Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Voldgift

Parter kan, i stedet for at gå til domstolene, vælge at køre en voldgiftssag. En voldgiftssag er lukket for journalister og offentligheden, og det er typisk en løsning, som virksomheder vælger til at afgøre tvister. Læs om mulighederne for voldgift i denne artikel.

Hvad er voldgift?

Voldgift er et alternativ til de traditionelle retssager, men voldgiftssager har det samme formål, nemlig at løse en tvist. Voldgift er opbygget på baggrund af aftalefrihed, hvorfor parterne ved voldgift kan tage styringen i sagsforløbet. Dette er ikke en mulighed hos domstolene. 

Hvad er forskellen på voldgift og domstolene?

Voldgift adskiller sig fra domstolene på den måde, at parterne får mere indflydelse på sagens gang. Anlægges en sag hos domstolene, er der klare procedurer og regler, som følges til punkt og prikke. Ved voldgift er disse procedurer og regler som udgangspunkt op til parterne selv at bestemme. Det mest centralt princip i voldgift er princippet om lighed. Dette betyder, at hver part skal behandles ens, og skal have samme muligheder for at fremføre sin sag. 

Der findes to forskellige typer voldgift i Danmark: institutionel voldgift og ad hoc voldgift. Hvis parterne vælger institutionel voldgift, anlægges sagen hos et såkaldt voldgiftsinstitut. Hvis sagen anlægges her, mister parterne en del af deres frihed, da der tages udgangspunkt i instituttets faste rammer. Parterne har dog stadig mere frihed end ved domstolene. Ved ad hoc voldgift har parterne næsten fuldstændig frihed til at sammensætte og etablere voldgiftsretten. Parterne har altså her mulighed for at skræddersy retten på den måde, at hvis der er specifikke behov, som ønskes inddraget, kan de aftale dette. 

Nedsættelsen af voldgiftsret

At parterne har mulighed for at “designe” voldgiftsretten betyder, at de selv kan udvælge voldgiftsdommer(e), selv kan vælge hvilke dokumenter, beviser og andre anbringender, som skal kunne fremlægges samt aftale stedet for behandlingen. Stedet for voldgift er ikke en retssal, men typisk et mødelokale, konferencelokale, eller lignende. At have friheden til at udvælge dommer(e) har den fordel, at hvis tvisten omhandler et specielt område, kan man finde personer, som har viden indenfor dette felt.

Parterne kan også aftale, at dommerne ikke udelukkende skal bedømme ud fra gældende regler, men derimod også frie overvejelser om, hvad der synes rimeligt. En person kan ikke vælges som voldgiftsdommer, hvis der er tvivl om dennes tilknytning til en af parterne, dvs. vedkommendes uafhængighed og habilitet. Ud over dette, er der som sådan ingen krav om bestemt kvalifikationer, for at kunne blive udpeget som voldgiftsdommer.

Se hvordan Legal Desk virker

Hvordan indgås en aftale om voldgift?

En aftale om voldgift kan i princippet både indgås før eller efter, at en tvist er opstået. Det ses ofte i kontrakter eller lignende, at der tages stilling til, hvordan en tvist på forhånd skal løses. Dette kan være igennem en voldgiftsklausul i kontrakten, eller en separat aftale ved siden af kontrakten. En privat tvist kan også afgøres ved voldgift, hvor aftalen mellem parterne blot skal stiftes gyldigt. I et forbrugerkøb, altså hvor en privatperson køber noget af en erhvervsdrivende, er en voldgiftsklausul ikke bindende for forbrugeren, hvis denne er indgået før tvisten. Derimod er klausulen bindende for den erhvervsdrivende, hvilket giver forbrugeren magt til at bestemme, hvordan denne vil have løst tvisten. 

Hvad er fordelene ved voldgift?

 • Mulighed for selv at udvælge voldgiftsdommere med kendskab til emnet

 • Sagen behandles bag lukkede døre, hvilket ikke altid sker hos domstolene

 • Resultatet/dommen offentliggøres ikke, hvilket den gør hos domstolene 

 • Parterne har, ved ad hoc voldgift, stor frihed over behandlingsprocessen

 • Mulighed for at tilsidesætte gældende regler og supplere med frie overvejelser 

 • Parterne har, ved ad hoc, selv mulighed for at bestemme behandlingsstedet

 • Sagsbehandlingstid er ofte hurtigere, da resultatet ikke kan ankes eller omprøves

 • Ved større tvister er prisen typisk billigere ved voldgift end hos domstolene

 • Stor chance for at indgå et forlig, da parterne har mere aftalefrihed

 • Parterne kan selv indbyrdes aftale, hvordan vederlaget til dommerne skal betales

Hvad er ulemperne ved voldgift?

 • Resultatet er endelig. Den tabende part kan derfor ikke  anke eller omprøve sagen

 • Der kan være usikkerhed omkring resultatet, da de nedskrevet lovregler kan fraviges

 • Usikkerhed omkring dommernes lige behandling af parterne 

 • Manglende retssikkerhedsmæssige garantier, f.eks. ens behandling af parterne i sagen, da dommer(e) ikke nødvendigvis er uddannet 

 • Prisen kan være høj for mindre sager, da parterne selv betaler vederlaget til dommerne

Afgørelsen i en voldgiftssag har de samme retsvirkninger som en almindelig retssag. Dette vil sige, at begge parter er bundet af resultatet, ligesom hvis sagen var blevet afgjort af en dommer i en almindelig retssag.