Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

11. januar 2021

Integrationsydelse

Integrationsydelse er en overførselsindkomst, der gives til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 år inden for de seneste 8 år. Læs med her og få svar på, hvem der er berettiget til at modtage integrationsydelse, og hvor meget ydelsen er på.

Hvad er integrationsydelse?

Integrationsydelsen er en offentlig ydelse, der gives i stedet for uddannelses- og kontanthjælp til personer, der ikke har opholdt sig i Danmark, på Færøerne eller i Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år, som er det såkaldte opholdskrav. I mange tilfælde gives Integrationsydelsen i forbindelse med det integrationsprogram, der tilbydes til flygtninge og familiesammenførte.

For at finde ud af, hvor længe du har opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland, vil den givne kommune du henvender dig til beregne din opholdstid ud fra forskellige parametre. Reglen om opholdskrav gælder alle, uanset om du er født og opvokset i Danmark.

Eksempel: Julie rejste 13 måneder til Singapore som et led i sin uddannelse. Selvom hun er født og opvokset i Danmark, var hun omfattet af reglen om integrationsydelse, da hun kom hjem til Danmark.

Hvordan beregnes min opholdstid?

Din opholdstid beregnes ud fra de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse i Danmark, Færøerne eller Grønland. I forbindelse med beregningen, kan du blive bedt om at fremlægge dokumentation på, at du opfylder opholdskravet. Det kan eksempelvis være kontoudtog, der viser, hvor du har brugt dit dankort eller dokumentation for betaling af husleje.

Du må højst have opholdt dig i udlandet i sammenlagt 2 måneder per kalenderår, eksempelvis i forbindelse med ferie eller studieophold, for at udlandsopholdet stadig medregnes som ophold i Danmark. Det er dog et krav, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i den tid, hvor du har opholdt dig i udlandet.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvem er undtaget fra opholdskravet?

Hvis du har været på militær mission for den danske stat i en længere periode, vil denne periode stadig beregnes som ophold i Danmark, da der er tale om arbejde for den danske stat, og du vil derfor være undtaget af opholdskravet og have ret til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du har brug for det.

Der gælder derudover også særlige regler for danske statsborgere, der har opholdt sig i et EU/EØS-land i længere perioder. Derfor foretages der en konkret vurdering af den enkeltes persons tilknytning til Danmark i forhold til om vedkommende skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvad kan jeg få i integrationsydelse?

Integrationsydelsen afhænger af den enkeltes situation. Det betyder, at hvis du er:

  • Enlig forsørger, kan du modtage et børnetilskud på 12.437 kr. (2021) per måned før skat.

  • Forsørger, der ikke har ret til ekstra børnetilskud, kan du modtage 8.703  kr. (2021) per måned før skat.

  • Ikke forsørger, kan du modtage 6.219 kr. (2021) per måned før skat.

  • Ung hjemmeboende under 30 år, kan du modtage 2.679 kr. (2021) per måned før skat.

  • Dansk bonus op til 1.618 kr. (2021) per måned før skat.

Hvad er dansk tillæg?

Dansk tillæg er et ekstra tillæg på op til 1.618 kr. (2021) om måneden, som du kan være berettiget til at modtage udover integrationsydelsen, hvis du opfylder ét af følgende krav:

  • Du har bestået prøve i Dansk 2, svarende til en højere prøve i dansk

  • Du har fået diagnosticeret en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og derfor ikke er i stand til at bestå dansk prøven.

Bemærk, at dansk tillægget sammen ned integrationsydelsen ikke må overstige, hvad der svarer til den uddannelses- eller kontanthjælp, som du ellers ville være berettiget til.

Hvordan søger jeg om integrationsydelse?

Du kan enten søge om integrationsydelse på borger.dk eller møde op på borgerservice i den kommune du er tilknyttet. Det er forskelligt fra kommune til kommune, om du skal søge digitalt eller du skal henvende dig til borgerservice.

 

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv