Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Opret holdingselskab

Et holdingselskab er ikke en selvstændig selskabsform, men derimod et kapitalselskab (ApS eller A/S), der udelukkende ejer ejerandele i andre selskaber. Det har flere fordele at have et holdingselskab som ejer af ens driftsselskab, hvori den egentlige forretning foregår. Opret nemt og hurtigt holdingselskab med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, hvis primære funktion er at eje ejerandele i ét eller flere andre selskaber. Det er ikke en selvstændig selskabsform, men et helt almindeligt selskab, der i dag enten kan være et anpartsselskab eller aktieselskab.

Oftest vil der ikke være nogen drift i holdingselskabet, der derfor heller ikke vil være momsregistreret. Holdingselskabet vil udelukkende eje ejerandele i et eller flere driftsselskaber, der driver den egentlige forretning.

Hvad er et driftsselskab?

Driftsselskabet er det selskab, som er ejet af et eller flere holdingselskaber og er den enhed, hvor selskabets drift (forretning) foregår. Med selskabets drifts menes der selskabets egentlige kommercielle aktivitet. Kunder, leverandører og lignende handler altså med driftsselskabet og har ingen direkte kontakt med holdingselskabet.

Læs mere om et anpartsselskab her

Læs mere om et aktieselskab her

Hvorfor skal jeg lave et holdingselskab?

Det kan umiddelbart virke underligt at stifte et selskab, der udelukkende skal eje ejerandele i et andet selskab, der driver den egentlige forretning. Der er dog flere betydelige fordele ved at stifte et holdingselskab.

 1. Skattefrit udbytte

  Hvis dit selskab ønsker at udbetale udbytte, vil det normalt udløse en udbyttebeskatning på 27 % af de første 50.600 kr. og 42 % af udbytte derover. Udbetales der derimod udbytte til et holdingselskab, vil dette være skattefrit.

  Dette kan være en stor fordel, da man på denne måde kan kanalisere et overskud fra driftsselskabet skattefrit op til holdingselskabet. Der vil altid være en vis risiko forbundet med aktiviteterne i driftsselskabet, såsom forretningen går ned, eller man bliver mødt med et erstatningskrav. Hvis man har kanaliseret tidligere opsparet overskud op i holdingselskabet, vil dette derfor ikke gå tabt, hvis driftsselskabet kommer i problemer.

 1. Skattefrit frasalg

  Et holdingselskab vil også være en betydelig fordel, hvis virksomheden på et tidspunkt skal sælges. Hvis ejeren ikke har et holdingselskab og sælger virksomheden, betyder det, at ejeren sælger virksomheden som privatperson. Dette vil medføre, at der skal betales en høj skat.

  Hvis ejeren derimod har et holdingselskab, vil det være holdingselskabet, der sælger virksomheden, hvilket kan gøres skattefrit. Det var tidligere et krav, at holdingselskabet skulle eje mindst 10 % og have ejet ejerandelene i en vis periode. Dette er imidlertid ikke længere tilfældet, og et holdingselskab kan således frit sælge ejerandele skattefrit (gælder ikke for børsnoterede selskaber).

  Ejeren kan herefter selv bestemme, hvordan beløbet fra virksomhedssalget (der nu ligger i holdingselskabet) skal anvendes. Beløbet kan udloddes som udbytte, hvorefter det vil blive beskattet, eller det kan bruges til geninvestering i andre eksisterende eller nye selskaber.
 1. Udskiftning i ejerkredsen

  Der er mange virksomheder, hvor det på et tidspunkt vil være aktuelt med en udskiftning af ejerkredsen. Dette kan være som følge af uoverensstemmelse mellem ejerne, investering fra nye ejere, eller generationsskifte. Også i denne forbindelse vil holdingselskab(er) være en fordel.

