Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

05. januar 2023

Klagenævn og ankeinstanser

Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet eller snydt, har du adskillige muligheder for at klage. I Danmark findes der nemlig en masse forskellige klagenævn og ankeinstanser. I denne artikel forklarer vi, hvad klagenævn og ankeinstanser er og præsenterer en oversigt over godkendte klagenævn og ankeinstanser i Danmark.

Hvad er klagenævn og ankeinstanser?

Klagenævn og ankeinstanser er begge instanser, du kan gå til, hvis du har en sag, hvor du føler, at du ikke har fået den rette behandling. Der er mange forskellige klagenævn og ankeinstanser, der hver især varetager forskellige områder. Der er tilfælde, hvor du skal betale et mindre symbolsk beløb for at få din klage behandlet. Der er også tilfælde, hvor du får din betaling tilbage igen, hvis du får ret i din klagesag. I sådanne tilfælde vil det typisk være modparten i sagen, der skal betale omkostningerne.

Du skal være opmærksom på, at der kan være tidsfrister i forhold til at klage. Det betyder, at der ikke skal gå for lang tid inden du klager, da det kan resultere i, at din sag ikke bliver behandlet. Fristen for at indberette din klage er typisk et år, men det er mest hensigtsmæssigt at klage umiddelbart efter hændelsen, som efter din mening ligger til grund for klagen. 

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Kan man anke en dom?

Hvis du har været i byretten og der er afsagt en dom, som du ikke er tilfreds med, vil du have mulighed for at anke dommen. Det betyder, at retssagen bliver henvist til landsretten, der herefter skal tage stilling til retssagen. Landsretten kan enten være enige med byretten eller komme frem til et andet resultat. Du skal dog være opmærksom på, at det som oftest vil være forbundet med en række omkostninger, hvis sagen skal “køre igen” ved landsretten.

Hvad er forskellen på et klagenævn og en domstol?

En domstol er en offentlig instans, der behandler tvister og strafferetssager. De afsiger herefter en dom, der kan gennemtvinges med assistance fra eksempelvis fogedretten.

Et klagenævn er ofte oprettet af brancheforeninger eller offentlige instanser til at håndtere særlige klager eller tvister inden for den givne branche eller fagområde. Typisk vil der ikke være behov for advokater, når du indgiver en klage til et klagenævn, men du kan derimod klare det hele selv. Der vil dog være visse områder eller sagstyper, hvor man ofte ser, at folk bruger advokater til håndtering af klagen.

Hvad kan jeg klage over og hvor?

Der er stort set klagenævn og ankeinstanser, der varetager alle former for klagesager. Nedenfor kan du se en liste over de klagenævn og ankeinstanser, der er på nuværende tidspunkt (2023). Derudover vil der også fremgå instanser, som kan rådgive og vejlede dig inden for givne områder. Klagenævn og ankeinstanser ændres og nye kommer til, derfor er listen retningsgivende.

Advokatnævnet

Her kan du klage over en advokats adfærd og/eller prisen for advokatens arbejde.

Ankenævn for biler

Her kan du som forbruger klage i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værkstedsregning over 1.500 kr.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Her kan du klage over rejser med kollektiv transport.

Ankenævnet for Feriehusudlejning

Her kan du klage, hvis du har lejet en feriebolig i Danmark eller EU og er utilfreds med ferieboligen.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Her kan du eksempelvis klage over et lån du har taget i banken.

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Her kan du klage over fondsmæglerselskaber.

Ankenævnet for Forsikring

Her kan du klage over forsikring- og pensionsforhold.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

Her kan du klage over ydelser fra hoteller, restauranter, forlystelsesparker mm.

Ankenævn for Køreundervisning

Her kan du klage over teoretisk og praktisk køreundervisning.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Her kan du klage over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ankenævnet for Søfartsforhold

Her kan du klage over afgørelser om bl.a. godkendelse af søfarendes sundhedsbevis eller sønæringsbevis, skibes besætningsfastsættelse og tilbageholdelse af fartøj i dansk farvand.

Ankenævn for Tekniske Installationer

Her kan du klage over EL- og VVS installationer

Ankenævnet på Energiområdet

Her kan du klage over køb og levering af gas, el eller varme.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Her kan du klage over arbejdsskader og -erstatning. Nævnet hed tidligere Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsmiljøklagenævnet

Her kan du klage over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.

Beboerklagenævnet

Afgør uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger. Der er beboerklagenævn i alle landets kommuner – find dit lokale klagenævn på Borger.dk.

Byfornyelsesnævnene

Her kan du klage over kommunernes afgørelser truffet efter byfornyelsesloven.

Byggeklageenheden

Her kan du klage over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven og regler udstedt i medfør af byggeloven.

Byggeriets Ankenævn

Her kan du klage over diverse håndværkerarbejde, eksempelvis maler-, murer-, tømrer-, brolægger-, og kloakarbejde.

Dansk Standard

Her kan du klage, hvis du mener, at DS-mærkede varer ikke opfylder kravene til den standard eller de regler, som mærkningen angiver.

Datatilsynet

Her kan du klage over private eller offentlige registre, hvis du eksempelvis ønsker, at blive slettet i et register.

Det finansielle ankenævn

Her kan du klage over investeringsforeninger og værdipapirfonde mm.

Det Psykiatriske Patientklagenævn

Her kan du klage over tvangsindgreb, der er sket under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, du ikke har givet samtykke til.

Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Her kan du både som køber og sælger klage over tilstandsrapporter, der er lavet af 

Energiklagenævnet

Her kan du klage over afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk og kommunerne indenfor energiområdet.

Energitilsynet

Her kan du klage over energimærkninger, klagesagsforløb og energimærkningskonsulenternes afgørelse.

Erhvervsankenævnet

Her kan du klage over administrative afgørelser truffet af bl.a. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Rejsegarantifonden.

Finanstilsynet

Her kan du klage over pengeinstitutter, forsikringsselskaber og kreditforeninger, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet.

Folketingets ombudsmand

Her kan du klage over en statslig eller kommunal myndighed eller andre offentlige forvaltningsmyndigheder.

Forbrugerklagenævnet

Her kan du klage over varer eller tjenesteydelser, du har købt hos en forretning.

Færdselsstyrelsen

Behandler klager over synsvirksomheders afgørelser i forbindelse med syn af køretøjer.

Helbredsnævnet

Helbredsnævnet står for den lægefaglige vurdering i sager om sygdomsbegrundet tjenestemandspension fra kommuner, regioner og staten.

Huslejenævnet

Her kan du klage over din husleje. Du kan finde et huslejenævn i alle kommuner. Det kan du finde ud af på borger.dk.

Håndværkets Ankenævn

Her kan du klage over diverse håndværkerarbejde, eksempelvis nybygnings-, og ombygningsarbejde og reparationsarbejde vedrørende VVS, maler- og snedkerarbejde mm.

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Her kan du, både som sælger og køber af en bolig, klage over ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med dette område, hvis du er utilfreds med sagsbehandlingen.

Klagenævnet for Domænenavne

Her kan du klage over registrering og anvendelse af domæner med endelsen .dk.

Klagenævnet for Taxi

Klager over taxikørsel i Danmark behandles af Klagenævnet for Taxi.

Klagenævnet for Udbud

Her kan du klage over offentlige myndigheders overtrædelser af reglerne om EU-udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder, indkøb af varer og tjenesteydelser mv. samt klager over offentlige myndigheders overtrædelser af tilbudsloven.

Konkurrenceankenævnet

Her kan du klage over afgørelser, truffet af Konkurrencerådet samt klager over afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Her kan du klage over afgørelser truffet af bl.a. Fødevare-, Fiskeri- og Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og kommunerne.

Nævnenes Hus

Nævnenes Hus’ sekretariat betjener Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over forbrugerkøb på områder, der ikke er dækket af godkendte ankenævn.

Pakkerejse-Ankenævnet

Her kan du klage over pakkerejser, der er sammensat af mindst 2 ydelser såsom transport, indkvartering.

Parkeringsklagenævnet

Behandler klager over kontrolafgifter, der er udstedt af private parkeringsselskaber.

Patent- og varemærkestyrelsen

Her kan du klage, hvis du mener, at andre krænker eller misbruger dit varemærke eller logo.

Patientombuddet

Her kan du klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Planklagenævnet

Her kan du klage over afgørelser truffet efter planloven, miljøvurderingsloven, sommerhusloven, masteloven, kolonihaveloven og lov om forbud mod at bruge bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.

Pressenævnet

Nævnet behandler klager over blandt andet TV- og radiostationer, ugeblade, dagblade og fagblade. Der kan klages over sager, hvor man mener, at god presseetik er overtrådt.

Psykolognævnet

Her kan du klage, hvis du er utilfreds med en psykologs behandling.

Radio- og TV-nævnet

Nævnet fører tilsyn med at programvirksomheden i Danmark overholder loven, både public service tv og programvirksomhed ved hjælp af satellit og kabelanlæg.

Rejsegarantifonden

Her kan du klage over rejsearrangementer og rejseselskaber.

Revisornævnet

Nævnet behandler disciplinærsager vedrørende godkendte revisorer.

Småsagsprocessen

Hvis du er forbruger og har en sag, der ikke kan behandles af et klagenævn, kan du indbringe sagen for domstolene.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Her kan du klage over faglige forhold vedrørende generel patientsikkerhed.

Søfartsstyrelsen

Behandler klager fra passagerer over det rederi, der har stået for transporten. Det er muligt at klage, hvis du mener, at dine passagerrettigheder ikke er blevet overholdt.

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Her kan du søge om erstatning, hvis du er blevet behandlet inden for tandplejen og er utilfreds.

Tandskadeankenævnet

Her kan du klage over afgørelser i forbindelse med klager over patientskader ved en behandling eller undersøgelse.

Teleankenævnet

Her kan du klage over danske teleudbydere, eksempelvis i forhold til regningsklager eller spørgsmål om abonnentaftaler.

Trafikstyrelsen (flypassagerer)

Behandler klager over forsinkede eller aflyste flyrejser samt boardingafvisning.

Trafikstyrelsen (post)

Behandler klager over postvirksomheder.

Tvistighedsnævnet

Nævnet afgører sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne i forbindelse med elevens praktikophold i virksomheden.

Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed

Her kan du klage over arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder.