Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Vejledning til dødsboer

Når en pårørende afgår ved døden, kan det være en vanskelig proces at bearbejde – både følelsesmæssigt og helt lavpraktisk. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning, der kort og præcist vejleder dig igennem processen.

Se hvordan herunder

Sådan gør du

Denne vejledning hjælper dig med at finde ud af, hvad du skal gøre, når en person går bort, herunder hvem du skal anmelde dødsfaldet til, og hvad du skal forberede til skifteretsmødet. Vejledningen består af 7 trin, som holder dig i hånden gennem hele forløbet.

1

Udarbejdelse af dødsattest

2

Anmeldelse af dødsfald

3

Afholdelse af begravelse/bisættelse

4

Udredning af afdødes økonomi og praktiske forhold

5

Indkaldelse til skifteretsmøde

6

Forberedelse til skifteretsmøde

7

Udstedelse af skifteretsattest

Udarbejdelse af dødsattest

Tid:
Umiddelbart efter dødsfaldet
Hvad:
Udarbejdelse af dødsattest ved ligsyn, som oftest foretages af afdødes egen læge.

Når den pårørende afgår ved døden, er det første trin i behandlingen af vedkommendes dødsbo (den afdødes formue og gæld) at få udarbejdet en dødsattest. En dødsattest er et juridisk dokument, der bekræfter, at en bestemt person er afgået ved døden.

Dødsattesten skal udfyldes af den person, der udfører ligsynet og her bekræfter, at den pårørende er afgået ved døden. Ligsynet udføres som udgangspunkt af afdødes egen læge, men det kan også blive gjort af en retslæge eller hospitalslæge. Dødsattesten udfyldes og indberettes elektronisk, hvilket udløser en automatisk anmeldelse af dødsfaldet til Det Centrale Personregister (CPR).

Anmeldelse af dødsfald

Kontakt:
Lokal bedemand
Tid:
1 - 3 dage efter dødsfald
Hvad:
Begravelse planlægges
Husk:
Gem bilag til udgifter

Den afdøde skal enten begraves eller kremeres – uanset om afdøde var medlem af folkekirken, og uanset afdødes trosretning. Det vil som udgangspunkt være bedemanden, der står for at anmelde dødsfaldet. Den person, der har den primære kontakt med bedemanden, vil blive valgt som kontaktperson og har ansvaret for at informere bedemanden om de pårørendes ønsker.

Når bedemanden oplyser skifteretten om dødsfaldet, vil de tage kontakt til dødsboets kontaktperson. Derfor vil den udvalgte kontaktperson som regel være en arving med indgående kendskab til afdødes familieforhold og økonomi. Bemærk at kontaktpersonen ikke er bedre stillet end andre arvinger i forhold til arv.

Selvom afdødes bankkonti automatisk bliver spærret, når banken får besked om dødsattestens indberetning, er det stadig en god idé at kontakte afdødes bank med det samme, så det sker hurtigst muligt.

Afholdelse af begravelse/bisættelse

Kontakt:
Lokal bedemand
Tid:
4 - 8 dage efter dødsfald
Hvad:
Begravelse/bisættelse afholdes
Husk:
Gem bilag til udgifter

Når de forrige to trin er overstået, skal den afdøde begraves. Begravelsen skal finde sted senest 8 dage efter, at dødsfaldet indtraf – fristen kan dog forlænges, hvis I anmoder om dette hos embedslægen. Afdødes nærmeste pårørende kan selv stå for arrangementet, men I kan også få en bedemand til at hjælpe jer med de praktiske forhold.

Det vil ofte være nødvendigt, at én eller flere af de pårørende betaler udgifterne for begravelsen, da der som regel ikke vil være udstedt en skifteretsattest endnu, som giver adgang til afdødes konti m.m. (se næste trin). Personen, der betaler for begravelsen, vil dog som regel kunne få dækket sine omkostninger for begravelsen af dødsboet, når der er udstedt en skifteretsattest. I visse tilfælde vil banken også kunne være behjælpelig med at dække disse omkostninger med midlerne fra dødsboet, før der foreligger en skifteretsattest.

