Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Vikaransat

Når du er ansat som vikar eller i en tidsbegrænset stilling, afhænger dine ansættelsesforhold af, om du er ansat gennem et vikarbureau eller direkte af virksomheden. Det har ligeledes betydning, om du er dækket af en overenskomst eller ej. I denne artikel forklarer vi dine rettigheder som vikaransat, herunder vikarloven samt reglerne for opsigelse og forlængelse.

Hvad er en vikar?

En vikar er kendetegnet ved at have en tidsbegrænset ansættelsesperiode. Du kan både være ansat som vikar gennem et vikarbureau, der udsender dig til en virksomhed, eller blive ansat som en vikar direkte i en virksomhed. Direkte vikaransættelser kan for eksempel være et barselsvikariat eller tilkaldevikar. Når du er ansat som vikar gennem et vikarbureau, afhænger dine ansættelsesforhold af, om vikarbureauet har en overenskomst eller ej - hvis de har en overenskomst er det denne, der gælder og hvis ikke, er det vikarlovens regler, der er gældende. Ved direkte vikaransættelser vil der være tale om en tidsbegrænset ansættelse, og du vil være dækket af loven om tidsbegrænset ansættelse.

Vikaransat via et vikarbureau

Når du er ansat som vikar gennem et vikarbureau, afhænger dine ansættelsesforhold af vikarbureauet. Det vil sige, at det er vikarbureauet, der bestemmer dine ansættelsesvilkår, udbetaler din løn og er din arbejdsgiver.

Det er virksomheden, som vikarbureauet udsender dig til, der skal tegne en arbejdsskadeforsikring for dig. Virksomheden har ligeledes ledelsesretten og skal sørge for at sætte dig ind i og føre tilsyn med dit arbejde. Virksomheden har pligt, til at give dig adgang til de kollektive faciliteter og goder, såsom kantine- eller transportfaciliteter, under samme vilkår som de fastansatte. Nogle faciliteter kan dog undlades, hvis fravalget kan sagligt begrundes, eksempelvis grundet store økonomiske omkostninger.

Vilkår:

Hvis vikarbureauet har en overenskomst er denne gældende for dig, og gennem den er din arbejdstid, regler for overarbejde, ferie og lignende, bestemt. Hvis du bliver ansat som vikar i en virksomhed, der følger en anden overenskomst, er det fortsat vikarbureauets overenskomst, der er gældende for dig.

Hvis dit vikarbureau ikke har en overenskomst, kan du være dækket af overenskomsten i den virksomhed, du arbejder for, hvis overenskomsten er gældende for dit arbejdsområde og medtager vikarbureauansatte. Hvis dette er tilfældet, vil du som udgangspunkt være ansat under de samme vilkår som de øvrige fastansatte.

Hvis dit vikarbureau ikke har en overenskomst og virksomhedens overenskomst ikke dækker dit arbejdsområde, er du dækket af vikarloven. Du har ret til at få oplysninger om de ansættelsesvilkår, der vil være gældende for arbejdet i virksomheden og du har som minimum ret til at blive ansat under samme forhold, som ville have været gældende, hvis du var ansat direkte af virksomheden. Det gælder i forhold til:  

  • arbejdstidens længde

  • overarbejde

  • pauser

  • hvileperioder

  • natarbejde

  • ferie

  • helligdage

  • aflønning

Opsigelse:

Opsigelsesvarslet mellem vikarbureauet og dig som vikar er ikke bestemt af vikarloven, og det skal derfor aftales med vikarbureauet, når du bliver ansat. Hvis du er omfattet af vikarbureauets overenskomst, vil der være bestemte opsigelsesvarsler. Disse kan være forskellige alt efter hvilken overenskomst, der er gældende. Dog er det normalt, at man optjener sin ret til et opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet har betydning, hvis du eller bureauet ønsker at afbryde vikariatet før den aftalte periode.

Når du er ansat som vikar gennem et vikarbureau, har du oftest mulighed for at fratræde din stilling i virksomheden, du arbejder for fra den ene dag til den anden. Det er dit vikarbureaus ansvar at finde en anden vikar, der kan overtage dit arbejde. Omvendt har du som udgangspunkt ikke krav på et opsigelsesvarsel fra virksomheden, du arbejder for, fordi du er ansat af vikarbureauet, med mindre du er omfattet af virksomhedens overenskomst, og denne også gælder vikarbureauansatte.

Forlængelse:

Et vikarbureau må ikke anvende gentagende udsendelser af en vikar til den samme virksomhed uden en saglig begrundelse heraf, med mindre der er andre regler gældende gennem vikarbureauets overenskomst. 

Se hvordan Legal Desk virker

Vikaransat direkte i virksomheden

Når du er ansat som vikar direkte i virksomheden, er der egentlig tale om en tidsbegrænset ansættelse, og dine ansættelsesvilkår afhænger af virksomheden. Er virksomheden dækket af en overenskomst, vil den også dække dig. Er virksomheden ikke dækket af en overenskomst, vil du i stedet være omfattet af reglerne i loven om tidsbegrænset ansættelse.

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling med handels- og/eller kontorarbejde, er du dækket af funktionærloven og har de samme rettigheder som de andre funktionæransatte i virksomheden.

Vilkår:

Som ansat i en tidsbegrænset stilling er du sikret samme løn- og ansættelsesvilkår som virksomhedens fastansatte medarbejdere i samme type stilling. Det betyder blandt andet, at du skal have den samme løn, har ret til pension og feriefridage mv. Dog er det tilladt at reducere lønnen og goder forholdsmæssigt i forhold til din ansættelsesperiode, så hvis du f.eks. har været ansat i 4 måneder af et år, kan du få du 4/12 bonus.

Opsigelse:

En person er tidsbegrænset ansat, når tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb, allerede er fastsat ved ansættelsen. Udløbet skal være fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.

Hvis du er ansat som vikar direkte i virksomheden i en begrænset tidsperiode eller til løsning af en bestemt opgave, udløber din ansættelse ved udgangen af den tidsperiode eller ved afslutning af opgaven. Du har således ikke krav på yderligere varsling eller en begrundelse for opsigelsen.

Ønsker enten du eller virksomheden at ansættelsen skal stoppe før det aftalte tidspunkt, skal stillingen opsiges med det opsigelsesvarsel, der er aftalt i ansættelseskontrakten.

Forlængelse:

Mange tror, at der er en begrænsning på, hvor mange gange en virksomhed må forlænge en tidsbegrænset ansættelse, og at den tidsbegrænsede ansættelse efter 2-3 forlængelser overgår til en fastansættelse. Denne påstand er forkert. Der er dog et krav til, at virksomheden har en saglig begrundelse for forlængelsen af den tidsbegrænsede ansættelse. En saglig begrundelse kan være, at arbejdsopgaverne ikke er afsluttede til det forventede tidspunkt, eller et uforudset fravær af en medarbejder grundet eksempelvis sygdom, graviditet eller orlov.

Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren ikke var vidende om behovet for det nye vikariat på tidspunktet for den foregående tidsbegrænsede ansættelse. Bliver ansættelsen forlænget uden en saglig begrundelse, kan ansættelsesforholdet blive betragtet som en fastansættelse, selvom ansættelseskontrakten siger noget andet. Medarbejderen vil således være ansat under samme vilkår som de fastansatte medarbejdere.

Opret ansættelseskontrakt med Legal Desk

Hvis du bliver ansat som vikar, kan ansættelseskontrakten blive oprettet med Legal Desk. Vores ansættelsesformular er nem at udfylde og tager stilling til alle relevante forhold vedrørende ansættelsen.

Klik her for at læse mere