Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Obligationer

Når nu bankerne er begyndt at indføre negative renter for penge indestående i banken, kan obligationer være et godt alternativ. Ved at investere i obligationer, kan du nemlig selv modtage renter i stedet for at betale renter til banken. Bliv klogere på, hvad obligationer er her.

Hvad er obligationer?

Obligationer er en form for værdipapir, som du har mulighed for at købe, på samme måde som du kan købe aktier. Obligationer er dog langt fra det samme som aktier, da du ikke køber en andel i en virksomhed, men derimod et gældsbrev. Når du køber en obligation, køber du således et gældsbevis, hvor det er dig, der er långiveren, og hvor udstederen, som modydelse mod at låne dine penge, betaler dig en række fremtidige betalinger i form af afdrag på lånet og renter hertil. 

Hvordan fungerer obligationer ?

Obligationer fungerer på den måde, at der er en person, som ønsker at låne penge. I stedet for at låne penge i banken eller et andet pengeinstitut, udsteder personen en obligation, som er et tilbud til dig om at låne penge til vedkommende. Køber du denne obligation, har du altså ydet et lån til udstederen, hvorfor din gevinst består af renter af lånebeløbet, plus en eventuel kursgevinst, hvis værdien af obligationen skulle stige.

Ligesom et almindeligt lån, har en obligation også en løbetid på typisk mellem 1 og 30 år. Køber du eksempelvis en obligation med en løbetid på 5 år, afdrager udstederen dit investerede beløb tilbage til dig over en femårig periode plus renter. Når obligationens løbetid er slut, vil du have modtaget dine investerede/udlånte penge igen, plus de renter du har optjent. 

Hvorfor investere i obligationer?

Den primære fordel ved at investere dine penge i obligationer frem for at købe aktier eller lade pengene blive stående i banken er, at en obligation anses som den sikreste form for investering, hvor du samtidig har mulighed for at opnå afkast i form af renter. Modsat aktier er obligationer altså væsentligt mere stabile, hvorfor risikoen for tab også er betydeligt lavere.

Da du reelt set investere i form af et lån, vil sandsynligheden for, at du ikke får pengene tilbage være meget lille, samtidig med at du i forbindelse med, at udstederen afdrager på lånet, også modtager renter oveni. Sagt med andre ord tjener du således penge på ikke at foretage dig noget.

Hvilke typer af obligationer findes der?

Der findes som udgangspunkt tre forskellige typer af obligationer i Danmark:

  • Statsobligationer
  • Realkreditobligationer
  • Virksomhedsobligationer

Statsobligationer er obligationer udstedt af staten og anvendes primært til at dække eventuelle underskud på betalingsbalancen. Køber du statsobligationer, er det således staten, der låner penge af dig. Realkreditobligationer er obligationer udstedt af realkreditinstitutterne, som bruger disse penge på at investere i ejendomme. Afslutningsvist findes der virksomhedsobligationer, der er udstedt af diverse virksomheder som et alternativ til, at disse skal optage lån i banken.

Hvilke obligationer er sikrest at investere i?

Statsobligationer er de sikreste obligationer, da det er yderst usandsynligt, at staten ikke ville have midler til at kunne betale dit lån tilbage. Derefter kommer realkreditobligationer, da realkreditinstitutter normalt har store reserver, hvilket der også stilles krav til i lovgivningen.

Virksomhedsobligationer er de mest risikofyldte, men giver derimod også oftest et højere afkast. Da der stilles mindre krav til virksomheders likviditet, samt at ejerne ikke hæfter personligt i kapitalselskaber, er der større chance for, at denne ikke kan tilbagebetale lånet grundet konkurs eller økonomisk nedtur.

Risikoen ved at investere i obligationer 

Som tilfældet er ved enhver form for investering, er der også en vis risiko ved at investere i obligationer. Risiko ved investering i obligationer opdeles i tre kategorier:

  • Kursrisiko
  • Valutarisiko 
  • Udstederrisiko

Kursrisiko er risikoen forbundet med, at kursen på obligationen ændrer sig. Når markedsrenten ændrer sig, så det bliver mere profitabelt at investere i markedet eller lade pengene stå i banken, bliver en obligation mindre attraktiv, hvorfor kursen på denne kan falde. Dette betyder, at dit lån eksempelvis ikke indfries til kurs 100, men derimod kurs 97.

Valutarisiko er risikoen ved, at valutakursen kan ændre sig på en obligation, hvis obligationen er købt i en fremmed valuta.

Ved udstederrisiko forstås risikoen forbundet med, at udstederen af obligationen ikke lever op til sin forpligtelse om at tilbagebetale lånet. Som tidligere nævnt er denne risiko størst ved køb af virksomhedsobligationer.