Hvis du sidder inde med nogle spørgsmål vedrørende afholdelsen af begravelsen eller andet, kan du rette henvendelse til din lokale bedemand, der formentlig har nok erfaring på området til at kunne svare dig.

Udredning af afdødes økonomi og praktiske forhold

Kontakt:
Afdødes bank
Tid:
Hurtigst muligt
Hvad:
Dan overblik over afdødes økonomi

Det næste trin er en kende mere omfattende, da I nu skal danne jer et overblik over afdødes økonomi, herunder afdødes bankkonti og betalingsforpligtelser. I skal først og fremmest være opmærksomme på, at afdødes bank får besked om dødsfaldet ved dødsattestens elektroniske indberetning. Dette sker som tidligere nævnt automatisk, men vi anbefaler, at I også kontakter banken selv, så det sker hurtigst muligt.

Når banken har fået besked, bliver afdødes bankkonti spærret, og det vil ikke være muligt for jer at disponere over afdødes midler, før skifteretten har givet tilladelse hertil gennem udstedelsen af en skifteretsattest samt fremsendelse af eventuel legitimation. Det vil heller ikke være muligt at handle på afdødes vegne i andre sammenhænge såsom opsigelse af lejemål, hjemmehjælp eller lignende indtil da.

Skifteretsattesten er et juridisk dokument, der giver afdødes arvinger ret til at disponere over midlerne i boet. Den bliver som regel udstedt i forbindelse med, at skifteretten har fået besked om dødsfaldet, hvorefter arvingerne bliver kontaktet efter omtrent 4 uger.

Indkaldelse til skifteretsmøde

Kontakt:
Kontaktperson indkaldes via e-Boks
Tid:
4 - 6 uger efter dødsfald
Hvad:
Afvent indkaldelse via e-Boks. Brug ventetiden på at skabe et overblik over afdødes forhold (se trin 6).

Dødsboets kontaktperson vil automatisk blive indkaldt til et telefonisk skifteretsmøde via e-Boks eller fysisk post, når bedemanden har anmeldt dødsfaldet. Afdødes bank vil også automatisk indberette afdødes formueforhold til skifteretten, så de kan danne sig et overblik over afdødes økonomi.

Skifteretsmødet finder som regel sted 4-6 uger efter dødsfaldet. Ved skifteretsmødet bliver det besluttet, hvordan boet efter afdøde skal behandles. Det indebærer, hvilke regler dødsboet skal behandles efter, og hvilke dokumenter, der skal udfyldes og sendes til skifteretten. Du skal være opmærksom på, at arven ikke bliver fordelt blandt arvingerne på dette møde.

Forberedelse til skifteretsmøde

Tid:
4 - 6 uger efter dødsfald
Hvad:
Indhent relevante dokumenter og bilag vedrørende familiemæssige forhold, begravelsesudgifter, testamente, ægtepagt, testamente mv.

Som forberedelse til skifteretsmødet, er det en god idé at danne sig det bedst mulige overblik over den afdødes familieforhold, økonomi og eventuelle juridiske dokumenter af relevans.

Familiemæssige forhold

Indledningsvist skal I danne jer et overblik over afdødes familieforhold ved at undersøge, hvad vedkommende efterlader sig af familiemedlemmer. Dette skal skifteretten bruge for at danne sig et overblik over mulige arvinger. Kontaktpersonen bør derfor kunne præsentere et overblik over afdødes familiemedlemmer/arvinger samt adresser og CPR-numre på disse, hvis muligt.

Begravelsesudgifter 

Der bør kunne præsenteres et overblik over de samlede udgifter, der har været afholdt i forbindelse med afdødes begravelse eller bisættelse, hvorfor kvitteringer og bilag bør gemmes.

Eventuelt testamente og/eller ægtepagt

Hvis afdøde har oprettet et testamente, der beskriver vedkommendes ønsker til fordeling af arv, skal skifteretten modtage dette. Hvis testamentet er oprettet som notartestamente – altså underskrevet foran en notar – vil skifteretten automatisk modtage det fra notarkontoret. Hvis testamentet derimod er oprettet som vidnetestamente – altså underskrevet foran testamentevidner – er det arvingerne eller andre, som har en kopi af testamentet, der skal præsentere det for skifteretten.

