Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

Aktiver og passiver

Aktiver og passiver er poster i en virksomheds balance – aktiver angiver, hvilke værdier virksomheden har, mens passiver angiver, hvordan værdierne er blevet finansieret. Læs mere om, hvad aktiver og passiver er, samt hvorfor disse skal udligne hinanden her.

Hvad er aktiver?

Aktiver er en virksomheds ejendele og dermed de formuegenstande, som tilfører virksomheden økonomisk værdi. En virksomheds aktiver er således dens formue og/eller de genstande, som virksomheden kan omsætte til penge – aktiverne kan derfor være alt fra kontante beholdninger til dens varelager. I den forbindelse skelnes der typisk mellem to typer af aktiver, nemlig anlægsaktiver og omsætningsaktiver. 

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er de aktiver, som har langsigtet værdi for virksomheden. Det vil sige at aktivet kommer til at have værdi for virksomheden i længere tid – typisk over et år. Der findes forskellige former for anlægsaktiver, der som regel opdeles i følgende undertyper:

 • Materielle aktiver
  Ejendomme
  Driftsmateriel og inventar
  Motorkøretøjer
 • Immaterielle aktiver
  Goodwill
  Patenter
 • Finansielle aktiver
  Værdipapirer
  Obligationer
  Kapitalandele

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er derimod aktiver, som har kortsigtet værdi for virksomheden, da de formentlig indgår i den normale drift og omsættes til kontante midler inden for et år. Omsætningsaktiver kan eksempelvis være en virksomheds:

 • varelager
 • varedebitorer – de tilgodehavender, som virksomheden har hos personer eller andre virksomheder, der skylder virksomheden penge. 
 • likvide beholdninger – de midler, som er umiddelbart tilgængelige for virksomheden såsom kontanter.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad er passiver?

En virksomheds passiver er dens gældsposter. Gældsposterne angiver, hvordan aktiverne er blevet finansieret. Virksomheders passiver opdeles som regel i følgende undertyper:

Egenkapital

Dette punkt viser, hvad virksomheden har af værdi, når gælden er trukket fra. Egenkapitalen er således teknisk set et aktiv, og den opdeles almindeligvis i følgende underposter:

 • Primo (virksomhedens værdi ved årets start)
 • Virksomhedens overskud
 • Virksomhedens privatforbrug
 • Ultimo (virksomhedens værdi ved årets afslutning)

Hensatte forpligtelser

En hensat forpligtelse er en fremtidig forpligtelse, som virksomheden må forventes at have. Virksomheden har således sat et bestemt beløb til side for at kunne betale for den fremtidige – endog usikre – forpligtelse. Det kan eksempelvis være:

 • Pension
 • Fratrædelsesomkostninger
 • Omstruktureringsforpligtelser

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er meget sigende virksomhedens gæld og kan opdeles i følgende underposter: 

 • Kortfristet gæld – SKAT, moms og leverandørgæld
 • Langsigtet gæld – banklån og realkreditlån
 • Anden gæld

Hvad er en balance?

Aktiver og passiver udgør som tidligere nævnt poster i virksomhedens balance. Balancen er en samlet opgørelse over virksomhedens økonomiske situation. Balancen viser, hvilke værdier virksomheden har, og hvordan disse værdier er blevet fremskaffet.

I balancen skal aktiverne og passiverne altid udligne hinanden, da du ikke kan tilføre værdi til virksomheden i form af aktiver uden at have finansieret denne værdi ved hjælp af passiver.

Opret selskab og meget andet med Legal Desk

Har du dit eget selskab eller går du med planer om at komme i gang, kan du med fordel bruge Legal Desk til at lave alle de nødvendige dokumenter. Du kan blandt andet nemt udarbejde stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog i én samlet pakke, ligesom du efterfølgende kan lave ansættelseskontrakter, beslutningsreferater og meget andet, når først du er kommet i gang.

Du kan læse mere om, hvordan du opretter selskab med Legal Desk her