Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

09. januar 2024

Adoption

Adoption skal altid være for barnets bedste. Derfor er der en lang række betingelser, der skal opfyldes før man kan adoptere. I denne artikel kan du læse mere om forskellige former for adoption, betingelser og udgifter i forbindelse med adoption og adoptionstilskud.

Generelt om adoption

Når du adopterer et barn, vælger du at tage barnet til dig, som var det dit eget. Det vil sige, at du juridisk får forældremyndigheden over barnet, og dermed opnår samme rettigheder og pligter som alle andre forældre. I praksis betyder det blandt andet, at barnet får arveret efter dig, og at du får forsørgelsespligt. Ved adoptionen ophører alle retsforhold samtidigt mellem barnet og de biologiske forældre.

Der findes overordnet to former for adoption: kendt adoption og fremmedadoption. Du kan læse mere om begge former for adoption i det følgende.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvad er kendt adoption?

Ved kendt adoption kender adoptanterne (dem der ønsker at adoptere) og barnet allerede hinanden. Der findes to former for kendt adoption:

 • Stedbarnsadoption, dvs. adoption af ægtefælles, registreret partners eller samlevers børn (stedbarnsadoption)

 • Familieadoption, dvs. adoption af søskendebørn, børnebørn, børn af egen forælder, bekendtes børn eller plejebørn

Stedbarns- og familieadoption kan gennemføres af enlige, ægtefæller, samlevende i stabilt ægteskabslignede forhold og registrerede partnere. Hvis du ønsker at adoptere et barn, som du kender i forvejen, skal du ikke godkendes, før at adoptionen kan blive aktuel. Du kan ansøge om stedbarns- eller familieadoption med selvbetjeningsfunktionen på Borger.dk. Din ansøgning vil blive behandlet af Familieretshuset. Hvis barnet er under 18 år, skal barnets forældre give samtykke til adoptionen.

Betingelser for stedbarnsadoption

Hvis du vil adoptere din ægtefælles, registrerede partners eller din samlevers barn, skal du opfylde en række betingelser. Betingelserne er forskellige alt efter, om barnet er under eller over 18 år. Betingelserne er følgende:

 • Du skal have boet sammen med barnets far eller mor i mindst 2,5 år

 • Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år

 • Du skal som udgangspunkt være mindst 14 år ældre end barnet

 • Hvis barnet er under 18 år, skal du have boet sammen med barnet i mindst 2,5 år

 • Hvis barnet er under 18 år, skal du kunne nå at bo sammen med barnet i 3 år, inden barnet fylder 18 år

 • Hvis barnet er over 18 år, skal du have boet sammen med barnet i cirka 3 år, inden barnet blev 18 år

Hvis barnet er over 18 år, skal du og barnets mor/far enten være eller have været gift, registrerede partnere eller samlevende i et stabilt ægteskabslignende forhold.

Betingelser for familieadoption

Hvis I vil familieadoptere, er der en række betingelser, som I skal opfylde. Disse betingelser er følgende:

 • Hvis I søger som ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere, skal I have boet sammen i mindst 2,5 år

 • I skal som udgangspunkt kunne nå at have barnet boende i 3 år, inden barnet fylder 18 år

 • Hvis barnet er fyldt 18 år, skal barnet som udgangspunkt have boet hos jer i mindst 3 år, inden barnet blev 18 år

 • I skal som udgangspunkt være fyldt 25 år

 • I skal være mindst 14 år ældre end barnet

 • I skal fremlægge dokumentation for slægtskabet mellem én af jer og barnet

Hvad er fremmedadoption?

Ved fremmedadoption kender adoptanterne og barnet ikke hinanden, og adoptanternes identitet forbliver anonym for barnets biologiske forældre. Denne form for adoption kaldes også for anonym adoption. Der skelnes mellem:

 • Adoption af børn født i Danmark

 • Adoption af børn født i udlandet

Hvis du og din partner ønsker at adoptere et barn, som I ikke kender i forvejen, skal I indledningsvist godkendes som adoptivforældre, før I kan komme i betragtning til adoption. I kan ansøge om at blive godkendt som adoptivforældre med selvbetjeningsfunktionen på Borger.dk. 

Betingelser for fremmedadoption

Hvis I ønsker at fremmedadoptere, skal Familieretshuset indledningsvist godkende jer som adoptanter, inden fremmedadoptionen kan blive aktuel. I skal igennem 4 faser, inden I kan adoptere.

Fase 1

I fase 1 skal I opfylde nogle generelle godkendelseskrav. Kravene er, at:

 • Hvis I søger som ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere, skal I have boet sammen i mindst 2,5 år

 • Jeres helbred skal være sådan, at adoptionen er til gavn for barnet

 • I skal have en bolig, der kan danne gode rammer for opfostring af et barn

 • Jeres økonomiske situation skal være i orden

 • I må ikke være straffet for noget, der gør jer uegnede som omsorgspersoner

 • Der må højst være 42 års aldersforskel mellem jer og barnet 

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, kan I gå videre til fase 2. Hvis Familieretshuset ikke vurderer, at I opfylder betingelserne, får I afslag på ansøgningen.

Fase 2

I fase 2 skal I gennemføre et adoptionsforberedende kursus. I kan først tilmelde jer kurset, når I er godkendt i fase 1. I skal selv betale for kurset.

Fase 3

Når I har gennemført fase 2, skal I tilmelde jer den formidlende organisation, inden I kan påbegynde fase 3. Hvis I ønsker at adoptere barn, der er født i Danmark, skal I tilmelde jer hos Adoptionsnævnet. Hvis I ønsker at adoptere et udenlandsk barn, skal I tilmelde jer Danish International Adoption (DIA).

Herefter skal I have samtaler med Familieretshuset, der både kommer til at foregå i Familieretshuset og hjemme hos jer. Disse samtaler har til formål at beskrive jeres baggrund og ressourcer. På baggrund af samtalerne vil det blive besluttet, om I kan godkendes som adoptanter. Når man modtager godkendelsen til adoption er den gældende i fire år. Hvis I efter fire år ikke har fået et barn i forslag, kan I søge om at få godkendelsen forlænget.

Fase 4

Denne fase består af obligatorisk adoptionsrådgivning før og efter, at I har modtaget barnet.

Kan du adoptere alene?

Hvis du ønsker at fremmedadoptere alene, også kaldet eneadoption, skal du ansøge Familieretshuset om at blive godkendt til adoption som normalt. Du vil blive vurderet i forhold til, om du er egnet til at opfostre et barn alene, og der lægges særligt vægt på, om du har en god kontakt til din familie.

Bemærk, hvis du er i et ægteskab, registreret partnerskab eller samlevende i et stabilt ægteskabslignende forhold, kan du kun adoptere sammen med din ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Hvad koster det at adoptere?

Prisen for adoption afhænger i høj grad af, hvilket land I ønsker at adoptere fra. I forbindelse med adoption skal der betales gebyrer undervejs i adoptionsforløbet. Gebyrerne er forskellige fra land til land. Der er altså ikke nogen fast pris for at adoptere, og det samlede beløb kan variere fra omkring 150.000-280.000 kr. Derudover er der blandt andet udgifter forbundet med helbredsundersøgelser, adoptionsforberedende kursus samt rejseudgifter og eventuelle vaccinationer i forbindelse med hjemtagelsen af barnet.

Tilskud til adoption

Hvis I skal fremmedadoptere et barn, der ikke er født i Danmark, kan I søge om et adoptionstilskud fra Staten. Dette beløb udgør 61.085 kr. (2024) og er skattefrit. I kan søge om adoptionstilskud med selvbetjeningsfunktionen på Borger.dk, men først når barnet er hjemtaget. Der gives ikke adoptionstilskud til national fremmedadoption, familie- eller stedbarnsadoption.

Barselsorlov ved adoption

Når I adopterer et barn, har I som udgangspunkt samme ret til barselsorlov som efter en fødsel. Læs mere om de generelle barselsregler her. Hvis I vil læse mere om de særlige rettigheder til adoptionsorlov, henviser vi til Borger.dk.

Bestem dit adoptivbarns arv med et testamente

Du kan bestemme, hvordan dit adoptivbarn skal arve efter dig med et testamente. I dag kan du vælge at lave dit testamente online og selv styre processen med Legal Desk. Alt, hvad det kræver er, at du udfylder vores formular og straks herefter, vil du modtage dit færdige testamente – klar til at blive underskrevet foran en notar.

Lav dit testamente med Legal Desk her.