Hvis afdøde var gift på tidspunktet for dødsfaldet, skal det også undersøges, hvorvidt afdøde og vedkommende ægtefælle har indgået en ægtepagt. Dette kan slås op hos Tinglysningsretten, hvor det vil fremgå, hvis der er registeret en ægtepagt – du kan dog ikke se, hvad den konkret indeholder. Hvis dette er tilfældet, vil skifteretten automatisk modtage en kopi.

Kontoudtog for bankkonti og værdipapirer

Hvis du ønsker en kopi af den formueoversigt, som banken har indberettet til skifteretten, skal du kontakte banken, når du har modtaget det første brev fra skifteretten. Det skyldes, at det første brev indeholder et sagsnummer, der starter med SKS, som du skal oplyse til banken ved anmodningen.

Hvis afdøde var gift på tidspunktet for dødsfaldet, og ægtefællen ikke er kontaktperson, skal du bede ægtefællen om at indhente og fremsende sin egen formueoversigt. Dette foregår på samme måde, som når du anmoder om afdødes formueoversigt. men det er kun ægtefællen selv, der kan gøre det.

Øvrige værdier såsom køretøjer, fast ejendom og både

Du skal også prøve at skabe dig et overblik over, hvad afdøde eventuelt ejede af køretøjer, fast ejendom, både og virksomheder, da disse ofte har en betydelig værdi. Hvis du er i tvivl, kan du slå køretøjer op i Motorregistret (se vejledning her), fast ejendom op i Tingbogen (se vejledning her) og virksomheder op i det Centrale Virksomhedsregister CVR (se vejledning her).

Hvis du identificerer nogle værdier, skal du dernæst undersøge, hvad de er værd. Dette kan du eksempelvis gøre ud fra den offentlige ejendomsvurdering i forhold til fast ejendom, den seneste årsrapport i forhold til virksomhed osv.

Oplysning om gæld

Afslutningsvis skal du danne dig et overblik over afdødes gældsforhold. Der kan ofte være gæld med sikkerhed i fast ejendom såsom realkreditlån og lignende (se vejledning her). Dernæst kan du anmode afdødes bank om en oversigt over eventuel bankgæld. Endelig kan der være gæld til det offentlige såsom SKAT eller kommunen, der skal oplyses på skifteretsmødet, hvis du er bevidst om dette.

Udstedelse af skifteretsattest

Kontakt:
Kontaktperson modtager skifteretsattest via e-Boks
Tid:
5 - 6 uger efter dødsfald (umiddelbart efter skifteretsmøde)
Hvad:
Afvent skifteretsattest via e-Boks

Når skifteretsdommeren har besluttet, hvordan dødsboet skal behandles, vil vedkommende udstede en skifteretsattest til kontaktpersonen. Skifteretsattesten vil give den eller de relevante arvinger ret til at afvikle afdødes dødsbo. Hvis der er flere arvinger, er det muligt at give fuldmagt (skiftefuldmagt) til én eller flere af de andre arvinger, så den eller disse kan handle på deres vegne ved behandlingen af dødsboet. I de fleste tilfælde vil banken bede om en kopi af gyldig billedlegitimation fra alle arvingerne. Dette gælder også for arvinger, der har afgivet fuldmagt.

Arvingerne – eller repræsentanter for disse – vil herefter kunne gå i gang med den egentlige dødsbobehandling. Her afvikles afdødes aktiver og passiver, og den samlede arv bliver opgjort. Denne arv skal afslutningsvist fordeles mellem afdødes arvinger i henhold til arveloven og/eller et eventuelt testamente.

Relevante links

Dødsboskifte

Læs mere om processen for dødsboskifte her

 

Begravelseshjælp

Du kan få økonomisk støtte til afholdelse af begravelse. Læs mere her

 

Det digitale eftermæle:

Se, hvordan du håndterer afdødes profiler på sociale platforme som Facebook mv. her

Trustpilot