Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

07. februar 2024

Juridisk ordbog

Når det handler om jura, er sproget som regel fyldt med ord, de fleste af os enten aldrig har hørt om eller sjældent – hvis nogensinde – selv benytter. Vi prøver altid at formulere os på forståelig vis, når vi selv skriver, men derfor kan det stadig være rart med et opslagsværk, hvor alle de kringlede juridiske ord står forklaret. I vores juridiske ordbog har vi samlet alle de juridiske ord, som ikke-jurister engang imellem har brug for at forstå.

A

A-aktie

 • en klasse af ordinære aktier, der enten kan have flere eller færre rettigheder end klasse B-aktier. Hvor mange stemmerettigheder, der præcist følger med A-aktier, er beskrevet i selskabets vedtægter.

AB 92

 • faglig forkortelse for ‘Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed’. AB 92 fremgår stadig mange steder, men er senere blevet erstattet af AB 18.

ABR 89 

 • faglig forkortelse for ‘Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand’.

Absolut bortsalg

 • når en højestbydende ved en auktion har ret til at købe det, der bortauktioneres.

Absolut flertal

 • over halvdelen af de afgivne stemmer.

Accept

 • juridisk gyldig bekræftelse på tilbud. 

Accept af risiko

 • bruges ofte i forbindelse med erstatningssager, hvor det bestemmes om den skadesramte har udsat sig selv for risiko (accepteret risikoen), såsom at køre med en beruset chauffør.

Acceptfrist

 • bruges i forbindelse med vurdering af en aftales gyldighed og dækker over den periode, hvor tilbudsgiveren er bundet af tilbuddet.

Accessorisk forpligtelse

 • en biforpligtelse, som en sælger eksempelvis har udover hovedforpligtelsen, som er at levere genstanden. Sælgers biforpligtelse kan være, at vedkommende er forpligtet til at dække omkostningerne for leveringen af genstanden.  

A conto

 • når en betaling skal faktureres som en løbende regning, såsom en varmeregning eller afdrag.

Adcitation

 • når tredjemand inddrages under en retssag.

Ad hoc værge

 • en værge, der udpeges til at varetage et hverv/værgemål på vegne af eller sammen med en person, der er umyndig.

Adhæsionsproces

 • behandling af et civilt krav, eksempelvis erstatningskrav i forbindelse med en straffesag.

Adkomstrubrikken

 • en rubrik i tingsbogsbladet, hvor ejendommens ejerforhold registreres. 

Administrationsbidrag

 • et bidrag, der betales til administrator af en bestemt ydelse eller service – eksempelvis betales der ofte administrationsbidrag til banker, fagforeninger og a-kasser. 

Administrativ frihedsberøvelse

 • indespærring besluttet af en administrativ offentlig myndighed. Praktiseres ofte i forbindelse med anholdelser og ved anbringelse i detentionen, eksempelvis hvis en person vurderes meget beruset.

Administrerende direktør

 • en administrerende eller administrativ direktør betegner personen, der repræsenterer virksomheden udadtil og som har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af virksomhed samt drift, omsætning og resultater.

Adoptant

 • person, der er i færd med at adoptere eller har adopteret et barn.

Adoption

 • det at adoptere et barn.

Adoptionsbevilling

 • en tilladelse fra offentlig myndighed om at adoptere et (udenlandsk) barn.

Adoptivbarn

 • person, der er adopteret (bruges mest om børn).

Advokat

 • en person, der mod vederlag, bistår klienter i juridisk rådgivning og optræder på deres vegne i retssager.

Advokatfuldmægtig

 • når en person er uddannet som jurist, skal vedkommende først være advokatfuldmægtig i tre år, før det er muligt at blive advokat. 

Adækvans

 • benyttes oftest i straffe- og erstatningssager og betyder direkte oversat påregnelighed. I disse retssager tages der udgangspunkt i, om der foreligger adækvans. Det betyder kort fortalt, hvorvidt den tiltalte var bevidst om, hvilke konsekvenser den givne handling havde.

Adækvat

 • hvis noget er adækvat, er det passende eller dækkende. Du kan eksempelvis sige, at en straf kan være gerningen adækvat.

Afbestillingsret

 • retten til under visse betingelser at afbestille en ydelse eller et produkt.

Afbetalingskøb

 • en betegnelse for et køb, hvor betalingen sker i rater, og hvor sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil det fulde beløb er betalt.

Affektionsværdi

 • når noget har affektionsværdi, betyder det, at genstanden har følelsesmæssig værdi for en person, uafhængigt af genstandens brugs- eller handelsværdi. 

Afhentningskøb

 • en købsaftale, hvor køber selv skal afhente det købte.

Afhjemling

 • når en person bekræfter noget ved ed i en domstol. Typisk er der tale om en syns- eller skønsmand, der afgiver syns- eller skønsrapport.

Afhjælpningspligt

 • når en sælger er forpligtet til at reparere en solgt vare, hvis denne har en defekt.

Afhjælpningsret

 • når en sælger har ret til at reparere en solgt vare, hvis denne har en defekt.

Afkræftelse

 • ældre ord for omstødelse.

Aflysning

 • når der slettes i Tingbogen. Aflysning kræver accept fra den berettigede, såsom kreditor eller påtaleberettigede, eller et retsligt skridt (se Mortifikation').

Afpresning

 • betragtes som en berigelsesforbrydelse, da gerningsmanden ved trusler forsøger at tvinge offeret til at yde en form for økonomisk fordel. 

Afståelsesret

 • retten til at lade en anden træde i ens sted i et kontraktsforhold, såsom at lade en anden person overtage et lejemål.

Aftale

 • en form for kontrakt, vedtagelse eller overenskomst. I dansk ret er der aftalefrihed, hvilket vil sige, at private kan indgå den aftale, de ønsker, medmindre aftalens indhold er lovstridig.

Aftægt

 • når en køber af en ejendom forpligter sig til at give sælger logi, bolig eller anden lignende ydelse. Denne slags aftale kan tinglyses som en servitut, det vil sige en begrænset ret til en ejendom, der tilhører en anden. Aftægtsydelsen er en del af købesummen og fastsættes ud fra et skøn af, hvor lang tid forpligtelsen skal vare.

Afvisning af retssag

 • en dom, der finder sted, hvis en dommer vurderer, at der er formelle mangler i en retssag, såsom hvis sagsøger ikke indleverer processkrift eller betaler retsafgift.

Afvisning af tinglysning

 • en beslutning, der finder sted, hvis Tinglysningsretten vurderer, at et dokument har fejl eller mangler og derfor ikke kan tinglyses endeligt eller med en frist.

Agent provocateur

 • en person (A), der får en anden person (B) til at begå en strafbar handling. Det er A’s formål, at B bliver straffet.

Agreed documents

 • en betegnelse for de standardvilkår, der aftales og vedtages mellem repræsentanter for modstående interessegrupper. 

Akkord

 • en økonomisk aftale mellem debitor (skyldner) og kreditor, hvor vilkårene for gældens afvikling ændres og i nogle tilfælde nedskrives. 

Akkumulerende investeringsforening

 • en forening, hvor der ikke udbetales udbytte, men hvor udbyttet i stedet bliver tillagt egenkapitalen.

Aktiebog

 • en fortegnelse over samtlige aktier i et selskab.

Aktiebrev

 • et værdipapir, der beviser aktionærens ejerandele/andelsret i et givent selskab.

Aktieindkomst

 • en betegnelse for det udbytte, aktionærer får fra selskaber, som de ejer aktier i. Aktieindkomst er skattepligtig, og satsen afhænger dels af beløbets størrelse og dels af aktionærens civilstatus.

Aktieoption

 • med en aktieoption, også kaldet en aktiekøbsret, får du retten til at købe en aktie til en bestemt pris (kurs) på et på forhånd aftalt tidspunkt. Det er altså en ret og ikke en pligt. Oftest vil chancen for gevinst i denne sammenhæng afhænge af, om aktien stiger i værdi frem til tidspunktet, hvor den kan købes.

Aktier

 • en betegnelse for ejerandele i en virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab. Hvis du ejer aktier i et selskab, har du typisk ret til træffe beslutninger om selskabets drift (ved at stemme på generalforsamlinger) og at modtage udbytte (også kaldet dividende) fra selskabet.

Aktieselskab

 • et erhvervsdrivende selskab, hvor betegnelsen A/S benyttes. Aktieselskabet er en juridisk enhed, hvilket betyder, at ejerne/aktionærerne kun hæfter begrænset. For at stifte et aktieselskab, kræves der en startkapital på mindst 400.000 kr. Opret dit eget aktieselskab her.

Aktindsigt

 • parternes ret til at se dokumenterne i en sag, når sagen behandles hos en administrativ myndighed.

Aktionærlån

 • når et selskab udlåner til en eller flere af selskabets aktionærer, samt til andre nært tilknyttede.

Aktionæroverenskomst

 • en anden betegnelse for ejeraftale, der laves mellem aktionærerne i et aktieselskab. Aktionæroverenskomsten beskriver de vilkår, der gælder for ejerskabet.

Aktiv

 • en betegnelse for noget, en person eller virksomhed ejer. Et regnskab består typisk af aktiver og passiver, hvoraf passiverne i modsætning til aktiverne beskriver gælden.

Aldersforsikring

 • Se ‘Aldersopsparing’

Aldersopsparing (også kaldt ‘Aldersforsikring’)

 • en skattebegunstiget opsparingsform, hvor der ikke er fradrag ved indskud og derfor heller ikke beskatning ved udbetaling.

Alderstidshævd

 • i tilfælde, hvor der argumenteres for, at tingenes tilstand har været uændret i en så lang periode, at selv gamle personer på egnen ikke kan huske, at det har været anderledes, kan der vindes alderstidshævd. Det kræves til tider i sager om usynbare servitutter.

Alibi

 • bevis i strafferetssager for, at en tiltalt ikke kan have udført en given forbrydelse.

Allonge

 • en betegnelse for en seddel, der vedhæftes en check, veksel eller pantebrev, som dokumenterer overdragelsen til tredjemand med overdragerens underskrift. Allonge bruges også som en betegnelse for en tilføjelse til skriftlig aftale. 

Alskyldserklæring

 • bruges ofte i pengeinstitutter og er en erklæring om, at låntagers sikkerhedsstillelse ikke blot består af specifikke låneforhold, men består i al den gæld, vedkommende ønsker at låne.

Alternativt opråb

 • bruges i forbindelse med auktioner. ‘Opråb’ betyder kort fortalt, at fogeden beder om bud. Når bud er ‘alternative’, betyder det, at der foreligger en servitut (såsom begrænset ret til ejendommen) i prioritetsrækken, som derfor kan påvirke en kommende ejers adgang og ret til ejendommen.

A.m.b.a

 • betegnelse for virksomheder med begrænset ansvar, hvor andelshavere kun hæfter for den kapital, de skyder i virksomheden (dækker ikke over kapitalselskaber eller fonde). 

Amortisationskonto

 • en amortisationskonto er som regel tilknyttet et kontantlån. Saldoen på den amortisationskonto, der knyttet til kontantlånet, svarer til det kurstab, der vil være i forbindelse med indfrielse af kontantlånet.

Amortisering

 • når et lån afvikles gennem regelmæssige betalinger. Hvis der laves en amortiseringsplan, kan du se udviklingen af ydelse, rente, afdrag og restgæld.

Analogi

 • i juridisk teori er en analogisk slutning en form for udvidet fortolkning af en retsregel.  Analogislutninger bruges til at fortolke loven, når en retsregel benyttes til et tilfælde, der ikke naturligt, rent sprogligt, falder inden for det område, retsreglen ellers anvendes til.

Anbringende

 • en påstand om faktiske eller retlige forhold, som nogen fremsætter, eksempelvis i en retssag.

Andelsboligforening

 • en betegnelse for en forening, der driver ejendom på andelsbasis. I andelsboligforeninger har medlemmer dels andel i foreningens formue og dels brugsret til en lejlighed.

Andelsforening

 • en betegnelse for en virksomhed eller forening, der finansieres gennem køb og salg af varer. I andelsforeninger er der typisk overskudsdeling mellem medlemmerne og en styrelse, hvor hvert medlem har én stemme.

Anerkendelseslæren

 • bruges typisk i familiesager, hvor retten kan dømme en mor og/eller far til at være bundet af anerkendelsen af, at et barn har status som vedkommendes ægtebarn – dommen kan ikke omstødes i senere faderskabssager.

Anerkendelsessøgsmål

 • formålet med anerkendelsessøgsmål (også kaldet fastsættelsessøgsmål), er at få modparten til at anerkende noget, eksempelvis at en arbejdsgiver anerkender, at en fyring var ugyldig, og at der derfor skal betales erstatning.

Anfordringsgaranti

 • en særlig form for garantiaftale, hvor låntager er forpligtet til at tilbagebetale det fulde lån, hvis långiver stiller krav herom. Der er ingen krav om dokumentation for årsagen til kravet om tilbagebetaling. 

Anfordringslån

 • lånetype mellem private, såsom venner og familie. Anfordringslån kan altid opsiges af långiver, ligesom at låntager altid har ret til at tilbagebetale det fulde beløb hurtigere end forventet. Der er altså ingen fast dato for, hvornår lånet skal være tilbagebetalt. 

Anfægteligt testamente

 • et testamente, der kun er ugyldigt, hvis nogen gør indsigelser mod det.

Anke

 • når en person klager over en afgørelse, som er truffet i retten, til en højere instans.

Ankefrist

 • fristen for, hvornår en dom senest kan indbringes for retten. For byret og landsret er det typisk fire uger. Dog gælder der otte ugers ankefrist i ægteskabssager. 

Ankenævn

 • en instans, der behandler klager. 

Anmelder

 • personen, der har anmeldt et dokument til tinglysning og får tilsendt dokumentet fra tinglysningsdommeren. Det er vigtigt, at anmelderens navn, adresse og telefonnummer er anført på forsiden af dokumentet.

Anmærkningsfrit skøde

 • bruges i forbindelse med køb af ejendom. Før køber kan overtage ejendommen endeligt, skal køber have et anmærkningsfrit skøde. Hvis tinglysningsretten mener, at skødets indhold ikke er i overensstemmelse med tingbogen, kan retten give anmærkning på skødet. Når uoverensstemmelserne er bragt i orden igen, fjernes anmærkningerne. Så snart skødet er anmærkningsfrit, er køber ejer af ejendommen. 

Annuitetslån

 • en lånetype, hvor afdragene typisk falder med lige store tidsintervaller og har samme størrelse i hele lånets løbetid. 

Anordning

 • en betegnelse for love givet direkte fra kongen, men som ikke er blevet brugt siden grundlovens indførelse i 1849.

Anpart

Anpartsselskab (ApS)

 • betegnelsen for et erhvervsdrivende selskab, hvor anpartshaverne ikke hæfter personligt, men udelukkende for den kapital, de skyder i selskabet og for selskabets øvrige formue. 

Anpartssæreje

 • en særejeform, hvor det blot er en anpart af et aktiv, der er særeje, mens resten af aktivet er fælleseje.

Ansvarsforsikring

 • en forsikring, der dækker skader, som en person måtte pådrage andre. For ejere af hunde og motorkøretøjer, er det lovpligtigt at være ansvarsforsikret.  

Ansættelseskontrakt

 • en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der beskriver vilkårene for ansættelse. Læs mere her.

Ansættelsesbevis

 • andet ord for ansættelseskontrakt.

Anteciperet misligholdelse

 • betyder forventet misligholdelse og benyttes i sager, hvor omstændigheder vidner om, at der vil ske en senere misligholdelse. 

Apostille

 • påtegning af et dokument, der gør dokumentet juridisk gyldigt i udlandet. Læs mere her

Appellere

 • kraftigt anmode nogen om at foretage en handling i en bestemt retning.

Apportindskud

 • indskud af andre værdier end kontanter, eksempelvis ved selskabsstiftelse eller kapitalforhøjelse.

Approbation

 • godkendelse eller samtykke, eksempelvis i forbindelse med udstykning.

Arbejdsskade

 • dækker over to ting: Erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Arbejdsulykke defineres som en skade, der er opstået i arbejdstiden som følge af en hændelse eller påvirkning  inden for en kort periode (fem dage), såsom et fald fra en stige. En erhvervssygdom defineres som en skade, der opstår som følge af arbejdsforholdene, såsom slidgigt. Læs mere her. 

Arbejdsmarkedsbidrag

 • en skat på otte procent, der pålægges al arbejdsindkomst (lønindkomst og indkomst for selvstændige). Omtales også nogle gange som bruttoskat.  

Arbitrær

 • når noget er vilkårligt eller et personligt skøn.

Arrest

 • et midlertidigt retsmiddel til at sikre et pengekrav, som ikke kan sikres gennem udlæg.

Arveafgift

 • en afgift, der i nogle tilfælde skal betales. Hvorvidt der skal betales arveafgift, afhænger af relationen mellem arvelader og arving. Læs mere her

Arveafkald

 • når en arving giver afkald på sin retmæssige arv. Læs mere her.

Arveforskud

 • når arvelader giver en arving forskud på arv, mens arvelader fortsat er i live. Læs mere her.

Arvelader

 • person, der efterlader sig arv.

Arvelod

 • den del af et dødsbo, en arving er lovmæssigt berettiget til at arve.

Arvingsgæld

 • gæld, som en arving har til personen, der efterlader sig arven (også kaldet arveladeren).

Arvefølgen

 • den rækkefølge, hvori forskellige slægtsgrupper (også kaldet arveklasser) kommer i betragtning som arvinger i henhold til arveloven.

Arveretsforbrydelse

 • når en person har begået en bevidst overtrædelse af straffeloven, der har medført en andens død, kan det ved dom bestemmes, at den pågældende skal miste retten til at få den arv, der var afhængig af dødsfaldet.

Arveudlæg

 • den del af et dødsbo, der går til hver enkelt arving. 

Arving

 • en person, der enten lovmæssigt eller gennem et testamente er berettiget til at arve.

Attestere

 • at bevidne noget skriftligt.

Auktionarius

 • en person, som leder en auktion.

Auktionsskøde

 • et skøde er et bevis på ejerskab over boligen. Auktionsskødet adskiller sig kun fra et almindeligt skøde ved, at det benyttes i tvangsauktioner og ved almindelige auktioner med salg af bolig.

Autoriseret bobestyrer

 • bobestyrer kan enten være en advokat eller person, der er skrevet ind i en afdød persons testamente. Det er kun advokater, der kan indstilles til at blive autoriseret bobestyrer. Autorisation gives kun til advokater, der ikke er fyldt 70 år, og der stilles krav om gennemførelse af en efteruddannelse i dødsbobehandling.

 

B

B-aktie

 • en klasse af ordinære aktier, der enten kan have flere eller færre rettigheder end klasse A-aktier. Hvor mange stemmerettigheder, der præcist følger med B-aktier, er beskrevet i selskabets vedtægter.

Bebyggelsesprocent

 • betegnelse for det procentmæssige forhold mellem bebyggelse og grundens samlede areal. Procentsatsen angiver altså, hvor stor en del af grundarealet, der må bebygges.

BBR-meddelelse

 • meddelelse fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) til husejere, omhandlende ejerskifte, nybyggeri, om- og tilbygninger mv. Meddelelsen indeholder oplysninger om, hvad der står i BBR om ejendommen. Hvis kommunen foretager rettelser i BBR, vil husejeren modtage en ny ejermeddelelse. Læs mere her.

Bedsteforældrelinien

 • betegnelse for den tredje arveklasse, hvor det er bedsteforældrene til afdøde, der arver, såfremt afdøde ikke har familie i arveklasse 1 (livsarvinger; (adoptiv)børn, børnebørn, oldebørn) eller arveklasse 2 (forældre, søskende, halvsøskende, niecer, nevøer). Læs mere her.

Begravelsestestamente

 • en erklæring om, hvilken type begravelse, afdøde ønsker (religiøs, ikke-religiøs, afbrænding eller kiste mv.).

Begrænset kaution

 • ved begrænset kaution hæfter kautionisten for hele det skyldige beløb, men kun inden for nogle økonomisk begrænsede rammer. 

Begunstigelsesklausul

 • bruges i forbindelse med livs- og ulykkesforsikring samt rate- og kapitalpension og er en klausul, der regulerer, hvem der skal have et beløb udbetalt fra kontoindehaveren eller den forsikrede.

Begunstiget

 • beskriver, når noget har særligt gode vilkår, f.eks. at en aftale kan have særligt gode vilkår for parterne. Betegnelsen bruges også, når en person f.eks. er begunstiget i en pensionspolice eller i et testamente og derfor står til at modtage en form for udbetaling. 