  Muligheden for at modtage skattefrit udbytte og kunne sælge skattefrit (som beskrevet under punkt 1 og 2), vil gøre en sådan udskiftning af ejere lettere. Dels kan man slanke driftsselskabet før et frasalg, så nye ejere ikke skal betale for opsparet overskud. Herudover vil det også være lettere, hvis der skal ske udskiftning i ejerkredsen. Et opkøb af en medejers ejerandele vil kræve mindre likviditet, hvis køber vil være et holdingselskab, der kan modtage udbytte skattefrit (sælger vil ligeledes kunne modtage beløbet fra virksomhedssalget skattefrit til dennes holdingselskab). Dette vil som udgangspunkt kun kunne gøres, hvis ejerne har personlige holdingselskaber.

  Man kan så spørge sig selv, om der ikke er nogle ulemper ved holdingselskaber. Der var tidligere revisionspligt for holdingselskaber, som betød øgede administrative omkostninger. Dette blev ændret for et par år tilbage, så det er ikke længere et krav. Der vil stadig være ekstra omkostninger forbundet med stiftelse af holdingselskabet (se dog om selskabskapital nedenfor), ligesom en vis administration ved flere selskaber må forventes. Men fordele vil som oftest være større end ulemperne.

Sådan kan holdingstruktur se ud

Holdingselskaber kan enten være et samlet holdingselskab, hvor der er flere ejere, eller det kan være personlige holdingselskaber.

Legaldesk Holdingselskab Ejer Struktur

Hvordan stifter jeg et holdingselskab?

Når du har valgt at stifte et selskab - uanset om dette måtte være et anpartsselskab eller et aktieselskab - er det en klar fordel at stifte et holdingselskab samtidigt. Hvis du stifter holdingselskabet senere, vil det kunne være forbundet med skattemæssige forhold, medmindre man laver en skattefri ombytning af ejerandele.

Hvis man stifter holdingselskabet samtidigt med driftsselskabet, opnår man derudover den fordel, at selskabskapitalen kan “bruges to gange”. Man behøver således ikke at indbetale fuld selskabskapital for begge selskaber. Rent praktisk vil man som ejer stifte holdingselskabet først, hvor selskabskapitalen indskydes. Herefter vil holdingselskabet så stifte driftsselskabet med den samme selskabskapital. Driftsselskabet vil herefter have den samlede selskabskapital, mens holdingselskabet vil have ejerandele i driftsselskabet, der jo vil have samme værdi som den indskudte selskabskapital.

Dette kaldes også for “rullende kapital”.

 

Legaldesk Hvordan Stiftess Et Holding Selskab Cropped 

Rent praktisk betyder det, at du først stifter dit holdingselskab, hvor du er ejer. Du skal angive formålet med dit holdingselskab (ligesom med alle andre selskaber). Formålet for et holdingselskab vil typisk have følgende ordlyd “Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse”. Herefter skal du stifte driftsselskabet, og holdingselskabet skal nu angives som ejer. Driftsselskabet skal have en formålsbestemmelse, der beskriver den forretning, som selskabet skal drive. Du kan også vælge standardbestemmelsen, der er anbefalet af Erhvervsstyrelsen, som passer på langt de fleste driftsselskaber: “Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil”.

Når du har stiftet både holdingselskabet og driftsselskabet, vil din holdingstruktur være etableret.

Lav et holdingselskab med Legal Desk

Uanset om dit drift/holdingselskab skal være et anpartsselskab eller et aktieselskab, er det nemt selv at lave stiftelsesdokumentationen med Legal Desk. Du skal blot udfylde webformularen, betale for dokumenterne og derefter er de klar til at blive underskrevet og dateret af ejeren eller ejerne. For at selskabet bliver gyldigt, skal det registreres online hos Erhvervsstyrelsen (Virk.dk) – dette klarer Legal Desk for dig.

Når registreringen er gennemført, vil du modtage et CVR-nummer for selskabet/selskaberne og du kan begynde at drive din virksomhed.