Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Garantier ved virksomhedssalg

Når man sælger en virksomhed, er det ofte et komplekst salg. Derfor gives der typisk en række garantier i forbindelse med salget. Vi beskriver her, hvilke garantier køber og sælger skal give i Legal Desks overdragelsesaftale for virksomhedssalg.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

699 kr.

Start nu
Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvorfor skal der gives garantier ved virksomhedsoverdragelse?

Når en virksomhed skal overdrages, sker der en udveksling af oplysninger mellem parterne. Denne udveksling går primært fra sælger til køber, da køber vil have behov for at få en række oplysninger om det selskab, der bliver solgt.

Garantier tjener det formål, at de kan give den anden aftalepart sikkerhed for noget, som ikke (eller kun meget vanskeligt) kan dokumenteres på anden måde - for eksempel at sælger ikke er part i nogen søgsmål. Her er det svært at dokumentere, at virksomheden ikke er part i nogen søgsmål, da det som udgangspunkt er vanskeligt at bevise fraværet af et givent forhold. Sælger kan i stedet vælge, at garantere over for køber, at selskabet ikke er part i nogen søgsmål.     

Når en af parterne garanterer et forhold, så har det den virkning, at parten bliver ansvarlig for, at garantien er korrekt. Hvis selskabet eksempelvis alligevel er involveret i et søgsmål på trods af en garanti givet af sælger, vil dette være en misligholdelse af parternes aftale og køber vil kunne kræve, at få erstatning for tab forbundet med garantien (sagsanlægget).

De garantier, sælger giver køber, tjener altså det formål, at der ikke er nogen forhold, der kan få stor betydning for virksomhedens værdi fremadrettet, som køber ikke kender til. Det kan eksempelvis være, at virksomhedens størst kunde har meddelt, at de vil opsige deres kundeforhold, men at dette endnu ikke er trådt i kraft. I så fald vil denne oplysning dels skulle fremlægges som en del af undersøgelsesmaterialet og derudover skal sælger garantere, at der ikke foreligger andre kundeforhold med lignende opsigelser, der ikke er oplyst til køber.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvilke garantier skal køber give?

Købers primære ydelse er at betale købesummen for ejerandelene i virksomheden. Det betyder, at køber primær giver garanti for, at denne har ret til at indgå overdragelsesaftalen om køb af ejerandelene, og at det ikke er i strid eventuelle andre forpligtelser eller aftaler, som køber måtte være del af.

Herudover kan også aftales deponering af købesum

Hvilke garantier giver sælger?

Sælgers primære ydelse er virksomheden med de aktiver, omsætning og lignende, som køber har fået indsigt i, i forbindelse med undersøgelsen af virksomheden. Disse garantier kan sammensættes på forskellige måder, og Legal Desks garantier for sælger omfatter følgende:

Garantier for selskabet, ejerne og ejerandelene:

 1. Sælger garanterer, at denne har evnen til at indgå overdragelsesaftalen som ejer af selskabet i forhold til selskabsdokumenterne.

 2. Sælger garanterer, at overdragelsen ikke vil være i strid med selskabets vedtægter eller evt. ejeraftale.

 3. Sælger garanterer, at denne har fuld ret til ejerandelene, og at der ikke er nogen rådighedsbegrænsninger, såsom pant.

 4. Sælger garanterer, at der ikke er nogen aftale eller forpligtelse, der giver andre ret til ejerandelene, tegningsoptioner eller købsoptioner.

 5. Sælger garanterer, at selskabet er gyldigt stiftet og at alle oplysninger hos Erhvervsstyrelsen er registrerede og korrekte.

 6. Sælger garanterer, at selskabet ikke ejer ejerandelene i noget andet selskab.

Sælger garanterer følgende for selskabets regnskab, skat og tvister/krav:

 1. Sælger garanterer, at selskabets sidste årsrapport giver et retvisende billed (baseret på ledelsens viden) af selskabets aktiver, passiver og økonomiske stilling på datoen for godkendelse.

 2. Sælger garanterer, at der ikke er sket noget, der efter sælgers viden har eller kan forventes at få en væsentlig negativ indflydelse på selskabets virksomhed.

 3. Sælger garanterer, at selskabet er korrekt registreret hos skattemyndighederne, og at selskabet ikke hæfter for ubetalte skatter, der ikke er foretaget hensættelse til i sidste årsrapport.

 4. Sælger garanterer, at selskabet har lovlig adkomst til alle aktiver i den seneste årsrapport på nær dem, der er forbrugt eller gået til grunde.

 5. Sælger garanterer, at selskabet har indleveret alle nødvendige selvangivelser og lignende til skattemyndighederne, og at der ikke verserer nogen sager med skattemyndighederne (udover oplyst).

 6. Sælger garanterer, at selskabet ikke hæfter for sælger eller andre i henhold til nogen garanti, kaution eller lignende.

 7. Sælger garanterer, at selskabet ikke ejer fast ejendom og ikke har gjort det inden for de seneste 5 år.

 8. Sælger garanterer, at der ikke er fremsat nogle krav fra offentlige myndigheder eller andre, og at selskabet ikke er involveret i nogle retssager (udover oplyst i undersøgelsesmaterialet).

Sælger garanterer følgende for lejemål:

 1. Sælger garanterer, at selskabets forpligtelser fremgår af fremlagte lejekontrakter, og at der ikke er modtaget meddelelse om misligholdelse fra udlejer (udover evt. undersøgelsesmateriale).

Sælger garanterer følgende for selskabets medarbejdere:

 1. Sælger garanterer, at selskabet ikke er forpligtet til at betale nogen væsentlige fratrædelsesgodtgørelser, udover hvad der følger af lovgivning eller overenskomster (og evt. undersøgelsesmateriale).

 2. Sælger garanterer, at der ikke verserer nogen tvister med fagforening eller lignende (udover evt. undersøgelsesmateriale).

 3. Sælger garanterer, at selskabet har betalt alle påkrævede bidrag til eventuelle pensionsordninger rettidigt. 

Du kan her læse mere om Legal Desks overdragelsesaftale til brug for virksomhedssalg

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv