Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Personlig konkurs

Personlig konkurs er betegnelsen for, når en privatperson erklæres konkurs. Der skal indgives en konkursbegæring før, at du kan blive erklæret personlig konkurs. Læs her, hvordan personlig konkurs fungerer, herunder hvad der sker med privatpersonens ejendele, når de erklæres personligt konkurs.

Hvad er personlig konkurs?

Når en privatperson erklæres konkurs, betegnes det som personlig konkurs. Dermed adskiller det sig fra, når en juridisk person – altså en virksomhed – erklæres konkurs.

Du kan som privatperson blive erklæret konkurs, hvis du er insolvent, og enten du eller en af dine kreditorer begærer dig konkurs via en konkursbegæring. Du er insolvent, hvis du ikke kan betale dine regninger løbende inden for betalingsfristen. Du er dog ikke insolvent, hvis de forhold, der gør, at du ikke kan betale dine regninger, er midlertidige.

Hvem kan begære dig personlig konkurs?

Du kan kun blive erklæret personlig konkurs, hvis der bliver indgivet en konkursbegæring herom. Konkursbegæringen kan indgives af en eller flere af dine kreditorer, som er de personer, du skylder penge. Konkursbegæringen skal indgives i den retskreds, hvor du har bopæl.

Det er også et krav, at den kreditor, der begærer dig konkurs, stiller et beløb til sikkerhed for dækningen af konkursens omkostninger – dette beløb fastsættes normalt til at være på 30.000 kr. Det er ligeledes et krav, at den kreditor, der begærer dig konkurs, har en retlig interesse i konkursen. Kreditor har en retlig interesse i konkursen, hvis vedkommende ikke har sikkerhed for sit krav, og vedkommende kan forvente at modtage et beløb ved konkursbehandlingens afslutning.

Du kan også begære dig selv personlig konkurs. Når du begærer dig selv konkurs, opfylder du automatisk kravet om retlig interesse.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad sker der med dine ejendele ved personlig konkurs?

Ved personlig konkurs bliver hele din formue inddraget, så den kan fordeles ligeligt blandt dine kreditorer. Når der bliver indledt konkursbehandling, mister du derfor retten til at råde over din formue. Konkursen omfatter den formue, du havde, da der blev afsagt konkurs, og alle de aktiver, der tilfalder dig efter konkursens afsigelse.

På trods af, at konkursen som udgangspunkt omfatter hele din formue, så er visse af dine aktiver undtaget fra kreditorerne. De aktiver, der er undtaget, kan ikke sælges for at fyldestgøre kreditorerne. Sædvanligt indbo i dit hjem er eksempelvis undtaget fra kreditorerne. Du kan læse mere herom nedenfor. 

Trangsbeneficiet

Når du bliver erklæret personlig konkurs, har du stadigvæk ret til at beholde og råde over de aktiver, der er nødvendige for, at du kan opretholde et beskedent hjem, og en beskeden levestandard for dig og din husstand. Denne rettighed kaldes trangsbeneficiet, da den giver dig og din husstand ret til et vist eksistensminimum. Rettigheden er ufravigelig, hvilket betyder, at den ikke kan fraviges ved aftale. De personer, der er beskyttet af trangsbeneficiet, er dig og din husstand. Med husstand menes din ægtefælle, samlever, børn osv.

Bolig

Hvis du ejer en ejerbolig, der tjener til bolig for dig og din familie, så er denne ikke omfattet af trangsbeneficiet og undtaget fra kreditorerne. Ejerboligen kan dog blive omfattet af trangsbeneficiet, hvis den er blevet erhvervet for en personskadeerstatning eller er båndlagt. Når noget er båndlagt, betyder det, at ens mulighed for at råde over genstanden, er begrænset eller hindret.

Hvis du ejer en andelsbolig, så er denne undtaget fra kreditorerne, hvis den tjener til bolig for dig og din husstand. Det er dog et krav, at andelsboligens størrelse og indretning ikke overstiger, hvad der almindeligvis betragtes som en beskeden bolig. Det er også et krav, at det beløb, som et salg af andelsboligen på tvangsauktion vil indbringe, ikke i voldsom grad vil overstige udgiften, der ville opstå, hvis du og din husstand skulle finde en anden passende bolig.

Din lejebolig er som udgangspunkt undtaget fra kreditorerne, hvilket betyder, at du ikke kan tvinges til at fraflytte lejemålet, så kreditorerne kan modtage betaling med det beløb, du ikke længere skal bruge på at betale husleje. Hvis din husleje er urimeligt dyr, kan du dog tvinges til at fraflytte til en bolig, med en billigere husleje. Huslejen kan eksempelvis være for dyr, hvis du lejer en 200 kvm penthouselejlighed i Indre by. 

Sædvanligt indbo

Indbo i dit hjem er omfattet af trangsbeneficiet, hvis det er sædvanligt. Der er tale om usædvanligt indbo, hvis aktiverne på grund af deres art eller værdi klart overstiger, hvad der er nødvendigt for, at du kan opretholde et beskedent hjem og en beskeden levestandard. Eksempelvis vil dine almindelige møbler og lamper være sædvanligt indbo, mens dine dyre malerier og musikinstrumenter formentlig vil være usædvanligt indbo.

Øvrige aktiver

Et aktiv vil også være omfattet af trangsbeneficiet, hvis det er nødvendigt for din eller din husstands erhverv eller uddannelse – det kunne eksempelvis være dine lærebøger eller arbejdstøj. Dette gælder dog kun, hvis aktivernes samlede værdi ikke overstiger 3.000 kr. Derudover vil hjælpemidler, som du eller en fra din husstand benytter på grund af legemlige mangler eller sygdom, også være undtaget fra kreditorerne.

Et aktiv er også undtaget fra kreditorerne, hvis det har en særlig affektionsværdi for dig eller din husstand. Det gælder dog kun, hvis genstanden ikke er af en sådan værdi, at det ville være urimeligt at undtage den fra kreditorerne. Genstanden vil formentlig ikke være undtaget, hvis dens værdi er over 5.000 kr.

Løn

Din løn er undtaget fra kreditorerne, hvis den er nødvendig for at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levestandard. Hvor stor en del af din løn, der er undtaget fra kreditorerne, afhænger af husstandens konkrete forhold – altså husstandens størrelse, omkostninger og andre indtægter.