Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

20. juni 2022

Salg af forældrekøb

Skal I sælge et tidligere forældrekøb, er der flere ting, I skal være opmærksom på, herunder særligt beskatning og prissætning. Læs mere om reglerne på området her og bliv klogere på, hvordan salg af forældrekøb foregår.

Når forældrekøb sælges

Forældrekøb betragtes af mange som en investering eller opsparing. Der er nemlig typisk en række fordele for både forældre og barn, når barnet skal overtage en bolig, som er købt som et forældrekøb. Det er dog vigtigt, at begge parter er opmærksomme på, at bl.a. skattelovgivningen bliver overholdt, når forældrekøbet skal overdrages til barnet.

Beskatning ved salg af forældrekøb

Når en bolig købes med henblik på udlejning, skal den eventuelle avance ved et senere salg  beskattes. Fordi forældrekøb primært sker med henblik på udlejning, skal en eventuel avance derfor også beskattes som udgangspunkt. Avancen opgøres ved at trække den oprindelige købspris (inkl. købsomkostninger) fra salgsprisen (eks. fradrag for salgsomkostninger).

Læs mere om beskatning af avance her

Prissætning af forældrekøb

Når et forældrekøb sælges til barnet, skal salgsprisen være inden for nogle definerede rammer. Dette er for at undgå at forældrekøb sælges uhensigtsmæssigt billigt og derfor vil påvirke det overordnede boligmarked. SKAT godkender typisk prisen, hvis den maksimalt er under 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Hvis prisen er under denne grænse, vil SKAT betragte overdragelsen som en delvis gave, som der skal betales gaveafgift af.

Læs mere om prissætning af forældrekøb her

Sådan virker Legal Desk

video

Dokumenter til salg af forældrekøb

Når fast ejendom, såsom en ejerlejlighed, skal overdrages til en ny ejer, skal der laves to dokumenter for, at overdragelsen kan finde sted på et gyldigt grundlag. Det drejer sig om en købsaftale og et skøde. Købsaftalen og skødet er altså to forskellige dokumenter. Begge er nødvendige for, at ejerskiftet kan registreres offentligt og på den måde være juridisk gyldigt. Bemærk, at det kun er skødet, der skal tinglyses. Læs mere om tinglysning her.

Købsaftale

Købsaftalen er den indledende aftale mellem køber og sælger. Dette dokument skal i detaljer beskrive de vilkår og betingelser, som skal gælde for overdragelsen. I købsaftalen beskrives det, hvem der gør hvad, hvad handlen omfatter, og på hvilke vilkår handlen finder sted  såsom pris, overtagelsesdato, medfølgende inventar osv. Købsaftalen er altså meget detaljeret, og er en form for forventningsafstemning mellem parterne. Først når købsaftalen er lavet og underskrevet af parterne, kan skødet udarbejdes.

Læs mere om indholdet i købsaftalen her

Skøde

På baggrund af de betingelser, der aftales i købsaftalen, laves skødet. Skødet er et digitalt dokument, der udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk på tinglysning.dk, og er det endelige dokument i overdragelsen. Skødets funktion er, at dokumentere boligens retmæssige ejer. Derfor er skødet også langt mindre detaljeret end købsaftalen.

Læs mere om skøde her

Tinglysning

Kun gennem tinglysning, bliver skødet - og dermed selve overdragelsen - juridisk gyldig. Det betyder, at den nye ejer kun kan bevise sit ejerskab over ejendommen, hvis der er et tinglyst skøde, som dokumenterer det.

Læs mere om tinglysning her

Debitorskifte af ejerpantebrev

Hvis der er oprettet et ejerpantebrev, skal der også foretages et debitorskifte, når I videresælger boligen. Et ejerpantebrev bruges til at stille sikkerhed over for eksempelvis en bank eller et realkreditinstitut til gengæld for, at de låner jer penge til boligen. Derfor skal køberen også indsættes som den nye debitor (skyldner), når boligen sælges videre.

Læs mere om debitorskifte af ejerpantebrev her