Bekendtgørelse

 • retsregler som udstedes af en forvaltning (ministerier, styrelser osv.). Selvom en bekendtgørelse minder om en slags lov, behøver den ikke at skulle gennemgå samme langsommelige vedtagelsesproces. Bekendtgørelser er begrænset af at skulle have hjemmel i lov.

Berigtigelse

 • i juridisk forstand er en berigtigelse, når en tidligere fremsat udtalelse rettes mundtligt eller skriftligt, fordi udtalelsen var misvisende omkring et givent forhold. 

Beskyttelsespræceptive bestemmelser

 • lov eller lovregel, der har til formål at beskytte den svagere part i en aftale, f.eks. er funktionærloven en samling af beskyttelsespræceptive bestemmelser.

Bestillingskøb

 • en aftale, hvori sælger forpligter sig til at fremstille og levere en eller flere løsøregenstande. 

Beskikket byggesagkyndig

 • typisk en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, som er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen til at udarbejde tilstandsrapporter.

Beslutningsreferat

 • referat af beslutning vedtaget ved en organisations (forening eller selskab) generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Bestyrelse

 • øverste ledelse i en organisation (forening eller selskab) og vælges af organisationens medlemmer eller ejere.

Betalingsfader

 • formodet biologisk far til et barn født uden for ægteskab før 1. januar 1960. Betalingsfaderen skulle betale børnebidrag, men barnet havde ikke arveret efter faderen.

Betalingskort

 • hæve-, konto-, købe- eller kreditkort.

Betalingspåkrav

 • et dokument, som kreditor kan indlevere hos fogedretten, hvis kreditor ønsker at begynde en forenklet inkassoproces mod skyldneren (debitor).

Betalingssted

 • stedet, hvor et givent beløb skal indbetales, f.eks. en bank. Hvis betalingssted ikke er angivet, vil det i nogle tilfælde være modtagerens fysiske adresse, der er betalingssted. 

Betalingsstandsning

 • et økonomisk instrument, der kan benyttes i tilfælde, hvor en virksomhed skal på fode igen. Betalingsstandsning fastfryser den økonomiske situation, som derved ikke bliver værre, så virksomheden har mulighed for at få styr på betaling til kreditorer.

Betinget skøde

 • et skøde, der på visse betingelser overdrager ejendommen til den nye ejer. Der er altså en række betingelser, der skal være opfyldt før overdragelsen er juridisk gyldig. 

Bevisbyrde

 • pligt hos den anklagende part til at fremskaffe beviser om sagens forhold. Hvis bevisbyrden ikke løftes, kan den sagsøgte ikke dømmes. 

BFE-nummer

 • nummer til identifikation af fast ejendom, som gives allerede fra ejendommens projektstadie. BFE-nummeret giver øget sikkerhed ift. de transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget.

Bigami

 • betegnelse for dobbeltægteskab. Bruges også om en person, der gifter sig for anden gang uden at informere sin ægtefælle. 

Biintervenient

 • person, der støtter en part i en retssag, dog uden at tilføre nye argumenter. 

Bikort

 • et skattekort, der bruges, hvis en person har indtægter fra flere forskellige steder. 

Bilbogen

 • et centralt nationalt register, hvor kreditorer kan registrere deres rettigheder, såsom ejendomsforbehold og udlæg. 

Binavn

 • navn, hvorunder et selskab også kan drives.

Bindende individualisering

 • udskillelse af en bestemt genstand, der indgår i et parti af genstande, som er af samme type. Ved genuskøb (køb af varer bestemt efter art) er køber sikret mod sælgers retsforfølgende kreditorer, hvis der er sket bindende individualisering. 

Bistandsadvokat

 • advokat, der beskikkes til ofre for personfarlig kriminalitet. Har en person været udsat for en alvorlig seksualforbrydelse, får ofret som udgangspunkt automatisk beskikket en bistandsadvokat. I andre tilfælde af personfarlig kriminalitet såsom vold, skal ofret selv anmode om at få en bistandsadvokat. 

Blandet lejemål

 • en lejekontrakt, der både indeholder udlejning af lokaler til beboelse samt lokaler til andet end beboelse, såsom kontorlokaler.

Blankofuldmagt

Blankt arveafkald

 • betegnelse for, når en person giver afkald på arv – både for sig selv og vedkommendes arvinger.

Bo(del)

 • alt, hvad en person ejer på tidspunktet for ægteskabets indgåelse og senere erhverver sig i ægteskabet.

Boafgift

 • boafgift (tidligere kaldt arveafgift) er en afgift, der betales i forbindelse med arv. 

Bobehandler

 • en advokat, der udpeges af skifteretten til at behandle et ægtefælleskifte.

Bobestyrer

 • person, der administrerer delingen af et givent bo. Det kan enten være en advokat udpeget af skifteretten eller en person, der er udpeget i arveladerens testamente.

Bodeling

 • deling af boet efter skilsmisse og dødsfald. 

Bodelingsoverenskomst

 • aftale blandt ægtepar om, hvordan det fælles bo skal deles efter seperation og skilsmisse.

Bogføringspligt

 • pligten til at opbevare bogføringsmateriale i mindst fem år samt bogføre i henhold til bogføringsloven.

Bogholder

 • person, der fører regnskab for en virksomhed.

Boligadvokat

 • uafhængig og uvildig rådgiver i forbindelse med køb af ejendom. Læs mere her.

Boligareal

 • det areal, som er beregnet til beboelse. Altaner, terrasser o.lign. er altså ikke inkluderet i boligarealet.

Boliginteressentskab

 • en form for boligfællesskab, hvor interessenten ejer en andel af ejendommen, der svarer til en lejlighed, som vedkommende har eksklusiv brugsret til.

Boligsikring

 • en støtte, der ydes til lejere, der bor i helårsbolig med køkken eller køkkenniche og ikke modtager social pension.

Boligstøtte

 • samlet betegnelse for hjælp til husleje, herunder boligsikring og boligydelse. 

Boligydelse

 • en støtte, der ydes til folke-, invalid- og førtidspensionister, som bor i leje- eller ejerbolig, kollektive bofællesskaber eller ældreboliger.  

Bomøde

 • et møde, der afholdes blandt personer, som har juridiske krav i det pågældende bo, f.eks. arvinger eller kreditorer. Der afholdes bomøder i sager, hvor der skal ske en fordeling af et bo såsom i skilsmissesager, dødsbo og konkursbo.

Bona fide

 • juridisk begreb, der er en betegnelse for, når en handling er udført med en ærlig og oprigtig hensigt i et aftaleforhold.

Bonus pater familias

 • juridisk begreb, der bruges i definitionen af uagtsomhed. 

Boopgørelse

 • opgørelse over et dødsbos aktiver (f.eks. kontanter og værdipapir) og passiver (gæld).

Bopælspligt

 • en pligt, der påhæftes visse boliger (typisk helårsboliger) for at undgå affolkning af bestemte geografiske områder.

Bortkomsterklæring

 • hvis skødet på en ejerbolig er bortkommet, kan der i stedet benyttes en bortkomsterklæring ved tinglysning af pantebreve

Bortkomstklausul

 • en bemærkning i det originale testamente om, at en kopi af testamentet har samme gyldighed som det originale, f.eks. hvis der er oprettet et notartestamente.

Bortvisning

 • når arbejdsgiver med øjeblikkelig virkning og uden varsel ophæver en medarbejders ansættelsesforhold.

Boslod

 • ved skilsmisse er bosloddet den del af fællesboet, der tilfalder de respektive ægtefæller i bodelingen. I tilfælde, hvor den ene ægtefælle går bort, er bosloddet den del, der tilfalder længstlevende ægtefælle. 

Bosondring

 • når ægteskabets fælles formueordning ophæves, men ægteskabet fortsat består.

Boudlæg

 • den mest enkle form for boskifte, som typisk bruges til små dødsboer, hvor der er få midler i boet.

Brandforsikring

 • forsikring, der ofte dækker bygninger, bygningsdele og fast bygningstilbehør i tilfælde af brand, eksplosioner, el-skade, direkte lynnedslag mv.

Bristende forudsætninger

 • en retsgrundsætning, hvoraf det følger, at en aftale kan tilsidesættes, hvis en parts væsentlige individuelle forudsætninger svigter – gælder dog kun, når forudsætningen var relevant og kendt af den anden part.

Broderlod

 • gammel betegnelse for broderpart. Broderpart bruges til at beskrive den største del af noget, f.eks. i arvesager. 

Brugeligt pant

 • når en panthaver i eksempelvis en fast ejendom overtager bestyrelsen af ejendommen. Det kan ske, hvis pantsætteren ikke har opfyldt sine forpligtelser ved f.eks. ikke at betale pantebrevsydelserne. 

Brugsmodel

 • en immateriel rettighed, som giver indehaveren eneret til at udnytte en teknisk frembringelse i op til 10 år uden prøvning af, om det opfundne opfylder betingelserne for brugsmodelbeskyttelse.

Brugsret

 • en i tid og/eller omfang begrænset rettighed til at råde over et formuegode – f.eks. en fast ejendom eller løsøre.

Bruttoindkomst

 • det beløb, du skal modtage i løn af din arbejdsgiver, inden der er blevet fratrukket skat.

Bruttoydelse

 • summen af de afdrag, renter og bidrag, du skal betale i forbindelse med en handel – f.eks. summen af de ydelser, du skal betale på et lån

Brøkdelssæreje

 • en særejetype, der gør en brøkdel af ægtefællens formue til særeje, mens resten er delingsformue.

Bundfradrag

 • et samlet beløb, som du årligt er fritaget for at betale skat af, som fordeles over årets 12 måneder.

Bundgrænse

 • den laveste talværdi, der er blevet fastsat for noget – f.eks. den skattefri bundgrænse for personlig indkomstskat.

Bundskat

 • en del af indkomstskatten til staten.

Byggetilladelse

 • godkendelse fra kommunen, der tillader byggeri. Byggetilladelse er et krav, hvis du skal bygge om, bygge til eller bygge noget helt nyt. 

Bygherre

 • person, der betaler for opførelsen af et byggeri. Er bygherre en privatperson, så er vedkommende ansvarlig for at indhente de nødvendige byggetilladelser. 

Bygningsattest

 • attest på, at byggeriet er blevet godkendt af kommunen – bygningsattesten er derfor bygherrens dokumentation for, at byggeriet er blevet opført lovligt.

Bygningstilbehør

 • tilbehør til bygningen, der sammen med bygningen udgør en samlet enhed – f.eks. bygningens ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner o.lign., som er blevet indlagt til brug for bygningen på ejerens bekostning.

Byrde

 • andet ord for servitut i tingbogen (se Servitut).

Byrderubrikken

 • oversigt over en ejendoms servitutter (se Servitut) under ejendommens blad i tingbogen.

Bytteret

 • retten til at bytte en vare til en anden i butikken, hvis du fortryder købet.

Børnebidrag

 • en ydelse, den ene forælder betaler til den anden, hvis ikke de bor sammen. Børnebidrag bunder i den forsørgerpligt, alle forældre har over deres børn, uanset om de bor sammen med barnet eller ej.

Børnepenge

 • en offentlig ydelse, som gives til forældre med børn under 18 år – ydelsen udbetales fire gange årligt

Børneret

 • børneret udspringer af FN’s Børnekonvention, som tager udgangspunkt i FN’s Menneskerettighedskonvention. Børneret er altså en politisk bestemt dagsorden for, hvilke rettigheder, børn har. Det drejer sig blandt andet om børns ret til at have et privatliv, retten til at blive hørt, retten til beskyttelse mod mishandling, retten til at modtage lægehjælp mv.

Børnerente

 • en type forsikringspolice under personforsikring. Hvis en eller begge forældre har oprettet børnerente, og forældrene går bort før børnene er voksne, får børnene udbetalt en sum penge hver måned (dog maks til børnene er 24 år).

Børnetestamente

 • en type af testamente, der bestemmer, hvem der skal overtage forældremyndigheden over et barn eller flere børn, hvis forældrene går bort – der er ikke samme formkrav til børnetestamentet, som ved andre typer af testamente. Lav børnetestamente med Legal Desk her.

Børns erstatningsansvar

 • børns ansvar for at betale erstatning for de skader, som de forvolder – børn under 5 år kan normalt ikke blive erstatningsansvarlige.

Båndlagt arv eller gave

 • en betegnelse for en arv eller gave, som modtageren ikke kan disponere over. Det kan f.eks. være bestemt i et testamente eller et gavebrev.  

 

C

Camoufleret hustrubidrag

 • et udtryk, der bruges, hvis ægtefællen enten har givet afkald på hustrubidraget eller har accepteret en nedsættelse af beløbet mod, at børnebidraget forhøjes.

Caveat emptor

 • et udtryk, der bruges om de indskrænkninger, en køber kan have i forhold til at gøre mangelsansvar gældende, hvis vedkommende har haft mulighed for at undersøge varen før købet.

Check

 • betegnelse for et betalingsmiddel. En check er et dokument, der anmoder et pengeinstitut e.lign. om at betale en bestemt sum penge til en angiven person eller ihændehaveren. 

Cirkulære

 • en forskrift, som udstedes af en højere administrativ myndighed til en underordnet myndighed. Cirkulæret kan indeholde regler for, hvordan den underordnede myndighed skal forholde sig i en given situation – cirkulære kan dog ikke forpligte borgere direkte.

Civilkøb

 • betegnelsen for køb, som sker mellem to private parter – f.eks. når du som privatperson køber en genstand af en anden privatperson gennem Den Blå Avis.

CMR-loven

 • lov om fragtaftaler ved international vejtransport.

Code civil

 • en betegnelse for civilretten – civilret omhandler de love, der vedrører borgernes private anliggender, f.eks. ægteskab, fast ejendom, familieliv m.v.

Contra bonos mores

 • handlinger, der foretages mod god moral og derfor er skadelige for samfundets moralske velfærd.

Corporate governance

 • de værktøjer og strukturer, som er blevet implementeret i et selskab for, at interessenterne kan have indflydelse på ledelsen – corporate governance handler altså om selskabsstyrelse.

CSR

 • står for Corporate Social Responsibility (på dansk: virksomhedens samfundsansvar). Når en virksomhed har en CSR-profil, betyder det, at virksomheden fokuserer på at integrere miljømæssige og sociale hensyn i virksomhedens forretningsaktiviteter. 

Culpa

 • et juridisk udtryk for skyld – også en betegnelse for en grundlæggende betingelse for at kunne pålægge andre skadeserstatning uden for kontraktforhold. Læs mere her.

Cut-off-klausul

 • en bestemmelse i en aftale, der giver hjemmel til opsigelse – påberåbelsen af cut-off-klausulen bevirker, at den påberåbende part ikke kan blive ansvarlig for de tab, der finder sted efter opsigelsestidspunktet.

CVR

 • betegnelse for Det Centrale Virksomhedsregister, hvor alle virksomheder og selskaber skal registreres for at være gyldige.

CVR-nummer

 • det unikke nummer, som virksomheder og selskaber, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, får tildelt.

CPR

 • betegnelse for Det Centrale Personregister, hvor hele den danske befolkning er registreret.

CPR-nummer

 • det unikke nummer, som danskere får tildelt, når de registreres i Det Centrale Personregister.

 

D

Dagbøde

 • en bøde, hvor beløbet svarer til den straffedes gennemsnitlige dagsindtægt. Det er muligt at modtage flere dagbøder for samme forhold – to dagbøder svarer derfor til en bøde med et samlet beløb på to dagsindtægter.

Datterselskab

 • en virksomhed, der hører under en anden virksomhed – f.eks. datterselskabet WhatsApp Inc., der er ejet af Facebook.

Debitor

 • parten i et gældsforhold, der skylder noget væk. Der skelnes mellem pengedebitor og realdebitor. Pengedebitor er parten i et aftaleforhold, der skylder penge væk, hvor realdebitor er parten, der skylder en ydelse væk.

Debitorskifte

 • betegnelse for gældsovertagelse, hvor vedkommende, der skylder noget væk, lader gælden overgå til en anden. Debitorskifte forekommer bl. a. ved ejerskifte af fast ejendom, hvor den nye ejer overtager gælden (panten) i huset. Læs mere her.

Decharge

 • noget generalforsamlingen kan meddele til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med godkendelse af årsrapporten – meddelelsen om decharge gør, at bestyrelsen bliver ansvarsfri for de forhold, der er oplyst i regnskabet.

Deklaration

 • en erklæring, der angår noget bestemt – f.eks. en varedeklaration, der anmelder varen til toldvæsenet.

Deklaratorisk regel

 • en regel, som parterne kan aftale sig ud af. En deklaratorisk regel gælder som udgangspunkt, hvis parterne ikke har aftalt, at den ikke skal gælde. Et eksempel herpå er afståelsesretten, som gælder medmindre udlejer fraviger den i erhvervslejekontrakten.

Dekort

 • betegnelse for et afslag i prisen. Dekort forekommer typisk, hvis en vare har en mangel.

Delebarn

 • et barn, hvis forældre ikke bor sammen grundet separation eller skilsmisse.

Delegation af kompetence

 • betegnelse for, når en myndighed overlader sin kompetence til en anden offentlig- eller privat part.

Delingsformue

 • den del af ægtefællernes formue, som skal deles ligeligt ved separation eller skilsmisse (tidligere kaldt ‘fælleseje’).

De lege ferenda

 • en beskrivelse af de regler, der ifølge forfatteren/personen burde gælde.

De lege lata

 • en beskrivelse af de regler, der gælder.

Delikt

 • betegnelse for en forbrydelse efter strafferetten. De forskellige typer af forbrydelser kategoriseres i delikter (faredelikter, skadedelikter, adfærdsdelikter, forårsagelsesdelikter osv.).

Delkaution

 • en betegnelse for en tredjemands begrænsede kaution af en gæld. Der kan f.eks. kautioneres for de første 300.000 kr. af en gæld på 1.000.000 kr. Betales der af på gælden, så den kun er på under 700.000 kr., skal tredjemand ikke længere kautionere.

Denunciation

 • betegnelse for kreditors besked til skyldner om, at han nu skylder penge til en anden (kreditorskifte). På den måde kan den gamle kreditor sikre sig, at betalingen af pengene sker til den nye kreditor.

Deponent

 • personen, der afgiver sikkerhedsstillelse – oftest i form af et pengebeløb – i forbindelse med en aftale (se 'Depositum').

Deponering

 • en aftale om, at en person skal opbevare en genstand eller købesum for en anden med henblik på tilbagelevering i fremtiden. Deponeringsaftaler bruges bl. a., som lejers sikkerhedsstillelse i forbindelse med en lejeaftale om fast ejendom (se 'Depositum').

Depositar

 • personen, der opbevarer genstanden eller købesummen i en deponeringsaftale. Depositaren kan være udbyder af en ydelse om lejeforhold, der kræver depositum for sin udleje.

Depositum

 • pengesum, der overdrages til en depositar i forbindelse med indgåelse af en aftale. Depositaren skal tilbagebetale pengesummen, medmindre aftalen misligholdes – depositummet er derfor en sikkerhedsstillelse i aftalen.

Depositum irregulare

 • en form for depositum, hvor det deponerede er en artsbestemt ydelse (en ydelse, der findes flere af) – ved depositum irregulare er forvareren ikke forpligtet til at tilbagelevere de samme genstande, men bare genstande af samme art.

Depositum regulare

 • en form for depositum, hvor det deponerede ikke er en ydelse, som der findes flere af – forvareren er derfor forpligtet til at tilbagelevere de samme genstande, som blev deponeret.

Descendent

 • betegnelse for en persons efterkommere i nedadstigende linje. Nedadstigende linje er dine børn, børnebørn, oldebørn osv.

Detention

 • lokalet på en politistation, hvor en person tilbageholdes, hvis vedkommende f.eks. er voldsomt beruset.

Det lejedes værdi

 • betegnelse for en måde at prissætte leje af fast ejendom. Det lejedes værdi er en prissætning, der tager udgangspunkt i omkringliggende ejendomme, som er tilsvarende til det lejede.

Differencerente

 • en rente, som du skal betale, hvis du indfrier et realkreditlån mellem to terminer. Differencerenten skal betales frem til terminen, hvor banken kan opsige obligationerne over for obligationsejeren – differencerenten udgør forskellen på den rente, som banken betaler obligationsejeren, og renten som banken får ved at placere dit indfrielsesbeløb.

Diligenspligt

 • betegnelse for en pligt i en aftale til at sørge for, at en anden parts interesser varetages. Et eksempel på dette er banken, der kontakter kautionisten, når skyldner misligholder aftalen. På den måde får kautionisten mulighed for at gardere sig for ansvar.

Direktion

 • en direktion styrer virksomhedens drift. Direktionen handler inden for rammerne af bestyrelsens beslutninger. Direktionens medlemmer kaldes også direktører.

Direktiv

 • en slags lov, der udstedes af EU og gælder i alle medlemsstater. Et direktivs ordlyd har ikke direkte retsvirkning, men fungerer som rammer for, hvordan medlemsstater skal udforme deres nationale lovgivning – dette kaldes også ‘implementering’. 

Direktør

 • betegnelse for direktionens medlemmer. I store virksomheder med flere direktører, har du ofte en administrativ direktør, der fungerer som den øverste ledelse.

Dirigent

 • dirigenten er ansvarlig for generalforsamlingen i en virksomhed. Dirigenten står for at generalforsamlingen afholdes på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten er desuden ansvarlig for, at der udarbejdes et beslutningsreferat.

Diskontoen

 • en af Nationalbankens officielle pengepolitiske renter, og den rente, der har betydning for private bankers ind- og udlånsrenter.

Diskretionær

 • når noget skal overlades til vurdering eller skøn.

Diskulpere

 • betegnelse for at blive fritaget for retten. Eksempelvis gælder i Danmark, at manglende kendskab til loven ikke diskulperer.

Dispositiv arvepagt

 • en aftale, hvori der rådes over forventet arv. I dansk ret kan du ikke råde over forventet arv. En dispositiv arvepagt vil derfor være ugyldig.

Dispositionsdato

 • betegnelse for overtagelsesdato. Dispositionsdatoen for køb af fast ejendom er typisk dagen, hvorpå nøglen overdrages.

Dissens

 • uenighed blandt dommerne i en retssag.

Dividende

 • dividende er to forskellige ting: 1) et årligt udbytte til aktionærer og andelshavere af et selskab, og 2) det resterende tilgodehavende i et døds- eller konkursbo, der går til kreditorerne.

Dobbeltforsikring

 • når en interesse er blevet forsikret mod samme fare hos mere end ét forsikringsselskab.

Dolus

 • betegnelse for, at der er handlet med forsæt.

Dolus eventualis

 • en betegnelse, der bruges i strafferetten og dækker over en forsætgrad, der næsten er bevidst uagtsomhed. Det siger derfor noget om, hvor stor en hensigt, du har til at begå en given forbrydelse.

Dom

 • en dom er en afgørelse med retskraft. Den er med andre ord retligt gældende.

Domicil

 • betegnelse for en persons hjemsted med henblik på, hvor vedkommende kan beskattes og sagsøges.

Dommer

 • en dommer er en embedsmand, der udøver den dømmende magt. Dommerens vigtigste opgave er at lede retssager og afgøre dem ved at afsige dom. Dommeren skal være uafhængig.

Domsforhandling

 • en tidligere betegnelse for det, der i dag kaldes ‘hovedforhandling’. Hovedforhandlingen er det sidste og afsluttende møde i en retssag. Det er her parterne nedlægger deres påstande, faktum præsenteres og vidnerne forhøres. Det er i slutningen af hovedforhandlingen, at der afsiges dom.

Domsmænd

 • domsmænd er også betegnet lægdommere. Mange retssager i byretten afgøres af en dommer og to domsmænd – domsmænd kan også optræde i landsretten. De fleste borgere i Danmark kan blive lægdommere, og det kræver derfor ingen forudgående juridisk uddannelse. Tanken bag lægdommersystemet er at lade samfundets retsfølelse få lov til at spille en rolle i sager.

Donation

 • en formålsbestemt gave – typisk til en organisation, institution eller virksomhed.

Donortestamente

 • et testamente, hvor du tager stilling til, om din organer må fjernes og doneres, når du er blevet erklæret hjernedød.

Dubiøs fordring

 • en fordring med usikker værdi.

Duplik

 • betegnelse for det processkrift, der besvarer ‘replikken’. Replikken er sagsøgers svar på sagsøgtes forsvar, og duplikken er dermed sagsøgtes sidste chance for at svare på stævningen.

Dækningskøb

 • et køb, som foretages af køber hos en anden sælger, efter købsaftalen med den oprindelige sælger er blevet ophævet på grund af sælgers misligholdelse af aftalen.

Dødsbo

 • betegnelse for en afdød persons efterladte formue og ejendele, der ikke er blevet behandlet endnu.

Dødsfaldskendelse

 • hvis en dødsattest ikke kan udstedes, kan skifteretten afsige en dødsfaldskendelse, hvis virkning er, at vedkommende anses som afgået ved døden. Dødsfaldskendelser afsiges efter anmodning fra en person, der har retlig interesse – såsom forventet arv – i dødsfaldets afsigelse.

Dødsfaldssæreje

 • en aftale i en ægtepagt om, at der opstår fuldstændigt særeje for den længstlevende, når den ene af parterne afgår ved døden. I Danmark kan en sådan ordning kun indgås gennem en aftale om skilsmissesæreje. Fuldstændigt særeje skal derfor ske som en overbygning på skilsmissesæreje.

Dødsformodningsdom

 • dom, hvori en person erklæres formodet død. Retsvirkningerne for dødsfald gør sig herefter gældende. Der kan tidligst rejses dødsformodningsdom ti år efter en persons forsvinden. Er der dog store chancer for, at vedkommende er død, kan der allerede rejses dødsformodningsdom seks måneder efter.

Dødsgave/dødslejegave

 

E

EAN-nummer

 • står for European Article Number og betegnes også internationalt som ‘GLN’. Et EAN-nummer er et 13-cifret nummer og bruges, når virksomheder skal sende en e-faktura til offentlige institutioner.

E contrario (e.c.)

 • betyder “modsætningsvist”.

Editionspligt

 • pligt for en part i en civil retssag til at fremlægge dokumenter.

Efterkaution

 • betegnelsen for, når du kautionerer (hæfter) for, at en kautionist opfylder sine forpligtelser.

Egenaccess

 • en ret efter offentlighedsloven til at opnå videregående (ekstra effektiv) aktindsigt, når oplysninger i en sag vedrører en selv.

Egenkapital

 • betegnelsen for en virksomheds egen formue, når alle aktiver er talt sammen.

Egen skyld

 • betegnelse, der anvendes i erstatningsretten. Betyder, at skadelidte har medvirket til skaden, hvilket fritager skadevolder for ansvar.

Egne aktier

 • et aktieselskabs beholdning af kapitalandele, herunder hvor mange andele selskabet ejer af andre virksomheder.

Egne anparter

 • et anpartsselskabs beholdning af kapitalandele, herunder hvor mange andele selskabet ejer af andre virksomheder.

E-handel

 • handel, der foregår elektronisk – typisk over internettet.

Ejendomsbyrde

 • en begrænset rettighed over fast ejendom, som skal tinglyses i Tingbogens byrderubrik – f.eks. en brugsret, servitut, købsret m.m.

Ejendomsforbehold

 • en bestemmelse i købsaftaler, der siger, at genstanden først overgår til køberen, når en betingelse er opfyldt (typisk at hele købesummen er overført).

Ejerlav

 • en betegnelse for en del af et matrikelnummer. Ejerlav betegnes ofte som et navn i to led, hvor første led er tilhørende landsbynavn, og andet led er tilhørende sogn.

Ejendomsmægler

 • en person, der beskæftiger sig med ejendomshandel.

Ejendomsret

 • retten til at råde over egne formuegoder, hvis disse ikke er begrænset af private aftaler eller lovgivningen. Ejendomsretten er beskyttet af Grundloven, men i dette tilfælde indebærer beskyttelsen kun, at ejendomsretten sætter rammerne for, hvornår staten kan forlange, at en ejer afstår sin ejendom (se ‘Ekspropriation’).

Ejendomsvurdering

 • en vurdering af en ejendoms værdi. Der findes både offentlig og privat ejendomsvurdering: Offentlig ejendomsvurdering foretages af SKAT og baserer sig på en evaluering af området og gennemsnitsværdien af de omkringliggende ejendomme. Privat ejendomsvurdering er en individuel vurdering af en ejendom og dens værdi – typisk med henblik på et salg. Værdien af ejendommen vurderes ofte højere ved private ejendomsvurderinger end ved offentlige.

Ejendomsværdipåtegning

 • når den offentlige ejendomsvurdering påtegnes på skødet i forbindelse med et ejerskifte af den faste ejendom.

Ejendomsværdiskat

 • en skat, der pålægges ejere af fast ejendom. Ejendomsværdiskatten udgør 1 % af ejendomsværdien og betales månedligt sammen med indkomstskatten.

Ejeraftale

 • en ejeraftale er en aftale, der regulerer ejerskabet af et selskab i forhold til, hvordan det skal fungere, og hvad der ske, hvis der opstår uenighed blandt ejerne.

Ejerbog

 • en ejerbog er en virksomheds dokumentation over dets ejere, og hvor stor en andel af virksomheden, de hver især ejer.

Ejerforening

 • en forening, der varetager ejerlejligheder, som er tilknyttet en bestemt bygnings interesse. Ejerforeningens opgaver fremgår af dens vedtægter.

Ejerpant

 • en ledig plads, som kan opstå i prioritetsordenen. Kan ske, hvis der eksisterer flere panterettigheder i en genstand, og en panteret, der ikke er på sidstepladsen i prioritetsordenen, ophører på grund af en særlig indfrielse – ejerpantet kan herefter udnyttes af pantsætteren, der kan besætte pladsen med en ny panteret.

Ejerpantebrev

 • dokumentation for ejerpant. I ejerpantebrevet erklærer ejeren, at han skylder sig selv penge. Hvis han overdrager det som sikkerhed for et lån til f.eks. en bank, kan den kræve ejendommen solgt på tvangsauktion, hvis lånet ikke betales.

Ejerskifteafdrag

 • et afdrag, der betales ved ejerskifte. Typisk skal der betales ejerskifteafdrag ved ejerskifte af formuegoder med pant eller fast ejendom, hvor der foreligger udgifter som advokat, ejendomsmægler osv.

Ejerskifteforsikring

 • en forsikring, der er relevant ved ejerskifte af en bolig, som dækker skjulte mangler og skader ved boligen, der ikke fremgik af tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Ejerskiftegebyr

 • et beløb, som pantsætter skal betale til panthaver i forbindelse med et ejerskifte af en ejendom, når den nye ejer skal indsættes i pantebrevet.

Ejerskiftelån

 • et realkreditlån, der tages ved ejerskifte af fast ejendom.

Eksekutionsfrist

 • den frist, der gælder fra dommens afsigelse, til dens virkning skal være trådt i kraft. Eksekutionsfristen fremgår af dommen og er typisk 14 dage. Dommens virkning udskydes, hvis der ankes inden udløbet af eksekutionsfristen.

Eksekutionsfundament

 • et “uovervindeligt” argument, der understøtter et krav – f.eks. en faktura for, at den ene part har leveret sin ydelse, når den anden påstår, at vedkommende ikke har modtaget noget.

Eksklusion

 • betyder “udelukkelse” og bruges ofte i sammenhæng med udsmidning af medlemmer i foreninger, virksomheder og partier.

Eksklusivaftale

 • betegnelse for en aftale, der pålægger arbejdsgiver udelukkende – eller på fordelagtig vis – at ansætte arbejdstagere, der er tilknyttet en bestemt fagforening. Eksklusivaftaler blev forbudt i 2006, da den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde, at det krænkede foreningsfriheden.

Eksport

 • betegnelse for salg af varer eller ydelser til et andet land – modsat Import.

Ekspropriation

 • betegnelse for statens overtagelse af en borgers ejendom. Borgerne i Danmark er som udgangspunkt beskyttet mod ekspropriation gennem ejendomsretten.

Ekstinktion

 • når en rettighed ophører, fordi den tildeles en anden. Ekstinktion forekommer f.eks., når en tyv sælger en stjålet cykel til en godtroende køber, der overtager retten til cyklen.

Ekstrakt

 • fotokopier af alle dokumenter, der skal bruges i en retssags hovedforhandlinger. 

Elinstallationsrapport

 • en rapport, der udarbejdes ved salg af fast ejendom, hvor en fagkyndig undersøger ejendommens elektriske installationer, deres funktionsdygtighed og lovlighed. Elinstallationsrapporten sikrer, at der ikke er nogen uforudsete overraskelser ved ejendommen, når den sælges, da rapporten oplyser køber og sælger om fejl og mangler.

Eneforhandler

 • betegnelse for en selvstændig erhvervsdrivende, der har en aftale med en importør eller fabrikant om at videresælge varer til en bestemt kundekreds eller i et bestemt område.

Energikonsulent

 • en fagperson, der udarbejder energimærkning af bygninger – oftest i forbindelse med salg. Energimærkningen baserer sig på en energimærkningsrapport, som energikonsulenten har lavet.

Energimærke

 • et energimærke viser en bygnings energiforbrug. Energimærket består af et bogstav mellem A-G, der viser hvor på energimærkeskalaen, at energiforbruget befinder sig. Det er lovpligtigt at energimærke bygninger over 60 kvadratmeter.

Energiplan

 • en plan, der iværksættes af kommuner til at planlægge lokale energiforhold med henblik på optimal energibesparelse.

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltværelse

 • et enkeltværelse betegnes i lejeforhold enten som et accessorisk enkeltværelse eller et ‘klubværelse’. Et accessorisk enkeltværelse er en del af udlejers lejemål. Et klubværelse kaldes også et ‘separeret’ eller ‘adskilt’ lejemål og er et enkeltværelse, der ikke er en del af udlejerens bolig.

Entreprisekontrakt

 • en entreprisekontrakt er en kontrakt om et byggeri, der indgås mellem bygherren og en eller flere entreprenører.

Erhvervsevnetab

 • erhvervsevnetab er et udtryk for, hvor meget en skade har forringet en persons evne til at tjene penge ved arbejde. Erhvervsevnetabet måles i procent.

Erhvervslejekontrakt

 • betegnelse for en lejekontrakt, der bruges ved udleje af erhvervslejemål. 

Erklæringsvildfarelse

 • en ugyldighedsgrund for aftaler. Betegnelse for, at løftegiveren har begået en fejltagelse – f.eks. ved at skrive, at noget koster 100,00 kr. i stedet for 10.000 kr.

Etageareal

 • arealet på en etage. Varierer afhængig af boligtypen. I rækkehuse medregnes halvdelen af væggen mod naboen, i lejligheder medregnes fællesarealer som trappeopgange osv.

Ex nunc

 • juridisk betegnelse, der betyder “fra nu af” – dvs. at et givent forhold eller en bestemmelse træder i kraft med det samme.

Ex officio

 • når retten handler på egen opfordring i en retssag, uden at parterne har anmodet om det.

Ex tunc

 • juridisk betegnelse der betyder “fra da af” – dvs. at et givent forhold eller en bestemmelse træder i kraft med tilbagevirkende kraft.

 

F

F1, F3 og F5

 • betegnelse for forskellige typer realkreditlån, hvor renten låses fast i enten 1 år (F1), 3 år (F3) eller 5 år (F5).

Factoring

 • når en virksomhed hyrer en anden virksomhed til at kræve penge fra kunderne.

Fagentreprise

 • udtryk for, at du står for styringen af byggeprocessen i forbindelse med entreprise – betyder reelt, at du er ansvarlig for at udarbejde tegningsmateriale, indhente de nødvendige tilladelser, vælge håndværkere m.v.

Faktura

 • et dokument, der beskriver og opkræver betaling for varer og ydelser, som er aftalt mellem leverandør og kunde.

Fakturabelåning

 • når du ved betaling “køber” en tredjeparts faktura – en måde, hvorpå du kan købe gæld for mindre end den er værd, men til gengæld skal bære risikoen ved ikke at modtage pengene.

Fakultativ

 • betegnelse for frivillig.

Fallent

 • betegnelse for en fysisk eller juridisk person, der – efter at være gået konkurs – har sit bo til behandling ved skifteretten.

Familielån

Fastkursaftale

 • en betegnelse for en låneaftale, hvor lånet ikke lader sig påvirke af kursstigninger eller kursfald.

Feriegodtgørelse

 • ferielovens betegnelse for 'feriepenge'. En godtgørelse, der optjenes løbende og udgør 12,5 % af din løn.

Feriepenge

 • et beløb, der optjenes løbende og udgør 12,5 % af din løn på et år. Du kan få feriepenge udbetalt under din ‘Ferieperiode’.

Ferieperiode

 • en periode uden arbejde eller skole. I Danmark har de fleste løn under ferie – dvs. at du får udbetalt ‘Feriepenge’, når du holder ferie.

Ferietillæg

 • hvis du får løn under ferie, kan du få udbetalt et ferietillæg, der udgør 1 % af din ferieberettigede løn.

Ferieår

 • ferieåret er den periode, hvor du kan afholde ferie og få udbetalt de feriepenge, som du optjener i optjeningsåret. Ferieåret rykkes i 2020 med den nye ferielov.

FIFO-pricippet

 • FIFO står for “First In, First Out” og er et lagerprincip, der baserer sig på, at de ældste varer på et lager, er de første til at blive solgt.

Fleksjob

 • et job for folk med væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob giver mulighed for færre arbejdstimer eller mindre intense arbejdsopgaver.

Flexlån

 • en type lån, der fra periode til periode justeres, så det følger markedsrenten.

Foged

 • betegnelse for en person, der kan gennemtvinge en domstolsafgørelse eller en offentlig myndigheds afgørelse. Bruges om dommere i fogedretten.

Fogedforbud

 • betegnelse for en midlertidig afgørelse, der pålægger en fysisk eller juridisk person ikke at foretage bestemte handlinger. 

Fond

 • betegnelse for en institution, der administrerer økonomiske midler, som den er blevet givet. Fonde har typisk et formål, f.eks. velgørenhed.

Fondsaktier

 • et værdipapir, som er blevet registreret elektronisk i en værdipapircentral og derfor ikke foreligger i fysisk form – børsnoterede aktier og obligationer er fondsaktiver, da de skal registreres elektronisk i en værdipapircentral.

Fondsanparter

 • en kapitalandel, der bliver udstedt uden vederlag, fordi beløbet bliver overført fra anpartsselskabets frie reserver til dets selskabskapital.

Fondsaktiver

 • en kapitalandel, der bliver udstedt uden vederlag, fordi beløbet bliver overført fra aktieselskabets frie reserver til dets aktiekapital.

Forbrugeraftale

 • betegnelse for en aftale, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en privatperson.

Forbrugerkøb

 • betegnelse for en købsaftale, hvor erhvervsdrivende er sælger og en privatperson køber.

Force majeure

 • betegnelse for en ekstraordinær situation, der fritager én eller flere parter for deres forpligtelser i en kontrakt. Eksempelvis kan krig og naturkatastrofer medføre fritagelse gennem force majeure.

Fordelingstal

 • en ejerlejlighed eller andelsboligs størrelse og værdi i en ejerforening/andelsboligforening – fordelingstallet er en brøk, der udtrykker, hvor stor en del af foreningens udgifter, som ejeren skal betale.

Fordringshaver

 • betegnelse for en person, der har krav på en fordring. En fordring er et krav – typisk om penge. En fordringshaver betegnes også som kreditor.

Fordringshavermora

 • når opfyldelsen af en aftale eller en kontrakt ikke er mulig grundet fordringshavers fejl.

Fordringshaverskifte

 • betegnelse for, når der indtræder en ny fordringshaver i den gamle fordringshavers sted i et gældsforhold.

Forening

 • en sammenslutning af personer, der arbejder for en eller flere fælles interesser i fællesskab.

Forfaldsdag (også kaldt ‘Forfaldstid’)

 • anden betegnelse for frist.

Forfaldstid

 • Se ‘Forfaldsdag’

Forhalingsrente

 • kaldes også for ‘morarente’. Den rente, som kreditor kan kræve, hvis skyldner misligholder aftalen. Forhalingsrenten svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 7 %.

Forhandlergrundsætning

 • hvis du sælger en genstand med ejendomsforbehold til en forhandler, velvidende at forhandleren selv sælger genstande af præcis samme art, kan du ikke gøre dit ejendomsforbehold gældende, hvis forhandleren videresælger genstanden til en godtroende køber.

Forhandlingsmaksimen eller forhandlingsprincippet

 • betegnelse for grundsætningen om, at det er parterne i en retssag, der skal stå for de oplysninger, som dommeren skal træffe en afgørelse ud fra.

Forholdsmæssigt afslag

 • en rabat i prisen grundet særlige forhold såsom mangler o.lign.

Forkyndelse

 • meddelelse til en person om, at der kører en retssag, hvor vedkommende er part, og at vedkommende skal dukke op i retten.

Forkøbsret

 • førsteretten for ejere i et selskab til at købe ejerandele, hvis en anden ejer sætter dem til salg.

Forlig

 • når parterne i en retssag kommer frem til en løsning på deres tvist og aftaler den.

Forligsmægling

 • et tilbud ved domstolene om, at parterne kan komme frem til tvistens løsning ved at diskutere løsningen juridisk.

Forlodsret

 • retten til at udtage et lod af dødsboet, inden der er sket et egentligt dødsboskifte. Benyttes også ved skiftesituationer i forbindelse med skilsmisse.

Forlovelse

 • aftale om forestående indgåelse af ægteskab.

Forløfte

Formidlingsaftale

 • betegnelse for den aftale, som ejer af en bolig indgår med en ejendomsmægler, når når boligen skal sælges. Formidlingsaftalen giver ejendomsmægleren lov til at sælge boligen på ejers vegne.

Formue

 • værdier, der er ejet af en fysisk eller juridisk person. En formue består af en sammenlægning af penge, aktier, fast ejendom, løsøre osv.

Formuefællesskab

 • betegnelse for den ordning, der opstår ved ægteskab, hvor alt det, som ægtefællerne medbringer i ægteskabet skal indgå i en ligedeling ved både skilsmisse og død.

Formulartvang

 • betegnelse for de standardvilkår, som justitsministeren sætter for pantebreve, der bliver tinglyst.

Forordning

 • en slags EU-lov, der har direkte virkning i medlemsstaterne uden at skulle indarbejdes i national lovgivning.

Forsendelseskøb

 • betegnelse for et køb, hvor sælger skal levere salgsgenstanden udenfor sin butik.

Forsendelsesrisikoen

 • den, der bærer forsendelsesrisikoen bærer ansvaret for en genstand, der forsendes i tilfælde af, at den går i stykker eller ikke kommer det rigtige sted hen. Som udgangspunkt bærer afsender forsendelsesrisikoen.

Forsikrede

 • at stille sikkerhed for noget.

Forsikringssum

 • den maksimale økonomiske erstatning, du kan få som forsikringstager.

Forsikringstager

 • betegnelse for den person eller virksomhed, der er dækket af en forsikring.

Forsikringsydelse

 • den ydelse, som du har krav på af forsikringsselskabet, når den begivenhed, som du er forsikret mod, indtræder.

Forsinkelse

 • når en ydelse eller genstand ikke leveres i rette tid.

Forsinket accept

 • gives der et tilbud, er det først bindende, hvis det accepteres i rette tid. Forsinket accept er accept uden for rette tid – tilbuddet er derfor ikke bindende.

Forsvare

 • at støtte og repræsentere en anklaget person i en retssag.

Forsøgerpligt

 • ægtefællers pligt til at forsørge hinanden og deres børn.

Fortrinsret

 • forret til noget.

Fortrydelsesret

 • din ret som køber til at fortryde en handel og få pengene tilbage.

Forvaltningsafdeling

 • en afdeling i en bank eller sparekasse, som er blevet godkendt af justitsministeriet til at bestyre kontante midler, aktier, pantebreve m.v., der er omfattet af værgemål.

Forvaring

 • en form for straf, som tildeles personer, der anses som værende særligt farlige.

Forudbetalt leje

 • leje, der skal dække den sidste tid, som lejer bor i lejemålet. Svarer tit til opsigelsesperioden i måneder gange huslejen.

Forældelse

 • når noget ikke længere kan gøres gældende, da den aftalte tidsbegrænsede periode er udløbet.

Forældelsesfrist

 • et tidsrum, hvor en retslig handling er gyldig. Overskrides tidsrummet er der tale om forældelse.

Forældremyndighed

 • betegnelse for forældrenes ret til at træffe juridisk gyldige beslutninger på vegne af deres barn, og forældrenes pligt til at forsørge barnet.

Franchise

 • en måde, du kan drive forretning på – når du åbner en butik, som er en del af en større kæde, er der tale om franchising.

Fratrædelsesgodtgørelse

 • et beløb, der udbetales til medarbejder ved dennes afskedigelse efter aftale med arbejdsgiver. Fratrædelsesgodtgørelsen svarer typisk til månedslønnen for et vist antal måneder.

Frembringelse

 • at producere eller fremstille noget.

Fremleje

 • når lejer af fast ejendom udlejer lejemålet til tredjemand. Hvis A udlejer en ejendom til B, og B udlejer denne ejendom, er der tale om fremleje.

Fremlejetager

 • person, der lejer en fremlejet fast ejendom.

Fremtidsfuldmagt

 • en fremtidsfuldmagt giver én eller flere pårørende ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis han eller hun selv bliver ude af stand til dette.

Friarv

 • den del af en formue, som arvelader frit kan testere over. Friarven er altså den del af arven, der er tilbage, når tvangsarven er trukket fra.

Frigørelsestid

 • tidspunktet, hvor debitor betaler sin ydelse og ikke længere er forpligtet over for kreditor.

Frigørende virkning

 • når noget har frigørende virkning, betyder det, at det løsriver en part for sine forpligtelser overfor den anden part.

Frijorder

 • ubebyggede jordarealer, der ikke er en del af en landbrugsejendom og derfor ikke er omfattet af landbrugspligten.

Frikort

 • et skattekort, der lader dig tjene op til et vist beløb årligt, uden du skal betale skat af det.

Fripolice

 • når en pensionsordning bliver til fripolice, betyder det, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen, og at pensionerne udregnes ud fra de penge, der i forvejen står som opsparing på ordningen.

Fri proces

 • fri proces betyder, at du er fritaget fra omkostningerne ved at føre en retssag ved de danske domstole.

Fritstilling

 • fritstilling er en ordning, der aftales mellem en arbejdsgiver og en ansat, hvor den ansatte ikke behøver at komme på arbejde, men alligevel modtager løn.

Fritstilling af funktionær

 • betegnelse for, når en funktionær fritstilles.

Fristdag

 • dagen, hvorpå retsvirkningerne ved en konkurs indtræder.

Frivillig auktion

 • en offentlig auktion, der afholdes ved fogeden, hvor der deltager en auktionsleder. Modsat en tvangsauktion er genstandene, der skal sælges, sat til salg efter begæring fra ejerne.

Frivilligt forlig

 • en frivilligt indgået aftale mellem kreditor og debitor om, hvordan debitor kan betale sin gæld af.

Friværdi

 • friværdi er den del af en fast ejendoms handelspris, som overstiger den gæld, der er i ejendommen. Det er med andre ord værdi i ejendommen, der direkte tilkommer ejeren.

Fuld anmeldelsesret

 • når en kreditor har ret til at anmelde hele sit tilgodehavende hos en gældssaneringssøgende på trods af, at vedkommende har en medskyldner eller kautionist, der hæfter for kravet.

Fuldbyrdelsesfristen

 • fristen for, hvornår en dom skal træde i kraft. Fuldbyrdelsesfristen i civile sager er typisk på 14 dage.

Fuldmagt

Fuldmagt med særlig tilværelse

 • en fuldmagt, der kan bevises gennem visse kendsgerninger såsom et dokument, videooptagelse o.lign. – typisk i form af en skriftlig fuldmagt.

Fuldmagt uden særlig tilværelse

 • en fuldmagt uden særlige kendsgerninger, der kan bevise den. Fuldmagten er kun givet gennem en mundtlig erklæring.

Fuldmægtig

 • en person, der har bemyndigelse til at handle på vegne af andre. Det er også en betegnelse for en betroet stilling i det offentlige og indenfor det private i visse brancher. 

Fuldstændigt særeje

 • en ordning i et ægteskab, hvor ingen af ægtefællerne deler noget ved bodeling – dvs. ved separation eller skilsmisse.

Fundats

 • oprettelsesdokument for et legat, fond eller en stiftelse.

Funktionær

 • en lønmodtagergruppe, der typisk arbejder inden for handel eller kontor. Funktionærers arbejdsforhold er reguleret af funktionærloven.

Fællesareal

 • areal, der er fælles for beboere i fast ejendom.

Fælleseje

 • betegnelse for formuefællesskab. Når der er fælleseje, skal ægtefæller dele hele formuen ligeligt op og dele den ved skilsmisse.

 

G

Garantilån

 • en låneform, hvor der to gange årligt fastsættes et loft for, hvor høj renten maksimalt kan blive – garantilån har en højere rente end flexlån og en lavere rente end fastforrentede lån.

Gave

 • en overdragelse af en vederlagsfri præstation eller genstand, der typisk grundet gavmildhed ydes på gavegiverens bekostning.

Gaveafgift

 • når der gives store gaver, der overstiger det niveau, som du ville forvente af almindelige lejlighedsgaver såsom julegaver og fødselsdagsgaver, skal modtager enten betale gaveafgift eller indkomstskat.

Gavebrev

 • dokumentation for, at der er givet en større gave – gavebrevet kan også beskrive eventuelle vilkår, der er forbundet med modtagelsen af gaven. Lav gavebrev med Legal Desk her.

Gaveløfte

 • løfte eller erklæring om, at en person agter at give en anden en gave.

Gaveægtepagt

 • en ægtepagt, der tinglyses i forbindelse med givning af store gaver – var tidligere et krav, når der blev givet store gaver.

Generalforsamling

 • møde for ejerne af et selskab, en forening, ejendom eller lignende.

Generalfuldmagt

 • en generalfuldmagt er en skriftlig erklæring, hvor den fuldmægtige får ret til at foretage enhver handling på vegne af fuldmagtsgiveren.

Generalklausulen

 • en bestemmelse i en lov, der først træder i kraft, når visse generelt formulerede betingelser er opfyldt.

Genindtrædelsesret

 • retten til at indtræde i et gammelt lejeforhold, når visse betingelser er opfyldt. Genindtrædelsesretten gælder ved afståelse.

Genoptagelse

 • hvis en person får en udeblivelsesdom ved et civilt søgsmål, kan sagen genoptages indenfor 4 uger efter, at dommen er afsagt.

Gensidigt testamente

 • et enkelt dokument med to oprettere. I et gensidigt testamente testamenterer begge samlevende eller ægtefæller hinanden.

Genstandslegatar

 • en person, der ifølge et testamente skal modtage en bestemt genstand.

Genuskøb

 • køb af en bestemt type genstand. Sælger skal derfor ikke levere en bestemt genstand, men bare en genstand af den samme slags. Et genuskøb kan f.eks. være køb af en særlig telefon – det behøver ikke specifikt være telefonen i udstillingsvinduet, men kan også være en telefon magen til fra lageret.

Giftenavn

 • efternavn som kan tilegnes ved ægteskab.

God tro

 • en parts undskyldelige uvidenhed om et forhold. Eksempelvis er det god tro, hvis du ved en troværdig forhandler køber en genstand, og det senere viser sig, at forhandleren ikke ejede genstanden.

Goodwill

 • betegnelse for den værdi, som et selskab kan have i form af omdømme og fast kundekreds.

Godtgørelse

 • kompensation for tab, udgift eller lignende som konsekvens af lov eller kontrakt – kan sammenlignes med erstatning.

Grundfond

 • betegnelse for en opsparing, der oprettes af en ejerforening til at dække større forudsete eller uforudsete udgifter.

Gældsbrev

 • betegnelse for et juridisk dokument, der beskriver den aftale, som indgås mellem en långiver og en låntager. I dokumentet beskrives blandt andet lånets størrelse, hvornår lånet skal betales tilbage, og om låntager skal betale renter.

Gældsovertagelse

 • overtagelse af en persons gæld, så vedkommende ikke længere står i gæld til sin kreditor. Gældsovertagelse kræver af denne grund også samtykke fra kreditoren.

Gældssanering

 • hvis en person ikke kan betale sin gæld tilbage, kan der indtræde gældssanering, hvor gælden nedsættes til beløb, som vedkommende kan betale. Gælden nedsættes til en procentdel, og beløbet skal betales ved afdrag i løbet af en bestemt periode.

 

H

Habil

 • når en person er egnet til at udøve en kompetence, eksempelvis behandle en sag. Står i modsætning til at være inhabil, hvilket betyder at være uegnet til at behandle en sag.

Halvgenerisk køb

 • et køb af en vis mængde af et angivet parti, eksempelvis hvis du køber et ud af tre malerier.

Handelsagent

 • en selvstændig erhvervsdrivende, der mod betaling arbejder som mellemmand for en anden (agenturgiver). Handelsagenten handler dermed ikke i eget navn eller for egen regning.

Handelsbetingelser

 • de betingelser og vilkår en virksomhed opererer med, når de sælger en ydelse eller et produkt. Læs mere her.

Handelskøb

 • et køb mellem to erhvervsdrivende, hvor både køber og sælger driver en virksomhed, og handlen sker i forbindelse hermed. 

Handelsrejsende

 • en selvstændig erhvervsdrivende, der arbejder som mellemmand for agenturgivers regning. 

Handelssædvane

 • den skik, der er mellem handlende. 

Handleevne

 • en persons evne til at forpligte sig ved indgåelse af en retshandel. 

Helligdagsreglen

 • regel, der bestemmer at udskyde forfaldsdatoen til følgende søgnedag (ikke søn- og helligdage), hvis forfaldsdagen falder på en helligdag, lørdag eller grundlovsdag. 

Hemmeligholdelsesaftale (NDA)

Hemmelig adresse

 • det er muligt at få hemmelig adresse, hvilket betyder, at privatpersoner vil være afskåret fra at finde din adresse på CPR. Læs mere her.

Hjemfaldspligt

 • kommunens ret til at købe en bolig tilbage indenfor en bestemt årrække. Læs mere om hjemfaldspligt her.

Hjemting

 • den kreds, hvor en retssag skal anlægges mod en sagsøgt. For fysiske personer er hjemtinget den retskreds, hvor bopælen ligger. 

Hobbyvirksomhed

 • en virksomhed, som ikke har et erhvervsmæssigt hovedfokus, men i stedet har fokus på din personlige hobby. Læs mere her

Holdingselskab

 • et selskab, hvis primære funktion er at eje ejerandele i ét eller flere andre selskaber. 

Holografisk testamente

 • et nødtestamente oprettet uden vidner, men som er underskrevet og skrevet af testator. 

Hovedentreprise

 • en entrepriseform, hvor den samme entreprenør står for hele udførelsen af byggeprojektet. 

Hovedforhandling

 • det retsmøde, hvor anklager og forsvarer afhører den tiltalte og vidner i sagen samt fremlægger beviser. Til sidst udmåles straffen og sagen afgøres. 

Hovedkort

 • er en del af skattekortet og bruges af den arbejdsgiver eller udbetaler, der står bag den enkeltes primære indtægtskilde. 

Hovedmanden

 • den der er kautioneret for – det vil sige debitor/hovedskyldneren/låntageren.

Hovedstol

 • er det beløb, der oprindeligt er stiftet gæld for. Gælden kan eksempelvis være et lån i banken eller fra en privatperson. 

Husbondansvar

 • også kaldet principalansvar eller arbejdsgiveransvar – betyder, at arbejdsgiveren er ansvarlig for den ansattes skadegørende handlinger i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Husholdningsfuldmagten

 • en lovhjemlet ret til at foretage indkøb til den daglige husholdning og ægtefællens særlige behov, som binder den anden ægtefælle økonomisk (som en egentlig fuldmagt). 

Hustrubidrag

 • et månedligt beløb, som den ene ægtefælle skal betale til den anden ægtefælle, hvis den ene ægtefælle ved separation eller skilsmisse er bedre stillet end den anden ægtefælle, og den anden ægtefælle har behov for bidrag. 

Hvidvask

 • at sikre udbytte fra en strafbar handling. Eksempelvis i form af penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel. 

Hævd

 • at opnå en ret over en fast ejendom. Du kan vinde hævd til ting eller jord (ejendomshævd) eller til at bruge ting eller jord på en bestemt måde (servituthævd).

Hæftelse

 • en forpligtelse til at tage ansvar ved for eksempel et lån, en skade eller en gæld. Der er stor forskel på, om du hæfter personligt for noget eller om eksempelvis en virksomhed hæfter for det. 

Høstpant

 • et pantebrev, der giver pant i årets høst. Skal tinglyses i Personbogen, og der vil ske automatisk notering på den faste ejendom, hvis den ejes af debitor. 

Håndpant

 • en genstand, som stilles til sikkerhed for et lån. Sikkerhedsstillelsen kan være i form af en genstand af værdi, som låntager overdrager långiveren som en slags sikkerhed for det lånte beløb.

 

I

Ibrugtagningstilladelse

 • attest, der sikrer og dokumenterer, at eksempelvis byggelovgivning, bygningsreglement, miljøkrav, krav om brandsikkerhed og andre øvrige forskrifter er overholdt i dit byggeri.

Ideel anpart

 • selvstændige enheder, der i modsætning til en ejerlejlighed er et medejerskab af en fast ejendom med en tilhørende brugsret til en bestemt del af ejendommen.

Illikviditet

 • manglende evne til at betale forpligtelserne, som de forfalder. 

Import

 • når en virksomhed køber varer og ydelser fra udlandet. 

Indbotestamente

 • Angiver, hvordan personlige genstande og ejendele skal fordeles mellem arvinger ved bortgang. Læs mere her.

Indekslån

 • et lån, hvis restgæld, afdrag og rente reguleres med udviklingen i et indeks, der afspejler udviklingen i forbrugerpriserne.

Indeståelse

 • garanti for opfyldelse af andet end pengeforpligtelser – eksempelvis en indeståelse for en forureningsfri ejendom. 

Indeværende år

 • et andet udtryk for nuværende år. 

Individualforfølgning

 • retsforfølgning fra en enkelt kreditor, eksempelvis i forbindelse med udlæg. Står i modsætning til universalforfølgning, der retter sig mod hele formuen på samtlige kreditorers vegne. 

In fine

 • alternativt udtryk for ‘slutning’ eller ‘til sidst’. 

Inhabil

 • at være uegnet eller ukvalificeret til at behandle en sag, eksempelvis hvis man har personlige interesser eller forudfattede meninger om sagen. Læs mere her.

Injurier

 • betegnelse for æreskrænkelser – dækker blandt andet over nedsættende og fornærmende udtalelser om andre. Det er ulovligt at fremsætte injurierende udsagn offentligt, eksempelvis på sociale medier.

Inkasso

 • inddrivelse af pengekrav. Begrebet dækker alle inddrivelsesskridt, både gennem inkassobureauer og den endelige sag i fogedretten.

Inkonvertibel

 • et lån, der ikke kan opsiges til kontant indfrielse, men kun ved tilbagekøb af obligationer, der svarer til lånet. 

Insolvens

 • når en person eller virksomhed ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, efterhånden som disse forfalder. Læs mere her.

Integritetskrænkelse

 • fysisk skade på en person eller på en ting. 

Interessentskab

 • virksomhedsform, hvor flere fysiske eller juridiske personer, "interessenter", går sammen om at drive en fælles virksomhed uden at oprette et egentligt kapitalselskab. Læs mere her.

Inter partes

 • indbyrdes mellem parterne – eksempelvis er en utinglyst ægtepagt ikke kun ugyldig i forhold til omverdenen, men også inter partes

Inter vivos

 • mellem levende, altså det modsatte af mortis causa (ved død). Eksempelvis er en gave en disposition inter vivos, mens et testamente er en disposition mortis causa. 

Iværksætterselskab (IVS)

 

J

Jura 

 • fagområde, der omfatter læren om fortolkning, anvendelse og virkning af de love og regler, som borgere, myndigheder og domstole er underlagt. 

Juridisk person

 • Er et udtryk, der dækker over en enhed, som har selvstændig retsevne lige som en fysisk person – eksempelvis selskaber, foreninger og fonde.

Jurist

 • en person, der har bestået en juridisk kandidateksamen (cand.jur.), eller har taget kandidatuddannelsen på en handelshøjskole (cand.merc.jur.).

 

K

K0 – kosmetiske skader

 • skader eller forhold, som forringer boligens udseende, men ikke kan resultere i alvorlige skader på boligen. Del af tidligere system, der nu er erstattet af farvekoder.

K1 – mindre alvorlige skader

 • skader, som ikke har indflydelse på bygningens funktion – eksempelvis mindre revner i murværk eller løstsiddende tapet, som ikke påvirker boligens konstruktion eller funktion. Del af tidligere system, der nu er erstattet af farvekoder.

K2 – alvorlige skade

 • skader, som betyder, at en del af bygningens funktion svigter inden for den nærmeste fremtid, men ikke vil medføre skader på andre dele af bygningen. Del af tidligere system, der nu er erstattet af farvekoder.

K3 – kritiske skader

 • skader, som udover at påvirke bygningsdelens funktion også risikerer at medføre skader på andre bygningsdele, eksempelvis et hul i taget. Del af tidligere system, der nu er erstattet af farvekoder.

Kammeradvokat

 • statens advokat, som har pligt til at yde rådgivning og føre sager for staten. 

Kapital

 • finansielle aktiver eller den finansielle værdi af aktiver, såsom penge. 

Kapitalforhøjelse

 • når kapitalen forhøjes i et selskab, betyder det i praksis, at der tegnes nye anparter eller aktier i selskabet. 

Kapitalforsikring

 • forsikring, hvor forsikringssummen kommer til udbetaling én gang for alle i modsætning til en renteforsikring, hvor ydelserne udbetales løbende. 

Kapitalindskud

 • en sum af penge, der indbetales én gang for alle, oftest ved stiftelse af selskaber. 

Kapitalselskab

Karenstid

 • tidsperiode, hvor en forsikringsydelse eller offentlig ydelse ikke udbetales, selvom de almindelige betingelser for udbetaling er opfyldt. 

Kaskoforsikring

 • dækker skader, tyveri, brand og hærværk på din bil. Kaskoforsikringen er dit køretøjs ulykkesforsikring. 

Kausalitet

 • betyder årsagssammenhæng og er udtryk for, at der skal være en sammenhæng mellem en skadevolders handling – eller undladelse – og den skade, der er sket.

Kaution

 • Kaution – eller at kautionere for lån – betyder, at en person eller virksomhed garanterer at betale en anden persons gæld, hvis personen ikke er i stand til det selv. 

Kautionsforsikring

 • en forsikring, hvor forsikringsselskabet dækker risiko for tab, når en person råder over betroede midler. Bliver eksempelvis brugt af bobestyrere i dødsboer.

Kendelse

 • en afgørelse, der træffes under en retssagsbehandling. Anvendes både i straffesager og civile sager, og i modsætning til en dom, afslutter en kendelse som regel ikke en retssag. Alle afgørelser i fogedretten træffes ved beslutning eller kendelse. 

Klausul

 • et forbehold eller en særligt begrænsende bestemmelse i en aftale, en kontrakt, et testamente og lignende. 

Klient

 • den person, hvis interesserer en advokat varetager. 

Klientkonto

 • En konto, som danske advokater er pålagt at oprette. Kontoen bruges til at opbevare klienters midler i forbindelse med opstart af en sag.

Knæklån

 • lån, hvor rente og/eller ydelse ændres efter en bestemt periode. 

Kodicil

Kollegial ret

 • ret, der består af flere juridiske dommere. Højesteret, Østre Landsret og Vestre Landsret er kollegiale domstole. 

Kollektiv pensionsordning

 • pensionsordning hvor flere enkeltpersoner kan deltage og bidrage til samme pensionsordning gennem deres arbejdsgiver eller fagforening. 

Kombinationssæreje

 • er normalt skilsmissesæreje, der bliver fuldstændigt særeje for den længstlevende ægtefælle – findes i flere forskellige kombinationer. Læs mere her.

Kommanditselskab (k/s)

 • er en selskabsform, der består af to roller og af denne grund mindst to ejere. Den ene rolle er komplementaren, der hæfter personligt, og den anden rolle er kommanditisten, der hæfter begrænset med personens indskud. Læs mere her.

Komme frem

 • et brev eller en email er kommet frem, når modtageren kan gøre sig bekendt med indholdet. Det er uden betydning, om modtageren rent faktisk læser brevet eller emailen. 

Komme til kundskab

 • et brev eller en email er kommet til kundskab, når modtageren læser indholdet. 

Kommanditist

 • en deltager i et kommanditselskab. Personen hæfter alene med et begrænset beløb i modsætning til komplementaren, som hæfter personligt med hele sin formue. 

Kommission

 • et handelsforhold mellem to personer, typisk virksomheder, hvor den ene part (kommissionæren) sælger den anden parts (kommittentens) produkter til gengæld for aflønning i form af provision fra salget.

Kommissionær

 • en mellemmand i et kommissionsforhold – altså, den sælgende virksomhed, som typisk vil være en forhandler, der allerede har én eller flere fysiske butikker eller en webshop.

Kommittent

 • hovedmanden i et kommissionsforhold – altså, den producerende virksomhed.

Komparativ

 • komparativ ret går ud på at sammenligne retstilstanden i forskellige lande. 

Kompensationskrav

 • godtgørelse til den "svage" part ved opløsningen af et papirløst samliv. 

Komplementar

 • person i en kommanditselskab, der hæfter personligt for selskabets gæld. 

Koncern

Koncession

 • tilladelse fra det offentlige til at drive en vis virksomhed, eksempelvis forsikringsvirksomhed. 

Koncipistreglen

 • kaldes også for uklarhedsreglen. Den dækker over, at den der har formuleret en aftale – eksempelvis en kontrakt – også tager ansvaret for potentielle uklarheder i den.

Kondemneret

 • når en bygning er kondemneret, er der et forbud mod at opholde sig i den eller benytte den til beboelse. 

Konfiskation

 • inddragelse af værdier til statskassen, eksempelvis udbyttet ved en strafbar handling. 

Kongebrev

 • en dispensation til at gifte sig med en person, der er under 18 år gammel. Kongebrev blev afskaffet i 2017.

Konkurrenceklausul

 • en aftale mellem virksomhed og medarbejder om, at medarbejderen i en nærmere aftalt periode ikke må arbejde i eller selv starte konkurrerende virksomhed.

Konkurs

 • retsforfølgning mod en insolvent skyldner, hvor personens formue bliver inddraget for at kunne betale krav fra kreditorer

Konkursdekret

 • skifterettens beslutning om at tage et bo under konkursbehandling. 

Konkursmassen

 • består af alt, hvad der bliver inddraget under en konkursbehandling – det vil sige skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet, og hvad der under konkursen tilfalder skyldneren. 

Konkursordenen

 • et udtryk for den rækkefølge af klasser, som kreditorer bliver betalt i ved en konkurs.

Konneks

 • anvendes om krav, der stammer fra samme retsforhold. 

Konservativ arvepagt

 • aftale, hvor en arvelader forpligter sig til ikke at ændre et allerede bestående arvegrundlag. 

Konstituerende generalforsamling

 • en stiftende generalforsamling. 

Kontantforbehold

 • sælgers ret til at annullere et køb, hvor der er aftalt kontant betaling, og kræve det solgte tilbage – eksempelvis hvis køber har betalt med en dækningsløs check.

Kontantkøb

 • køb, hvor prisen betales kontant samtidig med, at salgsgenstanden stilles til købers rådighed. 

Kontantlån

 • fastforrentet realkreditlån. Ved optagelse af lånet bliver et eventuelt kurstab indregnet i renten, som kan trækkes fra i skat.

Kontantpris

 • den pris, en vare kan købes til imod kontant betaling. Eksempelvis kan en ejendom erhverves til kontantpris ved kontanthandel, hvilket vil sige uden overtagelse af lån.

Kontrakaution

 • den, der kontrakautionerer, påtager sig en hæftelse for, hvad en hoved-kautionist skal betale kreditor. Kontrakautionisten er forpligtet over for hoved-kautionisten, ikke over for kreditor.

Kontrasignatur

 • en medunderskrift på en formel beslutning. 

Konventionalbod

 • et fastsat beløb, som parterne i en kontrakt aftaler at skulle betale, hvis de overtræder kontraktens vilkår eller betingelser.

Konvertible obligationer

Korrigerende fortolkning

 • En formulering i et testamente, der afviger fra det tilsigtede indhold, skal så vidt muligt gennemføres og fortolkes efter sin rette mening.

Kreditaftale

 • en aftale om kredit i form af henstand, lån eller anden tilsvarende form for finansiel ydelse.

Kreditkonsignation

 • salgsform mellem virksomheder, der indebærer levering af varer med ejendomsforbehold til videresalg for køberens (konsignatarens) egen regning – altså, bevarer sælger ejendomsretten over varen, indtil hele beløbet er betalt.

Kreditkøb

 • køb af løsøre, hvor køber helt eller delvist får udsat betalingen.

Kreditomkostninger

 • stiftelsesomkostninger, renter, løbende provisioner og alle andre omkostninger, som forbrugeren skal betale for en kredit.

Kreditor

 • den, der har et beløb eller ydelse til gode.

Kreditorskifte

 • indtræden af ny kreditor i et gældsforhold. Kan normalt ske uden skyldnerens samtykke. 

Kriminelle lavalder

 • I Danmark skal man være 15 år, før man kan straffes.

Krydsende børnebidrag

 • anvendes, når forældre hver har et eller flere børn boende og betaler bidrag til de børn, som bor hos den anden.

Krydsende livsforsikring

 • når forældre hver har et eller flere børn boende og betaler bidrag til de børn, som bor hos den anden.

Krydsende udtagelsesret

 • en ægtefælles ret til ved skifte af delingsformue efter separation eller skilsmisse at udtage visse aktiver, selv om disse tilhører den anden ægtefælles bodel.

Krydset check

 • en check forsynet med to parallelle streger på forsiden, hvilket betyder, at den kun må indløses af en af bankens kunder.

Kulance

 • betaling pr. kulance er udtryk for betaling, uden at betaleren anser sig for retligt forpligtet hertil, eventuelt for at bevare et godt forhold til modtageren.

Kundeklausul

 • en aftale om, at en medarbejder i en periode efter fratræden ikke må arbejde hos eller have erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsforbindelser.

Kurator

 • en advokat, der varetaget behandlingen af et konkursbo.

Kurssikring

 • sikring mod, at dit lån bliver påvirket af eventuelle kursændringer fra den dag, du indgår aftalen med banken, og frem til lånet reelt optages.

Kurtage

 • gebyr ved køb og salg af værdipapirer.

Kutyme

 • sædvane, eksempelvis en handelssædvane eller en retssædvane.

Kvalitativ testationskompetence

 • retten til at bestemme, hvordan de enkelte ejendele skal fordeles i et testamente.

Kvantitativ testationskompetence

 • retten til ved testamente at råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv.

Kære

 • appelform, hvor kendelser og beslutninger indbringes for højere ret.

Kærefrist

 • fristen for at kære en beslutning – er normalt to uger, dog fire uger i fogedsager.

Køb

 • en aftale om overdragelse af et formuegode mod et vederlag i penge.

Køb med ejendomsforbehold

 • et køb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser.

Køb på prøve

 • Er en genstand købt på prøve eller på besigtigelse, bliver køberen bundet ved købet, såfremt han ikke inden aftalt tid medeler sælgeren, at han ikke ønsker at beholde genstanden.

Køberet

 • ret til at købe til en bestemt pris, når den pågældende ønsker det.

Købsaftale

 • aftale om overdragelse af fast ejendom.

L

Lavværgemål

 • en særlig form for værgemål, som fra 1997 er erstattet af samværgemål.

Leasing

 • udlejning af driftsmidler.

Legale arvinger

 • arvinger, som har arveret i henhold til arveloven.

Legalisere

 • at gøre noget lovligt.

Legat

 • indsættelse af et bestemt beløb eller en bestemt genstand i dit testamente.

Legatar

 • personen, der skal arve en bestemt angiven pengesum eller bestemte ejendele.

Leje

 • en brugsret til en ting eller ydelse mod at give et vederlag.

Lejekontrakt

 • en skriftlig aftale mellem udlejer og lejer, der beskriver og regulerer, hvilke vilkår der gælder i lejeforholdet.

Lejlighed

 • en beboelseslokalitet med dertilhørende selvstændigt køkken, normalt med indlagt vand og afløb.

Lex superior

 • det interne hierarki mellem lovene – eksempelvis går en grundlovsbestemmelse forud for en almindelig lovbestemmelse.

Lex specialis

 • specielle lovbestemmelser går forud for generelle lovbestemmelser (lex generalis).

Licitation

 • Udbud af et anlægs- eller byggearbejde, hvor flere opfordres til på samme tidspunkt og udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud.

Ligedelings-testamente

 • testamente for ægtefæller eller ugifte samlevende med særbørn og evt. fællesbørn, hvor det er ønsket dels at sikre den længstlevende, og dels at sikre en ligelig fordeling af arven ved længstlevendes død.

Likvidation

 • afvikling og opløsning af eksempelvis et solvent aktieselskab.

Likvidator

Livrente

 •  forsikring, der udbetales løbende på livstid.

Livsarvinger

 • en persons arveberettigede børn, børnebørn, oldebørn m.v. Læs mere her.

Livsbetinget ydelse

 • ydelse, som kun udbetales, så længe personen lever – udbetales almindeligvis regelmæssigt, eksempelvis ved livslang pension.

Livsforsikring

 • forsikring, hvor forsikringssummen kommer til udbetaling ved den forsikredes død eller ved den forsikredes opnåelse af en bestemt alder.

Livsgave

 • en gave, der er bestemt til at blive givet af gavegiveren i levende live – modsat en dødsgave.

Livstestamente

 • en stillingtagen til, om du ønsker livsforlængende behandling, hvis du enten er døende, eller du er varigt ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt på grund af svær invaliditet.

Lock-up bestemmelse

 • en bestemmelse man kan finde i en ejeraftale. Medfører, at ejerne i en periode efter ejeraftalens indgåelse ikke må sælge deres ejerandele i selskabet.

Lokalplan

 • Kommunens plan for anvendelsen af et bestemt område.

Lægdommer

 • en dommer, der ikke er jurist, eksempelvis en nævning.

Låneaftale

 • en aftale mellem to parter (lånegiver og lånetager), der skriftligt aftaler, at den ene part låner penge af den anden.

Løbedage

 • det tidsrum efter forfaldsdagen, hvor betalingen anses for rettidig.

Løfte

 • en viljeserklæring, der binder giveren, når modtageren har forstået den.

Lønseddel

Lønsumsafgift

 • en afgift, der pålægges virksomheder, som sælger momsfrie varer eller ydelser – kort sagt en afgift, som virksomheden betaler af fortjenesten af det momsfrie salg.

Løsøre

 • flytbare fysiske formuegenstande – eksempelvis indbo, maskiner og lignende, der ikke er omfattet af pant i fast ejendom, og som er af den art, der sædvanligvis ikke sælges sammen med fast ejendom.

Løsøreejerpantebrev

 • ejerpantebrev med pant i løsøre, eksempelvis en bil eller en maskine. 

Lån til brug

 • aftale om vederlagsfri brug af en ting, hvor selve tingen skal leveres tilbage, når forholdet ophører. 

Lån til eje

 • overdragelse af ejendomsret over ting, således at modtageren skal tilbagelevere noget af samme art og mængde.

M

Mageskifte

 • bytte af fast ejendom.

Mandant

 • en fuldmagtsgiver.

Mandatar

 • en fuldmægtig.

Mandatsvig

 • defineres som en form for økonomisk kriminalitet. Begrebet betegner et misbrug af en faktisk eller retlig legitimation til at påføre den, for hvem man har adgang til at handle, et formuetab for derved at skaffe sig eller andre uberettiget vinding.

Mangel

 • en form for misligholdelse, der består i, at en ydelse ikke svarer til, hvad der er aftalt eller med rette forudsat af modtageren.

Mangelsbeføjelser ved forbrugerkøb

 • køberen kan ved forbrugerkøb vælge mellem:
 1. afhjælpning af manglen
 2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering)
 3. et passende afslag i købesummen
 4. ophævelse af købet, hvis manglen er væsentlig

Mangler ved forbrugerkøb

 • henviser til situationer, hvor en vare, som en forbruger har købt, ikke lever op til de standarder for kvalitet og funktion, som man kan forvente af en vare af den pågældende type og prisklasse.

Marginalskat

 • den direkte skat, der betales af den sidst tjente krone.

Massekrav

 • krav i forbindelse med behandlingen af et konkursbo eller et insolvent dødsbo. Inden andre krav bliver fordelt, bliver omkostninger ved selve konkursen og konkursboets behandling samt gæld pådraget under konkursbehandlingen, afregnet. Denne type krav bliver kaldt massekrav.

Matrikelkort

 • et kort, der viser en grunds afgrænsninger.

Martrikelnummer

 • en ejendoms nummer i matriklen.

Matriklen

 • register over de fleste ejendomme i Danmark.

Mediation

 • en form for forligsmægling.

Medio

 • midt i måneden.

Medkontrahent

 • den person, man har indgået aftale med.

Medsalgspligt

 • en selskabsejers pligt til at medsælge sine ejerandele, hvis en eller flere medejere sælger størstedelen af selskabets ejerandele. En medsalgspligt skal aftales mellem selskabets ejere i en ejeraftale for at kunne gøres gældende.

Medsalgsret

 • en selskabsejers ret til at sælge sine ejerandele, hvis en anden medejers salg af ejerandele medfører, at en køber erhverver over halvdelen af stemmerettighederne i selskabet.

Mekanisk tvang

 • når en person tvinges til at underskrive med ført hånd.

Mellemdøde børn

 • børn, som er døde, mens den længstlevende af forældrene sad i uskiftet bo.

Mellemnavn

 • navn, der har karakter af et efternavn, og som placeres mellem fornavn og efternavn.

Mellemperioden

 • perioden fra begyndelsen af dødsåret og frem til dødsdagen.

Mened

 • falsk forklaring.

Meroffentlighed

 • en forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, end loven forpligter til, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v.

Mindreårig

 • person under 18 år, som ikke har indgået ægteskab.

Min sidste vilje

 • henviser til en persons ønsker og instruktioner for, hvad der skal ske med deres ejendom og personlige anliggender efter deres død. Eksempelvis fordeling af aktiver, forældremyndighed og begravelse.

Misbrugskrav

 • vederlagskrav i anledning af, at en ægtefælle har misbrugt sin rådighed over fælleseje.

Misligholdelse

 • manglende opfyldelse af en forpligtelse.

Mixlån

 • lån, der er en kombination af et annuitetslån og et serielån. Ved et annuitetslån er ydelsen efter skat stigende over lånets løbetid, mens den er faldende for et serielån. I kombinationen opnås en næsten konstant terminslig ydelse efter skat.

Moderationspåtegning

 • påtegning på et pantebrev om ændring af eksempelvis rente eller pantebrevets placering i forhold til andre prioriteter. 

Moderselskab

 • et kapitalselskab (ApS) eller (A/S), der ejer ejerandele i et andet selskab.

Modregning

 • opfyldelse af et krav ved at kreditor frigøres for et tilsvarende krav fra debitor.

Modregningsbetingelser

 • betingelser, der skal være opfyldt, for at en kreditor kan modregne en tilgodehavende i en gæld til debitor. Betingelserne kan omfatte faktorer som, at begge parter skal have modstående krav, at kravene skal være økonomisk sammenhængende, og at kreditor skal have oplyst debitor om intentionen om at modregne.

Moms

 • en offentlig og indirekte skat/afgift, der bliver beregnet af varens eller tjenesteydelsens værdi, og som opkræves af sælgeren. Læs mere her.

Morarante

 • Den rente, som i visse tilfælde skal betales, når betaling sker for sent.

Mortification

 • retsakt, hvorved et dokument bliver erklæret dødt og magtesløst.

Motivvildfarelse

 • når en urigtig forudsætning har været bestemmende for en disposition. Også kaldet error in motivis eller ægte vildfarelse.

Mundtlig aftale

 • Mundtlige såvel som skriftlige aftaler er bindende. Det er dog ikke så let at bevise en mundtlig aftale som en skriftlig.

Myndighed

 • en persons evne til at forpligte sig ved retshandler og råde over sin formue. I dansk ret er myndighedsalderen 18 år.

Mægling

 • en proces, hvor to eller flere parter i en konflikt forsøger at indgå en løsning på konflikten ved hjælp af en upartisk tredjepart (mægleren). 

N

Naturalisation

 • når en udenlandsk statsborger får dansk statsborgerskab ved lov. Det er kun Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. 

Naturalopfyldelse

 • betegnelse for, at en pligt opfyldes direkte efter dens indhold, eksempelvis en kontrakt om levering af en vare. Hvis der er indgået en gyldig aftale, har den berettiget krav på det, der er aftalt. 

Navnegældsbrev

 • et gældsbrev, der lyder på betaling til en bestemt person.

Navneændring

 • muligheden for at ændre fornavn, mellemnavn og efternavn. Ændringen kan eksempelvis være relevant i forbindelse med ægteskab og skilsmisse. 

Negativ kontraktsinteresse

 • i en erstatningssag kan man få negativ kontraktsinteresse, hvor parterne stilles, som om aftalen ikke er blevet indgået – det vil sige, at hver af parterne skal tilbagelevere det, de eventuelt måtte have modtaget ifølge aftalen.

Negotiabelt gældsbrev

 • omsætningsgældsbrev, eksempelvis et pantebrev i fast ejendom, hvor den godtroende erhverver nyder en særlig beskyttelse, idet en række indsigelser ikke kan gøres gældende.

Negotiable dokumenter

 • kan være omsætningsgældsbreve, veksler, checks, livsforsikringspolicer og aktier. Reglerne om negotiable dokumenter gør dem lette at omsætte, fordi en række indsigelser ikke kan gøres gældende over for indehaveren.

Negotiorum gestio

 • retten anvendes, hvis du handler på en anden persons vegne, fordi vedkommende ikke selv er i stand til det. Hvis noget går galt, men du har handlet forsvarligt, kan du ikke blive gjort erstatningsansvarlig.

NemID

 • et sikkert login og en digital underskrift brugt til blandt andet netbank, SKAT og sundhedsjournaler. NemID udfases i perioden fra 30. juni til 31. oktober 2023. Bliver erstattet af MitID.

Nettogave

 • gave, hvor giveren betaler gaveafgiften. Dermed bliver gaveafgiften 13,04 pct. lavere. 

Nettoindkomst

 • det beløb, du modtager, efter der er trukket skat. Nettolønnen er dermed det egentlige beløb, der bliver udbetalt til din lønkonto og derfor den løn, som du helt konkret har til rådighed.

Nettoprisindeks

 • et indeks, der belyser udviklingen i den danske samfundsøkonomi baseret på danskernes privatforbrug.

Nettoydelse

 • ydelsen på et lån, efter at skattefordelen er fratrukket bruttoydelsen.

Normalbidrag

 • er det bidrag, du skal betale til barnets forsørgelse, hvis du har en almindelig indkomst. Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.  

Normalvedtægt

 • vedtægter for ejerforeninger, som er gældende, hvis der ikke er tinglyst andet på ejendommen. 

Notar

 • en medarbejder i byretten, typisk en dommerfuldmægtig, der kan bekræfte underskrifter på vigtige dokumenter – eksempelvis et testamente – eller bekræfte, at en kopi er magen til det originale dokument. Der er notarer i hver retskreds.

Notarialattest

 • notarens påtegning på et notartestamente, hvori det bevidnes, at testator har underskrevet testamentet i notarens overværelse – og hvor det erklæres, om notaren vurderer, om testator var i stand til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele.

Notartestamente

 • et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder i skifteretten.

Noteret check

 • en skriftlig ubetinget anvisning til en bank om at udbetale et bestemt beløb til en person. 

Notering af ejerpant

 • ejeren af en fast ejendom har ret til at besætte en ledig plads i prioritetsrækkefølgen, med en ny panteret, hvis en tinglyst panteret helt eller delvist ophører eller ikke er gyldigt stiftet. Ved prioritetsrækkefølgen forstås: Hvis flere har pant i en ejendom, skal den, der først får tinglyst sin panteret, have sine penge først.

Notering af særeje

 • notering i tingbogen om, at et aktiv tilhører ejeren som særeje.

Nullitet

 • en ugyldighedsform, hvor ugyldighed statueres, selv om der ikke er rejst indsigelser.

Nutidsværdi

 • den nutidige værdi af en række fremtidige indtægter og udgifter, når man tager hensyn til en given rente.

Nyttereglen

 • bliver en aftale ugyldig, fordi den ene part er umyndig, skal parterne tilbagelevere, hvad de har modtaget – hvis det ikke er muligt, skal værdien erstattes. Den umyndige skal dog kun yde erstatning i det omfang, det modtagne skønnes at være kommet personen til nytte. 

Nærmeste pårørende

 • omfatter normalt – hvis ikke andet fremgår af omstændighederne:
 1. ægtefællen alene, hvis en sådan efterlades
 2. afdødes samlever, hvis parterne sammen venter, har eller har haft et barn, eller har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de seneste to år før dødsfaldet (gælder kun hvis begunstigelsen er sket efter d. 31.12.2007)
 3. livsarvinger, hvis sådanne efterlades
 4. testamentsarvinger, hvis sådanne efterlades
 5. legale arvinger

Nødret

 • betegnelse for en situation, hvor en ellers strafbar handling bliver straffri på grund af de omkringliggende omstændigheder. En sådan situation forekommer, når du udfører en strafbar handling, der er nødvendig for at kunne undgå eller mindske skade på personer, ting eller formue.

Nødtestamente

 • testamente oprettet i en nødsituation, hvor en testator er forhindret i at oprette testamente på normal vis for en notar eller to vidner. Læs mere her

Nødvendigt procesfællesskab

 • det forhold, at flere fysiske eller juridiske personer har en rettighed, som de kun kan håndhæve i fællesskab – eller en forpligtelse, som skal rettes mod dem i forening, sådan at de under en retssag sammen optræder som den ene af parterne.

Nødværge

 • en juridisk betegnelse for retten til at anvende magt eller vold i selvforsvarssituationer, hvor det er nødvendigt for at afværge en pågående eller umiddelbar fare eller et angreb.

O

Objektivt ansvar

 • ansvar, uden at der foreligger skyld. 

Obligationslån

 • realkreditlån, som afregnes i obligationer, der typisk sælges med det samme. Låntagers kurstab kan ikke fradrages som ved kontantlån. 

Offentlig retshjælp

 • tilskud til advokatbistand, hvis den rådsøgendes indtægt ikke overstiger visse grænser. 

Offentligt skifte

 • en juridisk proces, der anvendes til at fordele arv efter en afdød person, hvor arvingerne ikke kan blive enige om fordelingen, eller hvor der er tvivl om arveafgiften. I et offentligt skifte vil skifteretten træffe beslutning om fordelingen af arven og eventuelle gældsposter, og vil også vurdere eventuelle krav mod arvingerne.

Ombud

 • offentligt hverv, som den valgte person har pligt til at påtage sig – eksempelvis hvervet som nævning.

Omprioriteringsklausul

 • klausul i et pantebrev, som giver ejeren ret til at optage nye realkreditlån mod:
 1. at bruge provenuet til indfrielse af de foranstående lån
 2. at et eventuelt overskydende beløb bliver brugt til ekstraordinær nedbringelse af det pågældende pantebrev. 

Omstødelse af et ægteskab

 • opløsning af et ægteskab på grund af eksempelvis bigami – altså, indgåelse af ægteskab, inden et tidligere ægteskab er opløst.

Omstødelse af dispositioner

 • dispositioner, der er foretaget af en fysisk eller juridisk person forud for dennes konkurs – eksempelvis gaver – kan erklæres ikke bindende for konkursboet. 

Omsætningsbeskyttelse

 • regler, der sikrer den, der i god tro erhverver et formuegode, mod kolliderende krav på formuegodet.

Ond tro

 • et juridisk udtryk for den viden, som en part har eller burde have haft om et bestemt forhold. Handler man i ond tro, ved man, at grundlaget for handlen ikke er i orden – eksempelvis hvis prisen på en vare er usædvanligt lav.

Opgørelsesdag

 • dagen, hvor et ægtefælleskifte afsluttes. 

Ophavsret

 • betyder, at et værk er beskyttet mod at blive kopieret og vist eller brugt i offentligheden. 

Ophævelse

 • ophævelse forudsætter, at der foreligger en nærmere angiven misligholdelsesgrund, eksempelvis at en ydelse er mangelfuld eller leveret for sent. 

Ophørende livsforsikring

 • livsforsikring, hvor forsikringssummen kun kommer til udbetaling, hvis den forsikrede dør inden et bestemt tidspunkt. 

Ophørsdag

Oplysningspligt

 • virksomheders pligt til at oplyse deres kunder om, at de indsamler deres personoplysninger. Læs mere her.

Oprejsningsbevilling

 • en tilladelse til at anke en dom, selvom fristen for at anke er udløbet. 

Oprindeligt trepartsforhold

 • en kreditaftale med henblik på køb af løsøre, hvor købesummen helt eller delvist bliver dækket af et lån, der er givet til køberen. Lånet er vel at mærke givet af en tredjemand, der har en aftale med sælgeren – eksempelvis et finansieringsselskab, som sælgeren har formidlet kontakten til.

Oprykningsret

 • panthavers ret til at rykke op i prioritetsordenen, eksempelvis fra en plads som andenprioritetshaver til en plads som førsteprioritetshaver, når foranstående panterettigheder indfries.

Opsat livrente

 • livrente, hvor ydelserne først bliver udbetalt, når den forsikrede opnår en bestemt alder.

Opsigelse

 • et ønske om, at ansættelsesforholdet mellem en arbejdsgiver og arbejdstager ophører efter et bestemt varsel.

Opsigelsesvarsel

 • en periode, typisk et givent antal måneder, hvor en medarbejder, der har sagt op, eller er blevet opsagt, stadig skal varetage sin stilling. Læs mere her.

Opsættende virkning

 • er i retsplejen den retsvirkning af appel, at retsafgørelsen ikke har virkning, før appelinstansen har truffet sin afgørelse.

Optjeningsår

 • ferien på 25 feriedage optjenes på et år, der går fra 1. september til 31. august.

Ordregældsbrev

 • gældsbrev, der lyder på betaling til en bestemt person eller ordre.

Ordre public

 • domstolenes adgang til ikke at anvende retsregler fra fremmed ret, som er i strid med fundamentale danske retsprincipper.

Overdragelsesaftale

 • det dokument, der udgør og beskriver vilkår og retningslinjer i en given bolig-eller virksomhedshandel.

Overenskomst

 • en aftale mellem én eller flere fagforeninger og arbejdsgivere, der fastlægger de overordnede vilkår i din ansættelse. 

Overlevelsesrente

 • forsikring med udbetaling af løbende ydelser fra den forsikredes død og frem til den begunstigedes død. 

Overslag

 • angivelse af en forventet pris for et bestemt stykke arbejde. 

Overtagelsesdato

 • den officielle dag, hvor køber overtager boligen og juridisk ejer boligen. 

Overtegning

 • foreligger, når der tegnes flere aktier, end der er udbudt. 

P

Pantebrev

 • et dokument, der viser, at en ejendom er pantsat som sikkerhed for en gæld. Pantebrevet angiver lånebeløbet, renten og betalingsvilkårene samt den pantsatte ejendom.

Pantefoged

 • en person, der håndterer tvangsauktioner af ejendomme med udestående gæld og sikrer, at salget af ejendommen dækker den skyldige gæld.

Panthaver

 • en person eller virksomhed, der har pant i en ejendom som sikkerhed for gæld, og som har ret til at tage ejendommen i pant, hvis låntageren ikke kan betale gælden.

Panthaverdeklaration

 • en erklæring, der angiver, hvem der har pant i en ejendom, og hvilken type gæld der er dækket af pantet. Panthaverdeklarationen er nødvendig for at få finansiering af en ejendom og opbevares normalt hos tinglysningskontoret.

Pantehæftelsesrubrikken

 • den del af tinglysningsattesten, hvor eventuelle pantehæftelser på en ejendom er angivet. Pantehæftelsesrubrikken viser, hvem der har pant i ejendommen, og hvilken type gæld der er sikkerhed for.

Panteret

 • retten til at tage en ejendom i pant som sikkerhed for en gæld. Panteretten giver kreditor ret til at kræve betaling af gælden og tage ejendommen i pant, hvis gælden ikke kan betales.

Pantsætning

 • at pant sættes i en ejendom som sikkerhed for en gæld. Pantsætning sker typisk ved, at der udstedes et pantebrev, som angiver lånebeløbet, renten og betalingsvilkårene samt den pantsatte ejendom.

Papirløst ægteskab

 • Når to personer bor sammen i et ægteskabslignende forhold uden at være gift, betragtes det som et papirløst ægteskab – også kaldt ugifte samlevende.

Paragraf

 • en nummereret bestemmelse i en lov eller en bekendtgørelse, som angiver en konkret regel, en rettighed eller pligt.

Partnerselskab

 • en virksomhedsform, hvor to eller flere personer driver virksomhed sammen og har fælles ansvar for virksomhedens forpligtelser og økonomi.

Partsautonomi

 • retten til selv at bestemme over sin retsstilling i en tvist, herunder om man vil indgå et forlig eller foretage andre dispositioner, der påvirker sagens udfald.

Patent

 • en eneret til at fremstille, anvende eller sælge en opfindelse i en bestemt periode. Patentet gives til den, der har opfundet noget nyt og ikke åbenbart forudsigeligt, og som kan udnyttes industrielt.

Patientforsikring

 • en forsikring, der giver erstatning til patienter, der er blevet skadet som følge af en fejl eller forsømmelse i sundhedsvæsenet.

Pengereglen

 • en økonomisk regel, der siger, at man ikke kan bruge flere penge, end man har til rådighed. Pengereglen er en vigtig del af den økonomiske politik i mange lande.

Permutationsret

 • Justitsministeriets ret til at ændre en testators bestemmelse om, at en arving har begrænset rådighed over arven eller er pålagt at bruge den på en bestemt måde. Kan bruges, når hensynet til arvingens tarv taler for det, og ændringen ikke afviger væsentligt fra testationens formål og karakter.

Personalehåndbog

 • en håndbog eller en manual, der beskriver virksomhedens politik og praksis vedrørende ansættelse, arbejdsvilkår og forhold på arbejdspladsen.

Personbogen

 • en registerbog, der indeholder oplysninger om navne, adresser, fødselsdatoer og -steder, dødsdatoer og -steder samt ægteskaber og skilsmisser for personer i Danmark. Læs mere her.

Personforsikring

 • en forsikring, der beskytter en person eller en persons familie mod økonomiske tab eller omkostninger som følge af sygdom, ulykke eller død.

Personligt arveafkald

 • en erklæring, hvor en arving fraskriver sig sin ret til arv efter en afdød person, typisk til fordel for en anden arving.

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

 • en virksomhedsform, hvor en enkelt person ejer og driver virksomheden selv og personligt hæfter for virksomhedens forpligtelser og økonomi.

Personlig hæftelse

Personoplysning

 • enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person, herunder navn, adresse, fødselsdato, cpr-nummer og andre identifikationsoplysninger.

Plejetestamente

 • en skriftlig erklæring, hvor en person angiver sine ønsker og præferencer for pleje og behandling, hvis personen på et tidspunkt ikke længere er i stand til at træffe egne beslutninger.

Porteføljeaktier

 • en samling af aktier, der er købt af en investor og holdes i en samlet portefølje.

Positiv opfyldelsesinteresse

 • en interesse i at opfylde en aftale eller kontrakt, som indebærer at opnå en positiv gevinst eller fordel ved opfyldelsen af denne.

Pragtarving

 • en person, som har ret til en del af en arv, selvom vedkommende ikke er direkte nævnt i et testamente.

Primo

 • betegner begyndelsen af en periode eller en måned, eksempelvis primo januar eller primo kvartal.

Principalansvar

 • ansvaret for at betale en gæld, som er garanteret af en anden person eller virksomhed, hvis den primære betaler ikke kan eller vil betale.

Principal påstand

 • den centrale påstand, som en part fremsætter i en retssag for at opnå sin påståede ret.

Prisoverslag

 • en estimeret pris eller anslået omkostning for et bestemt projekt eller arbejde, som kan afvige fra den endelige pris afhængigt af faktorer som materialer og tid.

Privat skifte

Privilegeret krav

 • et krav, der har forrang for andre krav ved konkurs eller likvidation.

Pro anno

 • en betegnelse, der anvendes til at angive noget per år, ofte i forbindelse med årlige finansielle omkostninger, indtægter og lignende.

Procesrente

 • en rente, der kan tilskrives et krav i en retssag, hvis kravet ikke er blevet opfyldt inden for en given tidsramme.

Procesunderretning

 • officielt dokument, der informerer/opfordrer en tredjemand til enten at deltage i eller overvære en retssag for at varetage egne interesser i konflikten. Underretningen har til formål at undgå senere retssag mod tredjemanden.

Produktansvar

Pro forma retshandel

 • en retshandel, der ikke har nogen reel økonomisk betydning, men som udføres for at opfylde formelle eller juridiske krav.

Prohibitivpåtegning

 • en påtegning på et dokument, der forbyder yderligere handling eller overdragelse af dokumentet.

Proklama

 • en offentlig meddelelse, typisk fra en regering eller myndighed, som indeholder en bekendtgørelse eller erklæring, der vedrører en vigtig begivenhed eller et vigtigt forhold.

Prokura

 • en juridisk bemyndigelse, der giver en person (prokurist) ret til at handle og underskrive på vegne af en virksomhed eller organisation.

Proportionalitetsgrundsætningen

 • en juridisk grundsætning, der kræver, at enhver handling, der udføres af myndighederne, skal være proportional i forhold til den tilsvarende trussel eller risiko.

Pro rata hæftelse

 • en form for hæftelse, hvor flere parter hæfter for en del af en samlet gæld eller forpligtelse.

Provenuberegning

 • en beregning af en virksomheds indtægter efter fradrag af omkostninger og udgifter.

Præceptiv lovbestemmelse

 • en lovbestemmelse, som er bindende og ikke kan fraviges ved aftale mellem parterne.

Præjudiciel afgørelse

 • en afgørelse fra en domstol, der er afgørende for udfaldet af en anden sag.

Præjudikat

 • en tidligere afgørelse fra en domstol, som danner præcedens for senere sager med lignende omstændigheder.

Præklusion

 • betegnelse for, når en part i en sag afskæres fra at fremlægge nye beviser eller komme med nye påstande på et bestemt tidspunkt i sagens forløb – eksempelvis fordi en frist er overskredet. Læs mere her.

Præmisser

 • faktuelle og juridiske forhold, som en afgørelse eller dom bygger på, og som udtrykker dommerens eller myndighedens afgørelse eller vurdering.

Præskription

 • er inden for jura frigørelse for en forpligtelse eller rettighed, efter at en vis tid er forløbet.

Præsumption

 • en formodning eller antagelse om noget, som man ud fra andre kendte forhold kan forvente at gælde, medmindre der findes modbevis.

Præsumptionsansvar

 • et erstatningsansvar, der pålægges, med mindre skadevolder kan bevise, at der ikke er handlet forsætligt eller uagtsomt.

Prøvelsesattest

 • dokumentation for, at to, der skal giftes, opfylder betingelserne i ægteskabsloven. 

Påbud

 • en formel anmodning eller ordre fra en myndighed til en person eller virksomhed om at opfylde en bestemt forpligtelse eller rette en bestemt adfærd.

Påkrav

 • en skriftlig meddelelse eller en formel anmodning om, at en skyldner betaler en gæld eller opfylder en kontraktmæssig forpligtelse inden for en bestemt frist.

Påkravsfristen

 • den tidsperiode, hvor en skyldner har mulighed for at betale en gæld eller opfylde en kontraktmæssig forpligtelse efter at have modtaget et påkrav fra en kreditor. 

Påkravsgebyr

 • Et gebyr, som en kreditor kan opkræve af en skyldner, når der skal sendes et påkrav om betaling af en gæld.

Påstand

 • i den civile retspleje er en påstand en parts formulering af det resultat, som denne ønsker, at retten skal nå frem til. Parternes påstande skal ifølge Retsplejeloven fremgå af henholdsvis stævningen og svarskriftet.

Påtaleret

 • En persons ret til at klage eller anmelde en krænkelse af loven til myndighederne eller domstolene.

Påvisningsret

 • En parts ret til at kræve, at modparten beviser en påstand eller faktum i en retssag.

Q

Quid pro quo

 • ​​Latinsk udtryk, som betyder "noget for noget". Det bruges til at beskrive en situation, hvor der indgås en aftale, hvor begge parter forventes at give noget for at få noget i bytte.

Quorum

 • refererer til det mindste antal medlemmer, der skal være til stede på et møde eller en generalforsamling for at kunne træffe gyldige beslutninger. Antallet fastsættes normalt i vedtægterne eller i lovgivningen, og det kan variere afhængigt af situationen.

R

Rateforsikring

 • en forsikring, som skal betales i løbende ydelser over 10-25 år ved forsikringens ikrafttræden. 

Ratepension

 • en pension med løbende udbetaling, som erstatter lønnen, når man er gået på pension. 

Ratifikation

 • en formel tilslutning til en international aftale, der forpligter de pågældende stater til at overholde dens regler. 

Ratificere

 • når stater formelt tilslutter sig en international aftale.

Realrente

 • differencen mellem den nominelle rente og inflationsprocenten. 

Reciprokt testamente

 • et testamente, hvor man gensidigt begunstiger hinanden.  

Refusionsopgørelse

 • en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger. 

Registreret partnerskab

 • Tidligere juridisk definition af offentlig registrering af forhold mellem to personer af samme køn. I dag kan et par af samme køn indgå ægteskab, hvorfor begrebet er forældet. Læs mere her.

Registreringsbevis

Regres

 • et økonomisk krav om tilbagebetaling af en udgift, som en part har betalt på vegne af en anden part. 

Regnskabsår

 • En periode på 12 måneder, hvori virksomhedens årsregnskab bliver aflagt. Læs mere her.

Regulerede lejemål

 • lejemål, som anvendes helt eller delvist til beboelse, og som er placeret i en af de kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder. Læs mere her.

Reguleringskrav

 • et økonomisk krav, der er rettet mod en ægtefælle ved ægteskabets ophør, når den ene ægtefælle, på bekostning af den anden, har forbedret sit særeje med midler fra delingsformuen. 

Reklamation

 • en indsigelse over mangler ved en vare eller ydelse, som man har købt. Læs mere her.  

Reklamebeskyttelse

 • Hvis du som virksomhedsejer ikke ønsker at modtage reklamehenvendelser, kan du få din virksomhed reklamebeskyttet i CVR-registret.

Rekonstruktionsforhandling

Rektaklausul

 • en klausul, som medfører, at et negotiabelt dokument, eksempelvis en check eller veksel, gøres ikke-negotiable og derfor ikke kan overdrages.

Rekurs

 • en klage til en højere myndighed over en administrativ afgørelse.  

Rekvirent

 • en person eller virksomhed, der anmoder om at få foretaget udlæg, tvangsauktion, konkurs eller lignende.

Rekvisitus

 • en person, som begæringen af udlæg, tvangsauktion, konkurs eller lignende rettes imod. 

Relaksation

 • frigørelse af en del af et pant – eksempelvis når en grund opdeles i to separate grunde, og som deraf frigør den frastykkede ejendom for dens oprindelige gæld. 

Remittent

 • person, som en veksel (check) er udstedt til.

Rente

 • et gebyr, som skal betales, når man låner penge i en periode. Læs mere her.

Renteforsikring

 • en forsikring, der udbetales i løbende ydelser.

Rentemarginal

 • differencen mellem den gennemsnitlige indlåns- og udlånsrenten i et pengeinstitut. 

Rentenydelsesret

 • retten til at modtage renteindtægter fra en kapital, hvor rentenyderen ikke selv ejer kapitalen. Det er normalt etableret gennem en gave eller en testamentarisk bestemmelse vedrørende friarv.

Rentetilpasningslån

 • et realkreditlån med en variabel rente. 

Replik

 • sagsøgerens svar på den sagsøgtes svarskrift i en retssag.

Repræsentantskab

 • demokratisk valgte personer, der har som opgave at føre tilsyn med bestyrelsen, formandskabet og direktionen i et aktieselskab eller en forening.

Residualarving

 • person, der ifølge testamente skal arve resten af dødsboet. 

Resolution

 • andet ord for beslutning. 

Resolutiv betingelse

 • en betingelse, hvor en ret bortfalder, såfremt betingelsen opfyldes – eksempelvis hvis en medarbejder ikke møder op på arbejde i en længere periode uden gyldig grund, så mister vedkommende sit job. Betingelsen for at blive fyret er her, at medarbejderen ikke møder op. 

Retentionsret

 • retten til at tilbageholde en fysisk genstand, der tilhører en anden, hvis modydelsen ikke betales. 

Retlig mangel

 • en retlig mangel opstår, når køber ikke opnår den ret, som han eller hun er berettiget til – eksempelvis hvis en sælger har overdraget en ejendom uden at have ret til det.

Retsafgift

 • en afgift, som betales for rettens behandling af en sag.

Retsanmærkning

 • påtegning på et tinglyst dokument, der indikerer, at der er andre tinglyste rettigheder, som ikke fremgår af dokumentet – eller at rettighederne er angivet på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tingbogen. 

Retsassessor

 • en stillingsbetegnelse for en jurist, som er ansat ved domstolene, men ikke er udnævnt til dommer.  

Retsevne

 • evne til at være berettiget eller forpligtet i et retsforhold – alle mennesker og juridiske personer, eksempelvis selskaber og foreninger, har retsevne.

Retsforlig

 • et forlig mellem parterne i en civil retssag. 

Retshandel

 • En disposition, der indebærer at stifte, ændre eller ophæve en ret – eksempelvis en kontrakt eller oprettelse af et testamente.

Retshjælp

 • gratis eller meget billig juridisk rådgivning, som tilbydes privatpersoner i et vist omfang. Læs mere her.

Retshjælpsforsikring

 • en forsikring, som dækker udgifterne ved retssager. Læs mere her.

Retsmægling

 • en måde at løse retlige konflikter, hvor en mægler hjælper parterne med at finde frem til en løsning på deres konflikt. 

Retspant

 • pant, som enten stiftes ved udlæg i fogedretten på grundlag af en dom, et forlig eller et pantebrev – eller ved udpantning, som er, når fogeden tager en del af en skyldners ejendom i pant for at få et tilgodehavende.

Retssædvane

 • uskrevne regler, der er fulgt gennem længere tid, med den overbevisning, at man er forpligtet til at følge dem. Retssædvaner har retlig betydning. 

Rettergangsbøde

 • en bøde til en part eller dennes advokat for at anlægge eller appellere en sag uden rimelig grund. 

Rimelighedskompensation

 • en kompensation, som tilkommer en eller begge parter i en skilsmisse, såfremt der er stor forskel på størrelsen af deres pensionsordning, men hvor begge parters forhold til job, uddannelse og vilkår ligner hinanden.

Revision

 • en revisors erklæring vedrørende indholdet og dets sikkerhed af en virksomheds regnskab. Læs mere her.

Revisor

 • stillingsbetegnelse for en person, der reviderer virksomheders regnskaber. Læs mere her.

Risikoens overgang

 • det tidspunkt, hvor ansvaret for skader på salgsgenstande overgår til køberen. 

RKI (Ribers)

 • et register over “dårlige betalere” – både privatpersoner og virksomheder kan være listet i RKI.

Robinsonlisten

 • et register over privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder, der ikke ønsker at modtage reklamehenvendelser, hvor navn og adresse fremgår, samt telefonopkald fra telefonsælgere.

Rørskadeforsikring

 • en forsikring, der dækker skjulte skader grundet utætheder i rør (afløbs-, gas-, vand- og varmerør) samt stikledninger mellem bygning og hovedbygning. 

Rådighedsservitut

 • en servitut, der giver den berettigede ret til en vis brug af din ejendom – eksempelvis færdselsret på vejen op til dit hus eller jagtret på din grund.

 

S

Sagsanlæg

 • en proces, hvor sagsøger indgiver en retssag mod sagsøgte med henblik på at få en retlig afgørelse om en tvist eller et retskrav.

Sagsøger

 • en person, der indgiver en retssag mod en anden person med henblik på at få en retlig afgørelse om en tvist eller et retskrav.

Sagsøgte

 • en person, der bliver sagsøgt af en anden person i en retssag med henblik på at få en retlig afgørelse om en tvist eller et retskrav.

Saldokvittering

 • en kvittering, der angiver en saldo på en konto eller et lån på et bestemt tidspunkt. Kvitteringen viser, hvor meget der er tilbage at betale på lånet, eller hvor meget der er tilbage på kontoen.

Sameje

 • en situation, hvor to eller flere personer ejer noget sammen, eksempelvis en ejendom eller et aktiv. I sameje har hver ejer en andel i ejendommen eller aktivet, og ejendommen eller aktivet kan ikke sælges uden samtykke fra alle ejerne.

Samkaution

 • en kaution, hvor to eller flere personer i fællesskab hæfter for en gæld.

Samejeoverenskomst

 • en aftale mellem to eller flere personer, der ejer en ejendom eller anden form for fælles ejendom, om hvordan ejendommen skal forvaltes og beskattes.

Samværgemål

 • en form for forvaltning, hvor en person eller flere personer (samværgere) bliver udpeget til at tage sig af en andens (samværgetagerens) personlige og økonomiske forhold.

Samværsret

Salgsopstilling

 • En beskrivelse af en ejendom eller et produkt, der er til salg, som typisk inkluderer detaljerede oplysninger om ejendommens eller produktets egenskaber og tilstand, priser og andre relevante oplysninger.

SCE-selskab

 • en særlig form for europæisk aktieselskab, der er oprettet som en kooperativ virksomhed med det formål at fremme økonomisk, social og kulturel udvikling i EU-landene.

SE-selskab

 • en form for europæisk aktieselskab, der er oprettet med det formål at drive grænseoverskridende forretning i EU-landene, og som skal overholde specifikke europæiske regler og krav.

Sekundosuccesssion

 • hvis en arving dør før arveladeren, vil arvingens arv gå videre til dennes arvinger (sekundosuccessorer) i stedet for at gå tilbage til arveladerens bo.

Sekundær håndpanteret

 • en type sikkerhedsstillelse, hvor en kreditor får pant i en debitors ret til at modtage betaling fra en tredjepart. Dette sker typisk ved, at kreditor opnår panteret i debitorernes tilgodehavender hos deres egne kunder.

Selskabskapital

 • henviser til den samlede værdi af de aktier, der er udstedt af et selskab. Selskabskapitalen kan ses som den investering, som aktionærerne har indbetalt i selskabet.

Selverhverv

 • at skaffe sin egen levevej gennem eget arbejde og virksomhed – i modsætning til at være ansat hos en arbejdsgiver.

Selvhjælpssalg

 • når en sælger finder en ny køber til en vare, efter at handlen med den oprindelige køber er blevet ophævet på grund af misligeholdelse. 

Selvindtræde

 • en ret for en part i en eksisterende kontrakt til at træde i stedet for en anden part og overtage dennes tilhørende forpligtelser eller ansvar.

Selvmøder

 • en part, der selv fører sin sag i en borgerlig retssag uden bistand af en advokat. 

Selvskyldnerkaution

 • En kautionsform, hvor kreditor kan kræve betaling direkte af kautionsgiveren uden først at rette kravet mod hovedskyldneren, hvis denne ikke kan betale.

Selvtægt

 • en handling, hvor en person tager loven i egen hånd og udøver retfærdighed uden at følge den normale lovlige proces.

Separation

 • en ophævelse af samlivet ved bevilling eller dom. Har på de fleste områder samme retsvirkninger som skilsmisse

Separatist

 • er i konkursret den, der eksempelvis som ejer eller håndpanthaver har ret til en individuel ting og derfor ikke er bundet af konkursordenen.

Serielån

 • lån, hvor du betaler det samme i afdrag hver termin, mens renten ændrer sig. Ydelsen vil dermed være højere til at starte med, hvorefter den vil falde i takt med, at renteudgiften falder, og du afdrager mere på lånet.

Servitut

 • en begrænset ret over fremmed ejendom, eksempelvis en rådighedsservitut i form af en færdselsret på dele af ejendommen. 

Signatur

 • éns navn, initialer eller lignende, som man skriver på en karakteristisk måde, og som man underskriver sig med.

Sikrede

 • den, der har ret til ydelsen fra en forsikring. Kaldes ved livs- og ulykkesforsikringer for den begunstigede.

Sikringsakt

 • er den handling, man skal foretage, for at ens pant er retsbeskyttet over for kreditorer eller aftaleerhververe. Sikringsakten kan være, at man skal give meddelelse, sørge for tinglysning eller anden registrering eller foretage rådighedsberøvelse.

Simpel fordring

 • almindeligt pengekrav, hvor der ikke er udstedt eller udarbejdet et gældsbrev, eksempelvis fakturakrav såsom regninger.

Simpelt gældsbrev

 • gældsbrev, som angiver, hvem brevet er til, men som ikke angiver, at det også kan overdrages til andre parter.

Simpel kaution

 • en kautionsform, hvor kautionistens forpligtelse først indtræder, når det er endeligt fastslået, at skyldneren ikke kan betale.

Skadesforsikring

 • forsikring, hvor forsikringsydelsen er bestemt af skadens størrelse.

Skadesløsbrev

 • en skriftlig erklæring, hvor en part (skadevolderen) anerkender sit ansvar for en skade eller et tab og lover at kompensere den berørte part (skadelidte) fuldt ud og holde ham/hende skadesløs.

Skadesløs kvittering

 • en kvittering, hvor betaleren tager hensyn til muligheden for tilbagebetaling, hvis det opdages, at der er blevet betalt for meget. 

Skadesløs transport

 • overdragelse af en fordring, hvor overdrageren står som simpel kautionist for, at skyldneren betaler – eksempelvis når en virksomhed overdrager en ubetalt faktura til en inkassovirksomhed. 

Skatteerklæring

 • en formular eller erklæring, der skal indgives til skattemyndighederne og indeholder oplysninger om en persons indkomst, fradrag, skatteforpligtelser og andre relevante oplysninger for at beregne den skat, vedkommende skal betale eller have tilbagebetalt.

Skattefradrag

 • en reduktion i den skattepligtige indkomst, som en person eller virksomhed kan gøre krav på for at mindske det beløb, der skal betales i skat. 

Skifte

 • en retlig proces, der finder sted efter en persons død, hvor ejendom og aktiver fordeles mellem arvinger og kreditorer i overensstemmelse med arveloven og andre relevante regler.

Skifteafgift

 • en afgift, der skal betales til det offentlige i forbindelse med skiftet af en afdøds bo. Afgiften beregnes normalt som en procentdel af boets værdi og bruges til at finansiere offentlige ydelser.

Skiftefuldmagt

 • en fuldmagt, der gives af en arving – eller en person med retlig interesse i et dødsbo – til en anden person (fuldmægtigen), så personen kan handle på vegne af arvingen i forbindelse med skiftet af boet

Skifteretsattest

 • en officiel attest, udstedt af skifteretten, som bekræfter, at en person er registreret som værge, bobestyrer eller har en anden rolle i forbindelse med skiftet af et dødsbo. Attesten bruges som bevis for den pågældendes ret til at handle på vegne af boet.

Skifterettens medhjælper

 • en person, der assisterer skifteretten i behandlingen af skiftesager.

Skifteværge

 • en person, der udpeges af skifteretten til at repræsentere en mindreårig arving eller en person, der ikke er i stand til at varetage sine egne interesser i forbindelse med skiftet af et dødsbo. 

Skilsmisse

 • en juridisk proces, hvor et ægteskab ophæves, og ægtefællerne lovligt separeres. Skilsmisse indebærer ofte opdeling af fælles ejendom, fastlæggelse af forældremyndighed og børnebidrag.

Skilsmissesæreje

 • en form for ægtepagt eller aftale, hvor ægtefællerne beslutter, at visse ejendele eller aktiver skal være særeje og ikke indgå i fælleseje i tilfælde af skilsmisse. Læs mere her.

Skuffeforbehold

 • en betingelse eller bestemmelse i en kontrakt eller aftale, hvor en part forbeholder sig retten til at tilbageholde visse oplysninger eller dokumenter og ikke videregive dem til den anden part. 

Skuffeselskab

 • et selskab, der er oprettet med det primære formål at opbevare aktiver eller ejendele uden at drive nogen aktiv forretningsvirksomhed. Læs mere her.

Skyldnerskifte

 • en proces, hvor en skyldner overfører sin gæld eller forpligtelser til en anden person eller enhed, typisk i forsøg på at undgå at betale gælden.

Skæringsdagen i et dødsbo

 • den dato, hvor en afdøds aktiver og passiver bliver adskilt, og værdien af boet bliver fastlagt. 

Skæringsdagen ved et ejerskifte

 • den dato, hvor ejendomsretten til en ejendom overføres fra sælger til køber. Skæringsdagen bruges til at fastslå, hvem der har ret til ejendommens indtægter, ansvar for udgifter og risiko for skader eller tab efter overdragelsen.

Skæringsdagen ved separation & skilsmisse

 • den dato, hvor ægtefællerne formelt separeres eller indgiver anmodning om skilsmisse. 

Skøde

 • et juridisk dokument, der bruges til at overføre ejendomsretten til en fast ejendom fra en sælger til en køber. Skødet bekræfter købets gyldighed og registreres normalt i ejendomsregistret.

Slutseddel

 • en skriftlig aftale mellem sælger og køber, der bekræfter handlen af en ejendom. Slutsedlen indeholder typisk oplysninger om købesummen, betalingsbetingelser, overtagelsesdato og andre relevante vilkår for handlen.

Småhuse

 • betegnelse for mindre boliger, typisk enfamiliehuse eller rækkehuse, der ikke er en del af større ejendomskomplekser.

Solidarisk hæftelse

 • en ansvarsform, hvor flere personer eller parter er fælles om at hæfte fuldt ud for en gæld eller forpligtelse. Læs mere her.

Solvenserklæring

 • en erklæring, der bekræfter en persons eller virksomheds evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. 

Spaltning

 • en virksomhedstransaktion, hvor en virksomhed opdeles i to eller flere separate virksomheder. 

Specieskøb

 • et køb af en vare, der er individuel og specielt fremstillet, og som sælger kun kan opfylde ved at levere denne ene genstand. 

Specifikationskravet i ægtepagter

 • Kravet om, at en ægtepagt skal indeholde klare og præcise bestemmelser om, hvordan ægtefællernes formueforhold skal reguleres under ægteskabet eller i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Spillegæld

 • gæld, der er opstået som følge af spil eller gambling. Det kan omfatte penge, som en person skylder et kasino, online spillesider eller private spil.

Stalking

 • en form for forfølgelse eller chikane, hvor en person gentagne gange og uønsket forfølger, overvåger eller forstyrrer en anden person. Læs mere her.

Standsningsret

 • en sælgers ret til at holde en ydelse eller vare tilbage – eller kræve den tilbage – hvis modtageren er insolvent. Det tilbageholdte bliver dermed brugt som sikkerhed for at opnå betaling af gæld.

Statstidende

 • en offentlig publikation eller en elektronisk platform, hvor myndigheder og andre offentlige institutioner offentliggør vigtige meddelelser, love, bekendtgørelser og andre officielle dokumenter. Læs mere her.

Stedbørn

 • børn, der er børnene til en ægtefælle eller partner fra et tidligere forhold. Stedbørn er ikke direkte biologiske børn til den ene ægtefælle, men bliver en del af familien gennem ægteskab eller partnerskab.

Stempelafgift

 • en afgift, der pålægges visse dokumenter eller transaktioner og betales ved påstempling eller påsætning af et officielt stempel. 

Stiftelsesdokument

 • et juridisk dokument, der etablerer en organisation, forening, fond eller lignende juridisk enhed. Læs mere, og opret her.

Stormskade

 • skade forårsaget af ekstreme vejrfænomener som storme, orkaner eller kraftig vind. 

Stærk ugyldighedsgrund

 • en alvorlig og vægtig grund, der kan føre til ugyldighed af en aftale, kontrakt eller juridisk handling, eksempelvis svig. 

Stævning

 • en juridisk handling, hvor en part indleder en retssag mod en anden part ved at indgive et officielt retsdokument, der angiver kravene og årsagerne til søgsmålet. Læs mere her.

Stående lån

 • et lån, hvor låntager har ret til at opretholde lånet over en længere periode uden at skulle tilbagebetale hele lånebeløbet på én gang.

Subjektiv fortolkning af testamente

 • en fortolkning af et testamente, der tager hensyn til testators (personen, der oprettede testamentet) hensigter, ønsker og personlige omstændigheder. 

Subsidiær påstand

 • en juridisk påstand, der fremsættes som et alternativt krav, hvis hovedpåstanden ikke kan godkendes eller opretholdes. 

Substitutionsret

 • retten til at erstatte eller udskifte en person, der er navngivet i en kontrakt, aftale eller testament som modtager af fordele eller rettigheder, hvis den oprindelige person ikke kan opfylde betingelserne eller er fraværende. 

Succession

 • overdragelse af rettigheder eller ejendom fra en person til en anden, typisk efter døden af den første person.

Successionsrækkefølge

 • rækkefølgen af personer, der arver en afdød persons ejendom, hvis der ikke er oprettet et testamente.

Successivt skifte af uskiftet bo

 • processen med at frigive arv fra et uskiftet bo gradvist i løbet af en periode – i modsætning til at skifte hele boet på én gang.

Sumdeling

 • en form for opgørelse af boet, hvor alle aktiver og passiver samles i en "sum", som derefter fordeles blandt arvingerne.

Sumlegatar

 • en person, der modtager en fastsat sum penge som arv eller gave.

Summaforsikring

 • en forsikring, hvor forsikringssummen bliver udbetalt, når betingelserne for forsikringen indtræffer, men uden opgørelse af et økonomisk tab – eksempelvis ved livsforsikringer.

Summarisk bobehandling

 • En forenklet og hurtigere proces for behandling af et dødsbo, hvor arvingerne kan frigive arven uden at skulle gennemgå en omfattende skifteproces.

Sumsæreje

 • en form for ægtepagt, hvor ægtefællerne aftaler, at deres ejendele og formue skal holdes adskilt, og at hver ægtefælle skal beholde sine egne aktiver og indtægter. Læs mere, og opret her.

Suppleringsarv

 • arv, også kendt som ægtefælleudlæg, der tilfalder en arving, hvis den oprindelige arv fra afdøde ikke opfylder en bestemt minimumsandel fastsat ved lov.

Supranational ret

 • en retlig ordning eller overordnet lovgivning, der udgår fra ikke-nationale institutioner og binder flere nationale retssystemer. Betegnelsen anvendes eksempelvis om EU-ret.

Surrogat

 • erstatning eller erstatningsmiddel, eksempelvis erstatning for en manglende betaling, en ødelagt genstand eller for en person i en juridisk handling. Læs mere her.

Suspension af funktionær

 • tilkendegivelse om, at en funktionær indtil videre ikke skal møde op i virksomheden, hvor personen arbejder, men dog skal stå til rådighed for arbejdspladsen.

Suspensiv virkning

 • når virkningen af en handling eller aftale bliver udskudt eller udsat på grund af en betingelse eller afgørelse.

Suspensiv betingelse

 • en betingelse, der skal opfyldes, før en aftale eller en handling kan træde i kraft.

Svag ugyldighedsgrund

 • en mindre alvorlig grund, der kan anvendes som begrundelse for at erklære en aftale eller en handling ugyldig.

Svarskrift

 • en skriftlig respons fra en sagsøgt part i en retssag som svar på sagsøgerens påstande.

Svie og smerte

 • en erstatning for fysisk eller følelsesmæssigt ubehag eller lidelse, der er påført en person som følge af en handling eller forsømmelse.

Svig

 • en handling, hvor en person bevidst vildleder eller bedrager en anden person med forsæt om at opnå økonomisk gevinst eller skade.

Svigtende forudsætninger

 • situationer hvor de faktiske omstændigheder afviger væsentligt fra de antagelser eller forudsætninger, der blev lagt til grund for en aftale eller transaktion.

Syn og skøn

 • en retlig procedure, hvor en sagkyndig person afgiver en objektiv vurdering eller ekspertudtalelse om et specifikt spørgsmål eller en sag.

Systemleverance

 • levering af et komplet system eller en softwareløsning, der opfylder de specificerede krav og funktioner.

Sælgerpantebrev

 • et pantebrev udstedt af sælgeren som sikkerhed for købesummen i forbindelse med salg af fast ejendom.

Særbørn

 • børn fra et tidligere ægteskab eller forhold, som har særskilte rettigheder eller arverettigheder i forhold til andre børn.

Særeje

 • en formueordning, hvor en persons aktiver holdes adskilt fra den fælles formue med ægtefællen, og kun tilhører den enkelte person.

Særejebeskyttelseskrav

 • lovmæssige krav eller betingelser, der skal opfyldes for at opretholde gyldigheden af en særejekonstruktion og beskytte særejet mod at blive omfattet af fællesejet.

Særejeklausul

 • en bestemmelse i en ægtepagt eller en kontrakt, der fastlægger betingelserne og omfanget af særeje og dets anvendelse i et ægteskab eller partnerskab.

Særhæften

 • en form for begrænset hæftelse, hvor en person kun hæfter for gæld eller forpligtelser i forbindelse med en bestemt ejendom eller aktiv – og ikke for andre personers gæld eller forpligtelser.

Særlivsarving

 • en person, der er arving til en afdød på grund af et særligt forhold, eksempelvis en ægtefælle.

Særrettighedskrav

 • et juridisk krav, der er baseret på en særlig rettighed eller et privilegium, som en person har i forhold til andre, og som giver dem visse fordele eller beskyttelse.

Særråden

 • en persons ret til at have enerådighed eller kontrol over en bestemt ejendom eller et aktiv, herunder retten til at disponere over det eller træffe beslutninger om det uden indblanding fra andre parter.

T

Tabskaution

 • kaution for kreditors (långiver) lidte tab efter retsforfølgning mod debitor (skyldner) i fogedretten.

Takseret police

 • en forsikringsaftale, hvor forsikringsselskabet har pligt til at erstatte det forsikrede til den aftalte værdi eller ved aftale af en vurderingsregel.

Tantiemereglen

 • vederlag, der beregnes som en brøkdel af eksempelvis årets overskud.

Tegningsberettiget

 • person i et selskab, som har bemyndigelsen til at forpligte selskabet ved indgåelse af aftaler. Læs mere her.

Tegningskurs

Terminsdato

 • et fastsat tidspunkt for en bestemt handling – særligt ved forfaldsdagen for betaling af lån. 

Terminsydelse

 • samlet beløb, der består af renter og afdrag, som betales hver termin på et lån.

Testamente

 • juridisk dokument, som angiver fordelingen af en persons aktiver efter sin død. Læs mere her.

Testamentshabilitet

 • kombination af et krav om alder og fornuft hos en person, som sikrer evnen til at råde over sine ejendele ved oprettelse af et testamente.

Testationsalder

 • Aldersgrænse for evnen til at kunne råde over egne ejendele ved testamente

Testator

 • person, der opretter eller har oprettet et testamente.

Testere

Tidsbegrænset leje

 • lejekontrakt for lejemål, der gælder i en begrænset periode. Læs mere her.

Tilbageholdsret 

 • retten til at tilbageholde en ydelse, der tilhører en anden, hvis modydelsen ikke erlægges.

Tilbagekaldelse af testamente

 • tilbagekaldelse eller ændring af et testamente, der fjerner retsvirkningen fra det tidligere testamente. Læs mere her.

Tilbagetagelsesforretning

 • fogedforretning, hvor salgsgenstanden tilbageleveres til sælger eller kreditgiver med ejendomsforbehold.

Tilbehørspant

 • driftsinventar og driftsmateriel, der medfølger tinglyst pantebrev i ejendom, som varigt er indrettet med særlig erhvervsvirksomhed for øje.

Tilbud

 • løfte, der skal accepteres for at have en bindende virkning. 

Tilbudspligt

 • tilbudspligten opfyldes, når en ejer af en beboelsesejendom tilbyder lejerne, at de kan købe ejendommen til etablering af en ny andelsboligforening til samme beløb, som ejeren kan opnå ved salg til anden side.

Tilgift

 • biydelse, som medfølger “gratis” ved køb af en hovedydelse. Det kan indebære en ekstra fordel, som gives som en del af en aftale eller en ekstra gestus, der ligger uden for den formelle aftale. 

Tillægsboafgift

 • afgift på 25 procent af arven af et dødsbo, som tilfalder arvinger uden for den nærmeste familie hos den afdøde. 

Tilstandsrapport

 • rapport udarbejdet af en bygningssagkyndig angående den fysiske tilstand af en bygning. Læs mere her.

Tilvækstlæren

 • når lejer eller forpagter af en fast ejendom har indført materialer i ejendommen for egen regning, som ikke kan fjernes uden at beskadige ejendommen.

Tilvækstret

 • Når der er et ledigt arvelod, har en arving ret til at modtage en ekstra del af arven ud over det, som arvingen ellers ville have arvet.

Timeshare

 • forholdet, hvor en række personer, enten på ejer- eller lejebasis, skiftes til brugsretten til en fast ejendom.  

Tingbladet    

 • samling af vigtige, offentliggjorte, tinglyste retsforhold i Statstidende

Tingbogen

 • registrering af rettigheder over formuegenstande i tinglysningssystemet. Læs mere her.

Tingbogsattest

Tinglysning

 • offentlig registrering af juridiske oplysninger og dokumenter, der medfører gyldighed. Læs mere her.

Tinglysningsafgift

 • afgift ved tinglysning af ejerskifte af faste andele eller ejendom. Læs mere her.

Tinglysning med frist

 • en given frist for at opfylde visse betingelser ved en tinglysning. 

Tingsindbegreb

 • udtryk for formuemasse, som ikke lader sig betegne ved fuldstændig præcision. Det kan betegne indtægter fra en bestemt virksomhed.  

Tingsforsikring

 • forsikring af en økonomisk interesse i værdien af fysiske genstande – eksempelvis forsikring af eventuelle skader på eller tab af et møbel, køretøj, elektronik eller lignende. 

Tinglysningsfuldmagt

 • fuldmagt, der giver fuldmagtsgiver ret til at underskrive dokumenter videre til tredjepart. 

Tolerancefuldmagt

 • en fuldmagt, hvor en person giver en anden tilladelse til at handle på vedkommendes vegne, selvom fuldmagten ikke er formelt dokumenteret. Fuldmagtsgiverens passivitet i forhold til fuldmagttagers handlinger tolkes som en accept af fuldmagten.

Topskat

 • skattesats på 15 procent for personer, der tjener mere end en vis beløbsgrænse om året. Læs mere her.

Tort

 • krænkelse af en persons æresfølelse og selvfølelse. 

Totalentreprise

 • entreprenør, som forpligter sig til at stå for både byggeri og projektering. Læs mere her.

Trangsbeneficiet

 • et princip om, at en skyldner skal efterlades så mange aktiver, at personen kan opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod. Læs mere her.

Transport på en fordring

 • overdragelse af fordringer, som er retten til at kræve noget af en person eller et selskab.

Tredjeinstansbevilling

 • tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til at anke en sag til Højesteret.

Tredjemandsaftale

 • aftale mellem to parter, der stifter ret for en tredjepart – eksempelvis en forsikringsaftale hvor en person forpligter sig til en forsikringsaftale, der forsikrer en tredjepart. 

Tvangsakkord

 • en gældsordning, der er et alternativ til konkurs. Ved en tvangsakkord kan skyldneren blive frigjort for sine gældsforpligtelser ved at betale en procentdel af gælden eller opnå udsættelse af betalingen af gælden (moratorium).

Tvangsarv

Tvangsauktion

 • En tvangsauktion er et tvangssalg af eksempelvis en ejendom. Tvangsauktioner kan iværksættes af en person, der har penge til gode hos den, der ejer ejendommen.

Tvangsauktionsklausul

 • aftale, som begrænser kreditors mulighed for at kræve et pantebrev indfriet, hvis den pantsatte ejendom bliver solgt på tvangsauktion. 

Tvangsbøde

 • bøde, der gennemtvinger et krav.

Tvangsopløsning

 • når et selskab tvinges til ophør og i juridisk forstand stopper med at eksistere. Læs mere her.

U

Uanmodet forretningsførelse

 • negotiorum gestio også kaldet uanmodet forretningsførelse er en indgriben uden aftale eller bemyndigelse for at beskytte tredjemands (formue-)interesser, når personen selv er hindret i at handle.

Udbringelseskøb

 • en handelstransaktion, hvor en vare eller en tjenesteydelse købes og leveres direkte til køberens adresse eller et andet ønsket sted.

Udbytteskat

 • en form for skat, der skal betales af det udbytte, man får udbetalt af eksempelvis aktier.

Uddannelsesbidrag

 • refererer til en økonomisk betaling, som forældre eller værger yder for at støtte deres børns uddannelse.

Udeblivelsesdom

 • dom afsagt af en domstol i sager, hvor en af parterne enten ikke er mødt op eller ikke har indgivet svar på stævning inden for rettidig frist.

Udfyldningsregel

 • En juridisk regel, som giver en domstol eller en kontraktfortolker mulighed for at udfylde en kontrakt eller lovbestemmelse, hvis den er uklar eller mangler afgørende oplysninger.

Udlodning

 • En proces, hvor en virksomhed eller organisation deler overskuddet eller aktiverne med sine aktionærer eller medlemmer.

Udløsningsret

 • en ægtefælles ret til i dødsboet at udtage afdødes aktiver, selv om værdien overstiger ægtefællens arv i boet – vel at mærke mod at betale det overskydende beløb til den eller de andre arvtagere.

Udlæg

 • En retslig foranstaltning, som tillader en kreditor at beslaglægge og sælge en skyldners ejendom for at dække den skyldige gæld.

Udpantning

 • en juridisk proces, hvor en kreditor tager retslige skridt til at inddrive en gæld ved at beslaglægge og sælge en skyldners ejendom. 

Udskudt arvefald

 • en situation, hvor en person, der normalt ville have ret til at arve ejendom eller aktiver efter en afdød person, vælger at udskyde eller afstå fra at modtage arven på et tidspunkt.

Udvidet samlevertestamente

 • betegnelse for et testamente mellem ugifte samlevende, hvor de bestemmer, at de skal arve hinanden og arves, som om de var ægtefæller. 

Ufyldestgjort panthaver

 • en person eller en kreditor, der har en pant i en ejendom som sikkerhed for en gæld, men som ikke har fået sin gæld fuldt ud betalt. 

Ugifte samlevende

 • en situation, hvor to personer lever sammen som par uden at være gift. Ugifte samlevende har ikke den juridiske status som ægtefæller og har derfor ikke de samme rettigheder og forpligtelser som et ægtepar. 

Uigenkaldeligt testamente

 • testamente, som ikke kan tilbagekaldes. Uigenkaldelighedserklæringen skal afgives i testamentsform, og der skal desuden foreligge et bindende løfte over for arvingerne.

Uklarhedsreglen

 • en regel, også kaldet koncipistreglen, som dækker over, at den person, som har skrevet eksempelvis en kontrakt, også tager ansvaret for potentielle uklarheder i den.

Ultimo

 • sidste dag i en periode, normalt en måned – eksempelvis ultimo januar.

Umiddelbar fogedforretning

 • en type fogedsager, der ikke handler om betaling af pengebeløb, men en ting som fogeden kan hjælpe med at få udleveret fra en anden.

Umiddelbart udlæg

 • udlæg – altså, inddragelse af en skyldners aktiver – uden forudgående dom, eksempelvis på grundlag af et pantebrev, et gældsbrev eller et frivilligt forlig.

Umyndig

 • en person, der ikke har opnået den juridiske myndighedsalder og derfor ikke anses for at være i stand til at handle juridisk på egen hånd. 

Underbalance

 • en situation, hvor der er en mangel eller en utilstrækkelig mængde af noget. Det kan referere til en økonomisk situation, hvor udgifterne overstiger indtægterne, eller til en ubalance mellem kræfter eller ressourcer i en given situation.

Underentreprise

 • en form for entreprenørarbejde, hvor en entreprenør hyrer en anden entreprenør eller virksomhed til at udføre en del af en større kontrakt.

Underforsikring

 • en situation, hvor en forsikringsdækning er utilstrækkelig til at dække de faktiske omkostninger ved en skade eller et tab. 

Underpant

 • en form for sikkerhed i et lån eller en gældsforpligtelse, hvor en ejendom eller et aktiv bliver pantsat som garanti for tilbagebetalingen af gælden. 

Universalarving

 • en person, der arver hele eller en betydelig del af en afdøds formue eller ejendele.

Universalforfølgning

 • en retslig forfølgning af en skyldners samlede formue og ejendele til at dække et krav eller en gæld.

Uoverensstemmende accept

 • når et tilbud modtages, men med betingelser, ændringer eller tilføjelser, der afviger fra det oprindelige tilbud. 

Urigtige forudsætninger

 • en situation, hvor en kontrakt eller en aftale er baseret på fejlagtige eller forkerte oplysninger eller antagelser. 

Uskiftet bo

 • opstår, når en afdød person efterlader sig en ægtefælle eller samlever, og denne ønsker at lade arven stå ufordelt – altså, ikke at dele den mellem arvingerne. Det kan eksempelvis være relevant i forbindelse med generationsskifte af en virksomhed. Læs mere om uskiftet bo her.

Uægte børn

 • børn, der er født uden for ægteskab. I dag benyttes betegnelsen "udenomsægteskabelige børn" eller "børn født uden for ægteskab" i stedet for uægte børn.

V

Vanhjemmel

 • at en person eller en part ikke har den rette juridiske ejendomsret til en ejendom eller et aktiv.

Vanrøgt

 • henviser til forsømmelse eller manglende omsorg for en persons eller et dyrs velbefindende og behov.

Varemærke

 • et symbol, et navn, et logo, en frase eller en kombination af disse, der identificerer og adskiller en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Læs mere her.

Varigt mén

 • en permanent og vedvarende skade eller funktionsnedsættelse, der påvirker en persons fysiske eller mentale helbred. 

Vederlag

 • betaling for en ydelse eller en vare.

Vederlagskrav

 • et krav på betaling for en ydelse eller en vare.

Vederlagsfrit

 • uden betaling eller mod en symbolsk betaling.

Vedligeholdelsespligt

 • pligten til at opretholde og vedligeholde noget, eksempelvis en ejendom eller en bil.

Vedtægter

 • en skriftlig aftale, der fastlægger reglerne for en organisation, eksempelvis en virksomhed eller en forening. Læs mere her.

Veksel

 • et form for gældsbrev. Ved et køb kan man eksempelvis underskrive et veksel og dermed forpligte sig til betaling på et senere tidspunkt.

Vidne

 • en person, der afgiver en erklæring om noget, som han eller hun har set, hørt eller på anden måde har kendskab til.

Vidnetestamente

 • et testamente, hvor vidner afgiver en erklæring om, at testator har underskrevet testamentet i deres nærvær. Læs mere her.

Viljebestemt pant

 • et pant, der er oprettet af en debitor (låntager) som sikkerhed for en gæld, og hvor panthaveren (långiver) har ret til at sælge pantet for at inddrive gælden, hvis debitor ikke opfylder sine forpligtelser.

Vilkår

 • en betingelse eller betingelser, der skal opfyldes for, at en aftale eller kontrakt kan gælde.

Vilkårsforhandling

 • forhandling mellem parterne i en aftale eller kontrakt om betingelserne for deres samarbejde eller transaktion.

Virksomhedsomdannelse

 • en ændring af en virksomheds juridiske form, eksempelvis fra en personlig virksomhed til et aktieselskab.

Virksomhedspant

 • et pant i en virksomheds aktiver, eksempelvis i maskiner, ejendomme eller varelager, som stilles som sikkerhed for en gæld.

Vindikation

 • retten til at kræve ejendomsretten tilbage på en genstand, som er uretmæssigt taget fra en. Læs mere her.

Vinkelskriver

Vitterlighedsvidne

 • en person, som bekræfter, at en underskrift på et dokument er gyldig og stammer fra den person, som underskrev.

Voldgift

 • en alternativ metode til retssag, hvor parterne indgår en aftale om at lade en tredjepart træffe afgørelse i tvisten. Læs mere her.

Værdiansættelse

 • en proces, hvor man fastsætter værdien af en virksomhed, en ejendom eller andre aktiver. Læs mere her.

Værge

 • en person, der er udpeget eller udnævnt til at tage vare på en anden persons interesser og træffe beslutninger på dennes vegne.

Værgemål

 • juridisk ordning, hvor en værge er udpeget til at varetage en persons interesser. Værgemål kan eksempelvis være nødvendigt for en mindreårig eller en person, der på grund af sygdom eller nedsat mentale evner ikke selv kan varetage egne interesser.

Værksleje

 • en aftale, hvor en lejer af en ejendom selv sørger for vedligeholdelse og reparationer af ejendommen i stedet for udlejeren.

Værnetingsaftale

 • en aftale i en kontrakt mellem parter, hvor de aftaler, at eventuelle tvister skal afgøres ved en bestemt domstol eller voldgiftsret – kan eksempelvis være relevant ved internationale kontrakter, hvor parterne ønsker at undgå tvister om, hvilken domstol der har kompetence til at behandle en sag.

W

Warrants

 • også kaldet tegningsret eller tegningsoption – giver dig ret til på et senere tidspunkt at tegne nye aktier eller anparter i den virksomhed, du arbejder i til en bestemt pris. Læs mere her.

Y

Ytringsfrihed

 • retten til offentligt at udtrykke sig frit i tale, på skrift og gennem kunst. Læs mere her.

Æ

Ægtebørn

 • et barn, hvis forældre enten var gift på tidspunktet for dets undfangelse, eller som senere blev det.

Ægtefælle

 • en person, med hvem der er indgået et gyldigt ægteskab. 

Ægtefælleudlæg

 • når et dødsbo udleveres til den afdødes ægtefælle, uden at et egentligt dødsboskifte finder sted. Læs mere her.

Ægtepagt

Ægteskab

Å

Åben adoption

 • adoption, hvor barnet har kendskab til og mulighed for at bevare kontakten til sin biologiske familie.

Åbningsbalance

 • angiver balancen i din virksomhed på et givent tidspunkt. I en ny virksomhed vil åbningsbalancen være lig med den startkapital, der er skudt ind i virksomheden.

Åbningsstatus

 • en samlet opgørelse over en afdød persons aktiver og passiver på dagen for vedkommendes dødsfald.

Åger

 • udnyttelse af en persons økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt eller afhængighedsforhold for at opnå en ydelse, der står i misforhold til modydelsen

Årlige omkostninger i procent

 • er summen af alle renter, gebyrer og andre omkostninger, du betaler for et lån. Det fortæller dig, hvad lånet reelt set koster, og kan derfor bruges, når du sammenligner prisen på forskellige lån.

Årsagsforbindelse

 • begrebet benyttes inden for erstatningsretten og er en grundlæggende betingelse. Ordet indebærer, at der foreligger en årsagsforbindelse mellem en handling og en skade.

Årsrapport

 • en rapport, der udsendes årligt og analyserer og vurderer udviklingen i en virksomhed i det forløbne år.

Årsregnskab

 • et overblik over din virksomheds økonomi, eksempelvis din virksomheds indtægter, udgifter, formue og pengestrømme. Læs mere her.