cart

16. april 2019

Hvordan fungerer likvidation?

Hvis et selskab skal opløses, kan dette gøres ved likvidation, hvorefter ejerne fordeler selskabets aktiver mellem sig. Her kan du læse nærmere om, hvad en likvidation er og hvordan den forløber.

Hvad er likvidation?

Likvidation betyder kort fortalt frivillig afvikling af et selskab. Hvis et selskab afvikles ved frivillig likvidation, betyder det i praksis, at alle selskabets aktiver skal sælges og alle kreditorer betales. Herefter vil selskabets ejere få udbetalt, hvad der måtte være tilbage. Et selskab kan også opløses med betalingserklæring, der er en væsentlig nemmere proces, men som også medfører, at ejerne vil hæfte personligt efterfølgende. Du kan læse mere om opløsning ved betalingserklæring her.

Hvis baggrunden for selskabets opløsning er, at selskabet har mere gæld end aktiver/penge og derfor ikke kan betale deres regninger, er selskabet det, der bliver kaldt insolvent. Selskabet vil herefter ikke kunne opløses med en frivillig likvidation, men bliver underlagt reglerne om konkurs. Du kan læse mere om konkurs og konkursbehandling her.  

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvordan forløber likvidationen af et selskab?

Hvis selskabet skal opløses ved likvidation, er det en proces, der tager lidt længere tid, da der skal gennemføres følgende skridt:

 1. Beslutning om frivillig likvidation

  Hvis selskabet skal træde i frivillig likvidation, skal det besluttes af selskabets ejere på en generalforsamling. Ejerne skal derudover udpege en likvidator, der er den person, der skal være ansvarlig for at afvikle selskabet. Når beslutningen er vedtaget, betyder det, at selskabets ledelse og revisor fratræder og likvidator er ansvarlig for selskabet.

 1. Meddelelse til kreditorer

  Likvidator skal sørge for, at der gives meddelelse til alle selskabets kreditorer (der har penge til gode hos selskabet) om at selskabet er trådt i likvidation. Selskabets kreditorer vil herefter have 3 måneder til at indsende krav om tilgodehavender hos selskabet. Meddelelse sker dels direkte til kendte kreditorer og dels ved meddelelse i Statstidende.

 1. Afvikling af selskabets aktiver og kreditorer

  Likvidator sælger alle selskabets aktiver og betaler alle de kreditorer, der har penge til gode hos selskabet. Denne proces skal mindst vare 3 måneder, da det er den periode, hvor kreditorerne kan gøre deres krav gældende. Hvis der er krav fra kreditorer, som likvidator ikke vil godkende, skal dette afklares i denne periode. Det er dog muligt at udbetale acontobeløb til selskabets ejere, hvis der stilles garanti for disse beløb.

 1. Udarbejdelse af likvidationsregnskab

  Når alle kreditorer er betalt, og det kan fastlægges, hvordan det resterende overskud skal fordeles, skal der laves et likvidationsregnskab. Likvidationsregnskabet er selskabets afsluttende regnskab, som dækker over perioden fra sidste årsrapport til datoen for afslutningen af likvidationen.

 1. Afsluttende generalforsamling

  Når de 3 måneder er gået, skal der afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor selskabets ejere skal godkende det afsluttende likvidationsregnskab og likvidationens afslutning. Selskabets ejere vil herefter modtage et eventuelt overskud fra likvidationen (likvidationsprovenu).

Når ovenstående skridt er gennemført, registrerer likvidator på Virk.dk, at selskabet er likvideret. Selskabet er nu lukket ned.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv